dnes je 28.5.2024

Input:

Pily na kov

2.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.8
Pily na kov

Ing. Zdeněk Juránek

Definice pil na kov

Pily na kov jsou zpravidla definovány jako kovoobráběcí stroje, u kterých dochází k úběru materiálu ve formě třísky prostřednictvím nástroje ve formě pilového kotouče, pásu či listu. S ohledem na tuto skutečnost jsou pily na kov v praxi rozdělovány na pásové, rámové a kotoučové s ovládáním ručním, poloautomatickým či zcela automatickým. Pásová pila na kov pracuje na stejném principu jako pásová pila na dřevo. Rámová zámečnická pila na kov používá pilový list napjatý v litinovém rámu, který se pohybuje ve výkyvných saních, kdy přímočarý pohyb obstarává elektromotor a klikový mechanismus. Jednodušší stroje tlak do řezu vyvozují pouze tíhou rámu a kluzných saní, u propracovanějších konstrukcí se využívá hydraulicky ovládaného zdvihu.

Nebezpečí při provozu pil na kov

Mezi nejčastější nebezpečí související s provozem pil na dělení kovového materiálu patří např.:

 • - údery, zhmožděniny a jiná poranění obsluhy či osoby nacházející se v blízkosti dělení kovového materiálu,
 • - zakopnutí o dlouhý upnutý materiál zasahující do komunikace,
 • - zranění o neodklizené zbytky, odřezky apod.,
 • - poranění rukou o nástroj,
 • - pád nezajištěného materiálu po jeho odřezání nebo při upínání,
 • - uklouznutí a pád na podlaze znečistěné rozstříknutou chladící kapalinou,
 • - kožní a jiná infekční onemocnění při kontaktu se závadnou řeznou kapalinou,
 • - kožní onemocnění při stálém intenzivním styku kapaliny s nechráněnou pokožkou.

Základní požadavky BOZP

Základní požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provozu pil určených k dělení kovů stanoví § 59 vyhl. č. 48/1982 Sb., dle kterého musí být všechny pily opatřeny snadno přestavitelnou podpěrou k podepření dlouhého řezaného materiálu. Pilové pásy a pilové kotouče musí být uzavřeny v konstrukci stroje nebo opatřeny ochrannými kryty.

Z platných ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pilách na kov je nutné zmínit ČSN EN 13898 + A1 (20 0723) Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Pily na studený kov. Tato česká technická norma stanovuje bezpečnostní požadavky a opatření, která mají být použita osobami zabývajícími se konstrukcí, výrobou a dodávkou (včetně instalace, seřízení, údržby a oprav) strojů, které jsou určeny přednostně pro řezání studeného kovu (železného i neželezného), nebo materiálu částečně ze studeného kovu, pomocí nástroje na řezání. Uvedená norma zvažuje předpokládané použití, logicky předvídatelné nesprávné použití, seřízení stroje a připevnění nástroje na řezání, údržbu a čištění a jejich vlivy na bezpečnost obsluhy nebo dalších vystavených osob, předpokládá přístup ke stroji ze všech stran v úrovni podlahy a předpokládá rovněž jak běžnou činnost, tak neočekávané nebo nezamýšlené spuštění. Dále se uvedená norma vztahuje na pomocná zařízení, která tvoří nedílnou součást stroje.

Jiná významná nebezpečí

Jako významná nebezpečí pro obsluhu i pro jiné osoby, které mohou mít přístup do nebezpečných prostor pily na kov ČSN EN 13898 + A1 (20 0723) uvádí např.:

 • - nebezpečí stlačení mezi čelistmi a řezaným materiálem, mezi řezaným materiálem a pracovní opěrou, mezi pevnými a pohyblivými částmi stroje,
 • - nebezpečí střihu mezi nástrojem na řezání a pracovní opěrou, mezi řezaným materiálem a pracovní opěrou,
 • - nebezpečí říznutí nebo uříznutí u nástroje na řezání,
 • - nebezpečí zachycení u nástroje na řezání a přilehlých nehybných částí stroje, mezi zařízením pro čištění nástroje na řezání a nástrojem na řezání, u pohybujících se součástí stroje,
 • - nebezpečí vtažení nebo chycení v blízkosti řezaného materiálu a podávacího mechanismu a přilehlých částí stroje, u míst pro vkládání a vyjímání a u míst obsluhy a v blízkosti míst řezného procesu,
 • - nebezpečí nárazu součásti stroje při strojním pohybu (např. rámu pilového listu), u řezaného materiálu, u mechanismů pro manipulaci s obrobkem,
 • - nebezpečí bodnutí nebo proražení u nástroje na řezání (zvláště při jeho výměně),
 • - elektrická nebezpečí v souvislosti s přímým dotykem a dotykem osob částí, které se staly živými vlivem závady,
 • - dotyk s horkými povrchy u pily a/nebo v její blízkosti, nástrojem na řezání a povrchem řezu obrobku,
 • - ztráta sluchu (hluchota) a jiné fyziologické poruchy (např. ztráta rovnováhy, vědomí),
 • - rušení řečové komunikace, akustických signálů,
 • - nebezpečí způsobená vibracemi,
 • - nebezpečí způsobená zpracovávaným, použitým nebo vylučovaným materiálem a látkami,
 • - nebezpečí vzniklá zanedbáním ergonomických
Nahrávám...
Nahrávám...