dnes je 21.5.2024

Input:

Osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik

24.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.1.3
Osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik

JUDr. Anna Janáková

Související právní předpisy:

 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zejména ust. § 9 až § 10a.

 • Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména ust. § 107, § 108 odst. 4.

 • Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, zejména ust. § 23 a § 24 a příloha č. 2.

 • Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, zejména příloha č. 2.

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zejména ust. § 83a.

 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních sužbách, zejména ust. § 57 odst. 1 písm. d).

Zákonem č. 309/2006 Sb., byla po mnoha letech legislativního přehlížení konečně upravena pozice a odborná způsobilost osoby (podrobnosti ohledně odborné způsobilosti viz podkapitoly č. Úvod k odborné způsobilosti v oblasti BOZP a PO. a Odborná způsobilost k prevenci rizik.této příručky) k provádění úkolů v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance, zjednodušeně řečeno k zajišťování úkolů v prevenci rizik.

Kdy je třeba odborně způsobilé osoby

Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanoví, že:

 • zaměstnavatel může sám zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik jen v případě, že zaměstnává:

a) nejvýše 25 zaměstnanců, a má k tomu potřebné znalosti (v tomto případě nikdo znalosti zaměstnavatele neověřuje; zda má zaměstnavatel potřebné znalosti se zjistí jen podle zajištění úrovně BOZP v jeho firmě)

b) 26 až 500 zaměstnanců, a je k tomu odborně způsobilý (v tomto případě musí zaměstnavatel mít osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky z odborné způsobilosti – osvědčení),

 • zajišťuje plnění úkolů v prevenci rizik jednou nebo více odborně způsobilými osobami (ať zaměstnancem nebo externí odborně způsobilou osobou), v případě že zaměstnává:

  1. 26 až 500 zaměstnanců, pokud není sám k tomu odborně způsobilý,
  2. více než 500 zaměstnanců, vždy.

Počet odborně způsobilých osob u zaměstnavatele

ZoBOZP stanoví, že zaměstnavatel při zajišťování a provádění úkolů v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance zohledňuje:

a) nebezpečí ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci ve vztahu k předmětu činnosti zaměstnavatele,

b) základní znalosti a dovednosti zaměstnanců,

c) počet zaměstnanců, jejich odbornou připravenost a jimi vykonávanou práci.

Právně s ohledem na shora uvedené skutečnosti je zaměstnavatel povinen zajistit dostatečný počet odborně způsobilých osob. Ze ZoBOZP vyplývá (ust. § 9 odst. 2), že zaměstnavatel by měl své úkoly zajistit zejména odborně způsobilým zaměstnancem; pokud by ho neměl, pak zajistí jinou (externí) odborně způsobilou osobu.

Nic nebrání tomu, aby zaměstnavatel, pokud potřebuje vícero odborně způsobilých osob, kombinoval odborně způsobilé zaměstnance a odborně způsobilé osoby živnostníky nebo odborně způsobilé zaměstnance externích kontrahovaných služeb.

Více odborně způsobilých osob na pracovišti

Pokud plní na jednom pracovišti úkoly v prevenci rizik více než 2 odborně způsobilé osoby, zaměstnavatel určí, kdo bude provádět koordinaci jejich činnosti.

Povinnosti zaměstnavatele vůči odborně způsobilé osobě

Pro řádný výkon činnosti odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik zákon č. 309/2006 Sb. ukládá zaměstnavateli řadu povinností, které musí plnit.

Zaměstnavatel je povinen:

 • poskytnout odborně způsobilé osobě k zajišťování úkolů v prevenci rizik zejména potřebné prostředky a dobu potřebnou k výkonu její činnosti, zvláště ve vztahu k zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, mladistvým zaměstnancům, těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, nebo zaměstnankyním-matkám dítěte do konce devátého měsíce po porodu a zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli,

 • poskytnout odborně způsobilé osobě dokumentaci a informace:

1. o všech skutečnostech a okolnostech, o nichž je mu známo, že mají nebo by mohly mít vliv na bezpečnost zaměstnanců nebo vést k poškození jejich zdraví,

2. podané zaměstnancům jiného zaměstnavatele, které obdrželi před zahájením práce na pracovištích zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 • poskytnout odborně způsobilé osobě písemnosti týkající se pracovních úrazů a nemocí z povolání a potřebnou součinnost:

  1. při předcházení ohrožení života a zdraví s ohledem na povahu rizika na jeho pracovištích,
  2. k přijetí ochranných opatření, jde-li o práce se zvýšeným ohrožením zdraví zaměstnanců,
  3. při výběru a volbě ochranných zařízení.

Spolupráce s odborně způsobilou osobou

Vůči odborně způsobilé osobě k zajišťování úkolů v prevenci rizik právní předpisy ukládají povinnosti nejen zaměstnavateli, ale i dalším subjektům.

Odborová organizace a zástupce pro oblast BOZP anebo přímo zaměstnanci jsou podle ust. § 108

Nahrávám...
Nahrávám...