dnes je 12.6.2024

Input:

Postup při uznávání nemocí z povolání

16.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.5.3
Postup při uznávání nemocí z povolání

JUDr. Anna Janáková

Podnět k posuzování nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání

Posuzovaná osoba

Lékařský posudek o zdravotním stavu v souvislosti s nemocí z povolání nebo ohrožením nemocí z povolání vydává příslušný poskytovatel zdravotních služeb na žádost pacienta, který je posuzovanou osobou nebo jiné k tomu oprávněné osoby (§ 42 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách).

Povinnost ošetřujícího lékaře a zaměstnavatele

Ošetřující lékař je povinen odeslat:

  • k poskytovateli pracovnělékařských služeb nebo poskytovateli majícímu povolení k uznávání nemocí z povolání osobu, u níž na základě odborného vyšetření vzniklo důvodné podezření na nemoc z povolání, nebo

  • k poskytovateli majícímu povolení k uznávání nemocí z povolání, je-li podezření, že nemoc již nadále nesplňuje podmínky pro uznání nemoci z povolání.

Stejné povinnosti, jako má ošetřující lékař, má též zaměstnavatel.

Poskytovatel v oboru pracovní lékařství, který má povolení k uznávání nemocí z povolání

Může se stát, že je uznána nebo neuznána nemoc z povolání na základě nesprávných údajů, kterými mohou být např. nesprávný závěr vyšetření od odborného lékaře, nesprávný údaj od orgánu ochrany veřejného zdraví nebo Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

O skutečnosti, že lékařský posudek vycházel z nesprávných údajů, vyrozumí poskytovatel mající povolení k uznávání nemoci z povolání:

  • posuzovanou osobu a

  • osoby, kterým v souvislosti s uplatněním lékařského posudku vznikají práva a povinnosti, jsou-li mu tyto osoby známy.

Z vlastního podnětu provede nové posouzení zdravotního stavu posuzované osoby a vydá nový lékařský posudek a zajistí neprodleně jeho předání osobám podle § 44 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. a dalším osobám, jejichž okruh je vymezen § 3 vyhlášky č. 104/2012 Sb.. o posuzování nemocí z povolání.

Povinnost podrobit se vyšetření

Posuzovaná osoba

V případě podezření na vznik nemoci z povolání (ohrožení nemocí z povolání) nebo podezření, že nemoc již nadále nesplňuje podmínky pro uznání nemoci z povolání (ohrožení nemocí z povolání), je posuzovaná osoba povinna podrobit se odbornému vyšetření indikovanému poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo poskytovatelem v oboru pracovní lékařství, který má oprávnění k uznávání nemocí z povolání, a to u toho poskytovatele zdravotních služeb, kterého mu tento poskytovatel určí a jemuž také sdělí skutečnosti, které vedly ke shora uvedenému podezření.

Lhůta 30 dnů

Určený poskytovatel je povinen provést odborné vyšetření v termínu dohodnutém s posuzovanou osobou, nejdéle však do 30 dnů od dne sdělení poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

Nevyvratitelná právní domněnka

Jestliže se posuzovaná osoba odmítne podrobit odbornému vyšetření, nahlíží se na ni jako na osobu, která nemocí z povolání netrpí, případně ohrožením nemocí z povolání netrpí (viz též Společné otázky ohledně posudkové péče a lékařských posudků). Uvedenou skutečnost musí poskytovatel sdělit prokazatelným způsobem osobě povinné k náhradě škody na zdraví (zaměstnavateli či bývalému zaměstnavateli posuzované osoby), pokud je mu známa. Lékařský posudek se v takovém případě nevydá (ust. § 63 odst. 3 a 4 zákona č. 373/2011 Sb.).

Kdo posuzuje zdravotní stav

Poskytovatelé pracovnělékařských služeb

Zdravotní stav osoby v souvislosti s nemocí z povolání (ohrožením nemocí z povolání) zjišťují a posuzují poskytovatelé pracovnělékařských služeb.

Poskytovatelé v oboru pracovní lékařství mající povolení k uznávání nemocí z povolání

Nemoci z povolání (ohrožení nemocí z povolání) posuzují, uznávají a vývoj zdravotního stavu osoby s uznanou nemocí z povolání sledují poskytovatelé v oboru pracovní lékařství, kteří získali povolení ministerstva k uznávání nemocí z povolání, pokud zákon č. 373/2011 Sb. nestanoví jinak; pro tyto účely mohou též provádět, je-li to účelné, vyšetření pro zjištění zdravotního stavu. Posuzujícím lékařem je lékař se specializovanou způsobilostí nebo se zvláštní odbornou způsobilosti v oboru pracovní lékařství. Podrobnější výklad ohledně získání povolení k uznávání nemocí z povolání viz dále část Povolení k uznávání nemocí z povolání)

Předání kopie zdravotnické dokumentace

Poskytovatel pracovnělékařských služeb a registrující poskytovatel předá za účelem posouzení uznání nemoci z povolání poskytovateli v oboru pracovní lékařství majícímu povolení k uznávání nemocí z povolání kopii zdravotnické dokumentace posuzované osoby v rozsahu potřebném k posouzení a uznání nemoci (ohrožení nemocí z povolání); obdobně se postupuje, nesplňuje-li nemoc posuzované osoby nadále podmínky pro trvání nemoci z povolání (ohrožení nemocí z povolání).

