dnes je 22.6.2024

Input:

Pracovní postupy s řetězovou pilou

1.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.4.3
Pracovní postupy s řetězovou pilou

Ing. Zdeněk Juránek

Odborná způsobilost obsluhy řetězové pily

Zaměstnavatel musí zajistit, aby obsluhou řetězové pily byl pověřen pouze zaměstnanec starší 18 let, který je k uvedené činnosti zdravotně způsobilý.

Práce s řetězovou pilou musí zaměstnavatel v návaznosti na § 4 nařízení vlády č. 339/2017 Sb. organizovat tak, aby ji vykonávali pouze zaměstnanci, kteří byli k této činnosti vyškoleni a v ní zacvičeni a jejichž znalosti a dovednosti byly ověřeny. I zde tedy platí § 103 odst. 3 zákoníku práce, tedy povinnost zaměstnavatele určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení.

Startování řetězové pily

Řetězová pila musí být startována způsobem, který neohrozí zaměstnance nebo jiné fyzické osoby vyskytující se na pracovišti, a v souladu s návodem výrobce pro obsluhu řetězové pily. Zpravidla je v návodu k obsluze definován následující postup:

 • - pilu obsluha položí na vhodné bezpečné místo (pevný rovný podklad),
 • - přední rukojeť sevře levou rukou, pravá noha obsluhy je zasunuta do rozšířené zadní rukojeti za účelem pevné fixace pily,
 • - řetěz nesmí přijít do styku s žádnými předměty (kameny, zbytky materiálu, země, apod.),
 • - pravou rukou obsluha energicky zatáhne za rukojeť startovací šňůry, která se po nastartování (popř. při opakovaném startování) nechá volným zpětným pohybem navinout (nepouští se).

Zákazy práce

Řetězovou pilu se spalovacím motorem je zakázáno startovat a pracovat s ní:

 • - v blízkosti místa doplňování pohonných hmot,
 • - na pracovištích se zákazem manipulace s otevřeným ohněm,
 • - v uzavřených prostorách (hluk, výfukové plyny),
 • - s poškozeným či nefunkčním tlumičem výfuku,
 • - pokud dochází k úniku paliva,
 • - pokud se při volnoběžných otáčkách pohybuje pilový řetěz,
 • - pod vlivem alkoholu, léků, návykových látek.

Skladovat a přepravovat pohonné hmoty je možná pouze v nádobách, které jsou k tomuto účelu určeny a schváleny.

Bezpečný postoj pracovníka při práci

Bezpečný postoj při práci s řetězovou pilou:

 • - pevné držení oběma rukama (pravou rukou zadní rukojeť, levou rukou přední rukojeť),
 • - palec vždy v podhmatu přední rukojeti (správná funkce brzdy řetězu při vzniku zpětného vrhu),
 • - obsluha stojí mírně rozkročená (levá noha nakročená) s oběma nohama na zemi,
 • - podélná osa pily musí směřovat mimo tělo,
 • - v blízkosti práce s pilou se nesmějí nacházet žádné překážky (zakopnutí, ztráta rovnováhy).

Konkrétní postup práce s řetězovou pilou

Mezi základní postupy při práci s řetězovou pilou patří zejména pravidlo, že pilou se vždy řeže na plný plyn a řetěz musí být správně nabroušen dle návodu výrobce. Je nutné dávat pozor, aby špička lišty při práci nezavadila o řezaný či jiný kus, popř. o jiné předměty (nebezpečí vzniku zpětného vrhu).

Při provádění příčných řezů řetězovou pilou rozeznáváme dle pohybu pilového řetězu ve vztahu k řetězce pily tzv. řezání odbíhajícím řetězem a řezání řetězem nabíhajícím. Řezání odbíhajícím řetězem je definováno jako řezání, kdy obsluha řeže horní stranou lišty, to znamená ze spodu řezaného kusu. Obsluha musí být seznámena se skutečností, že při tomto způsobu je pila pohybem řetězu tlačena směrem k ní. Pokud tedy nemá dostatečné fyzické předpoklady k vykonávané práci a vlastní silou nezastaví posun pily vzad, vzniká reálné nebezpečí, že se vzad pila posune tak daleko, až špička vodící lišty přijde do kontaktu s přeřezávaným kusem a tím vyvolá vznik nebezpečného zpětného vrhu.

Nahrávám...
Nahrávám...