dnes je 19.5.2024

Input:

Postihy za nedostatky zjištěné při kontrole Příkaz k zaplacení pokuty

24.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.4
Postihy za nedostatky zjištěné při kontrole Příkaz k zaplacení pokuty

Ing. Pavel Petrů

Za správní delikty prokázané při kontrole může podle ustanovení § 150 zákona č. 500/2004 Sb. vydat příkaz k zaplacení pokuty:

 • inspektor přímo na místě a to v případě, že účastník řízení je přítomen a plně uznává důvody vydání příkazu. Odůvodnění příkazu lze nahradit vlastnoručně podepsaným prohlášením účastníka, že s uložením povinnosti souhlasí. Výše pokuty v daném případě může být maximálně ve výši 10 000 Kč.

Poznámka: Podepsáním se příkaz vydaný na místě inspektorem stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím a nelze proti němu podat odpor. S ohledem na tuto skutečnost je povinností inspektora před podpisem účastníka řízení mj. o této skutečnosti poučit, viz dále.

 • oblastní inspektorát práce nebo Státní úřad inspekce práce.

Příkaz k zaplacení pokuty musí obsahovat:

 • výši uložené pokuty,

 • specifikaci prokázaných správních deliktů,

 • odůvodnění v návaznosti na zjištěná porušení z protokolu o kontrole,

 • poučení o možnosti podat odpor proti příkazu s informací:

  • - o lhůtě, která je 8 dnů ode dne oznámení vydání příkazu,
  • - ke kterému správnímu orgánu se odpor podává.

Základní podmínkou pro uplatnění institutu příkazu je řádné vypořádání protokolu o kontrole.

Právnické osobě nelze uložit pokutu za správní delikt, byla-li jí již za totéž porušení právního předpisu uložena pokuta nebo jiná majetková sankce jiným orgánem podle zvláštního právního předpisu, např. ustanovení § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Odpor proti příkazu k zaplacení pokuty

Pokud kontrolovaná osoba nesouhlasí s vydaným příkazem má právo do 8 dnů ode dne seznámení podat odpor proti vydanému příkazu, v kterém uvede:

 • kterého příkazu se odpor týká,

 • s kterými správními delikty nesouhlasí,

 • zdůvodnění, proč nesouhlasí.

Odpor lze podat ale také jen na výši uložené pokuty nebo i na jiné pochybnosti spojené s kontrolou. Podáním odporu se vydaný příkaz ruší a správní orgán a řízení pokračuje klasickým správním řízením. Pokud k vydanému příkazu není ve stanovené lhůtě podán odpor, stane se pravomocným a vykonatelným.

Uložení pokuty rozhodnutím

Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává inspektorát; jestliže kontrolu vykonal úřad, projednává je úřad.

V případech kdy zjištěný nedostatek je správním deliktem a nebyl řešen pokutou vydáním příkazu k zaplacení pokuty (viz marginálie "Příkaz k zaplacení pokuty“) lze za něj uložit pokutu ve správním řízení a to rozhodnutím o pokutě. Vydané rozhodnutí musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o odvolání.

Právnické osobě nelze uložit pokutu za správní delikt, byla-li jí již za totéž porušení právního předpisu uložena pokuta nebo jiná majetková sankce jiným orgánem podle zvláštního právního předpisu např. ustanovení § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, uplynul-li 1 rok od zahájení řízení, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

Odvolání proti rozhodnutí

Pokud kontrolovaná osoba nesouhlasí s vydaným rozhodnutím má právo se proti vydanému rozhodnutí odvolat podáním k osobě uvedené v poučení o odvolání.

Z podání musí obsahovat náležitosti, které stanoví zákon č. 251/2005 Sb. a ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.) jako je:

 • označení správního orgánu, jemuž je určeno,

 • kdo je činí,

 • které věci se týká,

 • co se navrhuje,

 • podpis osoby, která je činí.

Fyzická osoba uvede dále v podání:

 • jméno, příjmení,

 • datum narození,

 • místo trvalého pobytu,

 • adresu pro doručování, pokud není totožná s místem pobytu.

V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba:

 • jméno a příjmení,

Nahrávám...
Nahrávám...