Provádění vyšetření

Je-li to účelné, mohou poskytovatelé v oboru pracovního lékařství mající povolení k uznávání nemocí z povolání provádět vyšetření pro zjištění zdravotního stavu v souvislosti s nemocí z povolání.

Základ pro uznání nemoci z povolání

Poskytovatel v oboru pracovního lékařství mající povolení k uznávání nemocí z povolání uznává nemoc z povolání na základě těchto skutečností:

a) Zdravotní stav posuzované osoby

zjištění zdravotního stavu poskytovatelem pracovnělékařských služeb; včetně zjištění zdravotního stavu před vznikem onemocnění a výsledků jím vyžádaných odborných vyšetření a jeho stanoviska,

b) Další odborná vyšetření

výsledků dalších odborných vyšetření – pokud je to důvodné, vyžádaných nebo provedených poskytovatelem PLS majícím povolení,

c) Ověření podmínek vzniku

ověření podmínek vzniku nemocí z povolání, které provádí:

  • orgány ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb.,

  • Státní úřad pro jadernou bezpečnost; pokud jde o práci v podmínkách ionizujícího záření a 

  • poskytovatel v oboru pracovního lékařství mající povolení k uznávání nemocí z povolání, jde-li o podezření na vznik nemoci z povolání při výkonu práce v zahraničí, k níž byl zaměstnanec vyslán zaměstnavatelem se sídlem v České republice.

Umožnění vstupu na pracoviště

Zaměstnavatel je povinen umožnit pověřeným zaměstnancům poskytovatele pracovnělékařských služeb nebo poskytovatele majícího povolení k uznávání nemocí z povolání vstup na pracoviště, kde zaměstnanec nebo bývalý zaměstnanec pracuje nebo pracoval za podmínek, jejichž vlivem posuzovaná nemoc z povolání vznikla, a to za účelem zjištění dalších skutečností nebo provedení klinického testu, popřípadě odebrání vzorku materiálu nebo pořízení audiovizuálního záznamu potřebného k posouzení nemoci z povolání.

Zaměstnavatel je též povinen pro zajištění objektivity šetření a ověření podmínek vzniku nemoci z povolání umožnit vstup na pracoviště bývalému zaměstnanci.

Zaměstnavatel je rovněž povinen umožnit pro účely ověřování podmínek vzniku nemocí z povolání vstup na pracoviště pověřeným zaměstnancům orgánu ochrany veřejného zdraví a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Stanovisko o ověření

Ověření se vydává stanoviskem, které není samostatným rozhodnutím a není samostatně přezkoumatelné; výsledky ověření podmínek vzniku nemoci z povolání jsou pro poskytovatele v oboru pracovního lékařství, který má povolení i uznávání nemocí z povolání, závazné.

Osoby trvale žijící v zahraničí

Pro osoby trvale žijící v zahraničí se pro posuzování a uznávání nemocí z povolání stanoví specifické požadavky na podklady pro posouzení, přičemž k lékařské zprávě musí být připojen její úředně ověřený překlad do českého jazyka (nevyžaduje se, pokud je zpráva ve slovenštině).

Lékařský posudek o nemoci z povolání

Kdo vydává

Lékařský posudek o nemoci z povolání vydává poskytovatel v oboru pracovní lékařství, který má od Ministerstva zdravotnictví povolení k uznávání nemocí z povolání.

Lhůta k vydání lékařského posudku

Lékařský posudek musí být vydán nejdéle do 45 pracovních dnů od podání žádosti podané pacientem (může být písemná nebo ústní, která se zaznamená u lékaře do zdravotnické dokumentace). Tato lhůta do obdržení posledního potřebného podkladu pro posouzení zdravotního stavu neběží.

Závěr lékařského posudku

Ze závěru lékařského posudku o nemoci z povolání musí být zřejmé, zda se nemoc posuzované osoby:

a) uznává, nebo

b) neuznává jako nemoc z povolání, nebo

c) již nadále nesplňuje podmínky pro uznání nemoci z povolání, stanovené vyhláškou č. 104/2012 Sb.

To obdobně platí i pro uznávání ohrožení nemocí z povolání (ust. § 41 písm. e) zákona č. 373/2011 Sb., a ust. § 5 vyhlášky č. 104/2012 Sb., o posuzování nemocí z povolání).

Náležitosti

Nahrávám...
Nahrávám...