dnes je 19.6.2024

Input:

Povinnosti a oprávnění poskytovatele pracovnělékařských služeb (PLS)

18.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.2.5
Povinnosti a oprávnění poskytovatele pracovnělékařských služeb (PLS)

JUDr. Anna Janáková

Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon č. 373/2011 Sb., ukládá poskytovateli pracovnělékařských služeb (PLS) řadu povinností (které byly značně specifikovány a prohloubeny novelou provedenou zákonem č. 202/2017 Sb. s účinností od 1. listopadu 2017), a to:

(a) informační povinnosti vůči zaměstnanci a zaměstnavateli ohledně možného vlivu pracovních podmínek na zdraví zaměstnance a zaměstnanců,

(b) provádět v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 79/2013 Sb., a jinými právními předpisy pracovnělékařské prohlídky,

(c) vykonávat pravidelný dohled na pracoviště zaměstnavatele a nad pracemi vykonávanými zaměstnanci v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 79/2013 Sb. a jinými právními předpisy; je-li zaměstnavatelem agentura práce, pravidelný dohled provádí poskytovatel pracovnělékařských služeb na pracovištích uživatele,

(d) spolupracovat se zaměstnavatelem, zaměstnanci a jejich zástupci, s bezpečnostními techniky, a kontrolními orgány v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

(e) oznamovat zaměstnavateli zjištění závažných nebo opakujících se skutečností negativně ovlivňujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a to neprodleně,

(f) podat podnět kontrolním orgánům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je-li ohroženo zdraví zaměstnanců při práci, k vykonání dozoru na pracovišti zaměstnavatele v  případě, že zjistí, že zaměstnavatel nepostupuje v souladu s lékařskými posudky, nebo přes opakované upozornění neplní povinnosti v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci stanovené právními předpisy,

(g) vést dokumentaci o PLS prováděných pro zaměstnavatele, která se nevztahuje ke konkrétním zaměstnancům (podle vyhlášky č. 79/2013 Sb.) odděleně od zdravotnické dokumentace vedené o konkrétních zaměstnancích; pokud tentýž poskytovatel poskytuje zaměstnanci PLS a zároveň je registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru praktické lékařství, pak je povinen vést odděleně zdravotnickou dokumentaci o PLS od ostatní zdravotnické dokumentace.

(h) zajistit nebo provádět odběry biologického materiálu pro stanovení hodnot biologických expozičních testů stanovených jinými právní předpisy (tzn. nařízením vlády č. 361/2007 Sb., a vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb.) nebo orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví, včetně vyhodnocení výsledků biologických expozičních testů a při překračování jejich hodnot informovat orgán ochrany veřejného zdraví,

(i) dát bezodkladně zaměstnavateli podnět k vyžádání mimořádné pracovnělékařské prohlídky, jestliže obdrží informaci od ošetřujícího lékaře

Nahrávám...
Nahrávám...