dnes je 21.6.2024

Input:

Požadavky na pracoviště kde se provozují zařízení na obrábění kovů

25.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.2
Požadavky na pracoviště kde se provozují zařízení na obrábění kovů

Ing. Zdeněk Juránek

Právní základ

Základní požadavky na pracoviště s provozovanými stroji a zařízeními na obrábění kovů definují právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Z předpisů právních je nezbytné uvést zejména § 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 309/2006 Sb.") a nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí (dále jen "NV č. 101/2005 Sb.").

Základní požadavky

Povinností každého zaměstnavatele je zajistit pracoviště prostorově a konstrukčně uspořádána tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly stanoveným bezpečnostním a hygienickým požadavkům. Pracoviště musí být osvětlena (pokud možno denním světlem) a musí mít zajištěny stanovené mikroklimatické podmínky, zejména objem vzduchu, větrání, vlhkost, teplota a zásobování vodou. Ve všech prostorách musí být rovněž zajištěna pravidelná údržba, úklid a čištění. Každé pracoviště má být v rozsahu dohodnutém s poskytovatelem pracovnělékařských služeb vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci a prostředky pro přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby. Technické vybavení pracoviště včetně výrobních a pracovních prostředků musí být vždy bezpečně upevněno tak, aby nemohlo dojít k jejich nežádoucímu (nechtěnému) pohybu. Komunikace mají být od ostatních ploch se stejnou úrovní výrazně odlišeny, dostatečně široké a trvale volné. Komunikace pro pěší musí být řešeny s ohledem na počet osob, které je budou používat. Nestanoví – li zvláštní právní předpisy jinak, musí být široké nejméně 1,1 m.

Nebezpečí na pracovišti

Některá společná nebezpečí pro různé typy pracovišť, na kterých je realizováno obrábění kovů:

  • -
Nahrávám...
Nahrávám...