dnes je 18.5.2024

Input:

Povinnosti spojené s výkonem umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi

22.4.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.4
Povinnosti spojené s výkonem umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi

Ing. Pavel Petrů, Ing. Milan Tomeček a kolektiv autorů

Povinnosti právnických nebo fyzických osob provozujících činnosti, které mohou být vykonávány dětmi, jsou dány zejména zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Také zákoník práce včlenil do svého ustanovení § 2 odst. 6 výjimku ze zákazu práce fyzických osob ve věku do 15 let nebo starších 15 let do skončení povinné školní docházky – "tyto osoby mohou vykonávat jen uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem“ (zákon č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Podmínky výkonu činnosti dětmi

Výše citované činnosti zákon o zaměstnanosti označuje souhrnným pojmem "činnost dítěte“. Dítětem zákon rozumí fyzickou osobu mladší 15 let nebo starší 15 let, pokud nemá ukončenou povinnou školní docházku, a to až doby jejího ukončení (pozn. – podle zákona č. 561/2004 Sb. je školní docházka povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku). Činnosti mohou děti vykonávat pouze tehdy, jsou-li přiměřené jejich věku, nejsou pro ně nebezpečné ani nejsou na překážku jejich vzdělávání a docházce do školy a účasti na výukových programech, dále pak pokud nepoškozují jejich zdravotní, tělesný, duševní, morální nebo společenský rozvoj. Kromě toho k výkonu těchto činností je potřeba ještě povolení, vydané pro určité dítě a pro určitou činnost úřadem práce. O tomto povolení úřad práce vydává rozhodnutí, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte.

Druhy činností

Za činnost dítěte, pro kterou je vždy nutné povolení, se považuje činnost umělecká a kulturní, reklamní a sportovní.

Umělecká a kulturní činnost spočívá ve vytváření autorských děl nebo provádění uměleckých výkonů podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Dílem může být například dílo literární a jiné dílo umělecké, které je "jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podob elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam“ (dílo slovesné, hudební, dramatické, choreografické, fotografické, kinematografické, malířské, sochařské aj.; dílem je též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem). Provést umělecký výkon znamená "předvést“ se například jako herec, zpěvák, hudebník, tanečník, artista.

V reklamní činnosti jde zejména o provádění úkonů v reklamě a propagaci výrobků, služeb nebo jiných objektů a předmětů a činnost v modelingu. Reklamou podle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů se rozumí "oznámení, předvedení či jiná prezentace šířená zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky“. Pozor na propagaci zboží (např. tabákové výrobky, alkoholické nápoje), kde platí omezení i podle dalších zvláštních předpisů – např. zákon č. 379/2005 Sb.

Provozovateli umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti zákon stanovuje, aby zajistil soustavný dohled způsobilou osobou v době dohodnuté pro činnost dítěte (případně také při dopravě na tuto činnost, pokud ji nevykonává zákonný zástupce). Musí také zajistit vhodné podmínky odpovídající charakteru činnosti, kterou bude dítě vykonávat.

Negativní vymezení

Zákon o zaměstnanosti rovněž vyjmenovává aktivity, které se nepovažují za činnost dítěte a k jejímuž vykonávání tudíž není třeba povolení, a které zároveň nejsou ani prací, jež podle zákoníku práce je pro děti zakázána. Těmito aktivitami jsou zájmová kulturní činnost v amatérských souborech a základních uměleckých školách a vystupování na uměleckých a kulturních akcích pořádaných školou, školským zařízením nebo ústavem sociální péče nebo na akcích, na kterých se škola, školské zařízení nebo ústav sociální péče podílejí. Patří sem také činnost konaná v rámci výchovy a vzdělávání ve školách a školských zařízeních v souladu se vzdělávacími programy. Dále jsou to aktivity, související s účastí na uměleckých a sportovních soutěžích a činnosti konané v rámci mimoškolní výchovy a při ostatních nekomerčních zájmových aktivitách, pokud nejde

Nahrávám...
Nahrávám...