dnes je 1.3.2024

Input:

Povinnosti zaměstnance

15.4.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.6.2
Povinnosti zaměstnance

JUDr. Anna Janáková

Podílení se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí

Podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí je na jedné straně povinností zaměstnance, ale zároveň má i charakter práva (ust. § 106 odst. 3 zákoníku práce). Realizuje se především uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření – tedy i opatření pro případ zdolávání mimořádných situací a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Každý zaměstnanec má v rámci předcházení škodám tzv. prevenční, upozorňovací (oznamovací) a zakročovací povinnost (ust. § 249 zákoníku práce).

Prevenční povinnost

Zaměstnanec je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku.

Povinnost upozorňovací

V případě vzniku mimořádných událostí je důležitá hlavně povinnost upozorňovací, kdy zaměstnanec, který zjistí hrozící škodu – nebezpečí (např. hrozící pracovní úraz, požár, nebezpečí výbuchu, nebezpečí zřícení, technickou poruchu, havárii apod.), může svým upozorněním nadřízeného vedoucího zaměstnance spustit včas celý mechanismus opatření ke zdolávání mimořádné události.

Povinnost oznamovací

S tím souvisí i tzv. povinnost oznamovací:

  • kdy zaměstnanec, jako osoba, která má nejblíže k pracovním prostorám, technickým zařízením apod. a pohybuje se v pracovním prostředí pracoviště, může jako první zjistit vznik nebezpečí; zákoník práce proto ukládá zaměstnanci oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik mimořádné události nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy technických zařízení a ochranných systémů určených k jejich zamezení (§ 106 odst. 4 písm. f) zákoníku práce).

  • kdy je zaměstnanec povinen bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin (§ 106 odst. 4 písm. h) zákoníku práce).

Povinnost

Nahrávám...
Nahrávám...