dnes je 25.2.2024

Input:

Pracovní režim zaměstnanců v silniční dopravě

30.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.2.4
Pracovní režim zaměstnanců v silniční dopravě

Ing. Miroslava Šmídová

Obecně

Zákoník práce stanoví požadavky na pracovní dobu a dobu odpočinku v obecné rovině (viz část čtvrtá – §§ 78 – 100); ustanovení § 5 zákona č. 309/2006 Sb., stanoví, že nelze-li práce jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus vyloučit, musejí být přerušovány bezpečnostními přestávkami, které jsou výkonem práce (viz § 89 zákoníku práce). Doba výkonu této činnosti musí být v rámci pracovní doby časově omezena.

Délka pracovní doby pro zaměstnance činí nejvýše 40 hodin týdně, tato doba může být prodloužena při přesčasové práci, pro kterou jsou stanoveny (též zákoníkem práce) limity.

Stanovení pracovního režimu řidiče

Podstatou vhodného pracovního režimu řidičů je monotónnost, jednotvárnost a tedy únavnost řízení vhodně přerušovat bezpečnostními přestávkami, a to po uplynutí stanovené limitní doby ji čerpat v celku, nebo odpočívat a relaxovat po kratších úsecích v kratší délce (tzv. dělené bezpečnostní přestávky). Důležitý je též denní limit řízení, odpočinek před vlastním řízením a též skutečnost, aby doba řízení v jednom dni byla součtem všech dob řízení (tj. v případě této činnosti u více zaměstnavatelů). Je tedy na každém zaměstnavateli, aby správně určil a zařadil, pod režim jakého předpisu bude pracovní režim jeho řidičů spadat, a podle toho stanovil pro řidiče limity pro jejich pracovní režim.

Požadavky zákona č. 111/1994 Sb.

Zákon č. 111/1994 Sb., se ve svém § 3 odvolává na přímo použitelné předpisy Evropských společenství, tj. na nařízení Rady č. 3820/85 (v současnosti nahrazené nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 561/2006); prováděcí vyhláška k tomuto zákonu, tj. vyhláška č. 478/2000 Sb., pro určité, přesně vyjmenované typy doprav, stanoví režim odlišný.

Požadavky § 3 vyhlášky:

 1. V silniční dopravě prováděné vozidly používanými pro přepravu cestujících v linkové osobní dopravě, u které délka žádného ze spojů nepřesahuje 50 km, dopravce zajistí pro práci osádek vozidla dodržování doby řízení uvedené v odst. 4 a 5 a dodržování bezpečnostních přestávek a dob odpočinku stanovené zvláštním právním předpisem (§ 17 až 19 nařízení vlády č. 589/2006 Sb. – podrobně viz dále).

 2. V silniční dopravě pro cizí potřeby prováděné vozidly pro přepravu cestujících, která podle druhu své konstrukce a svého vybavení jsou určena pro přepravu nejvýše devíti osob včetně řidiče, dopravce zajistí při práci osádek vozidel dodržování doby bezpečnostních přestávek stanovené v odst. 6 a doby odpočinku stanovené v odst. 7.

 3. Při provozování silniční dopravy na území České republiky při přepravách uvedených v článku 13 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 561/2006, dopravce namísto podmínek uvedených v článcích 5 až 9 uvedeného nařízení zajistí dodržování doby bezpečnostních přestávek stanovené v odst. 6.

 4. Denní doba řízení nesmí přesáhnout 10 hodin. Celková doba řízení nesmí překročit 100 hodin v období 2 po sobě následujících kalendářních týdnů.

 5. Doby stanovené v odst. 4 mohou být prodlouženy v nezbytném rozsahu za účelem dojetí na vhodné místo zastávky tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob, vozidla nebo jeho nákladu, pokud nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Důvody prodloužení stanovené doby řízení řidič uvede v záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku nejpozději po dojetí na vhodné místo zastávky.

 6. Doba řízení musí být nejdéle po uplynutí 4,5 hodiny přerušena bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 45 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do několika přestávek v trvání nejméně 15 minut zařazených mezi jednotlivé části doby řízení. Dopravce zajistí, aby během bezpečnostní přestávky, která je určena výhradně k odpočinku řidiče, řidič nevykonával žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad. Bezpečnostní přestávky a přestávky na jídlo a oddech se mohou slučovat; přestávky se neposkytují na začátku a na konci pracovní směny.

 7. V průběhu každých 24 hodin musí mít řidič odpočinek nejméně 8 za sebou následujících hodin. Odpočinek smí být čerpán ve 2 oddělených částech během 24 hodin, přičemž jedna z těchto částí musí trvat nejméně 6 za sebou následujících hodin, a to nejvýše dvakrát v kalendářním týdnu. V takovém případě se minimální doby odpočinku musí prodloužit na 10 hodin.

Nařízení vlády č. 589/2006 Sb. – obecně

Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., stanoví pro dále vyjmenované řidiče odchylky úpravy pracovní doby a doby odpočinku od požadavků zákoníku práce zaměstnanců v silniční dopravě jimiž jsou:

 1. členové osádky nákladního automobilu nebo autobusu v silniční dopravě podle přímo použitelného předpisu ES (čl. 2 odst. 1 a 2 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 561/2006), nebo podle mezinárodní smlouvy vyhlášené ve Sbírce zákonů (čl. 2 AETR), kterými jsou řidiči, pomocníci řidiče a průvodčí,

 2. zaměstnanci údržby pozemních komunikací [zákon č. 13/1997 Sb.], kteří zajišťují sjízdnost dálnic, sjízdnost a schůdnost silnic a místních komunikací,

 3. zaměstnanci městské hromadné dopravy [§ 2 písm. c) vyhlášky č. 175/2000 Sb.], kteří jsou členy osádky autobusu a kteří organizují silniční městskou dopravu, a členy osádky autobusové linkové osobní dopravy, u které délka žádného ze spojů nepřesáhne 50 km.

Výklad některých pojmů

V nařízení vlády č. 589/2006 Sb., se rozumí:

 1. pracovní dobou člena osádky nákladního automobilu nebo autobusu doba řízení vozidla, nakládka a vykládka, kontrola a dohled nad cestujícími při nastupování do autobusu nebo vystupování z autobusu, čištění a prohlídka vozidla, sledování nakládky a vykládky, práce, kterou se zajišťuje bezpečnost vozidla, nákladu nebo cestujících, technická údržba vozidla, administrativní práce spojené s řízením vozidla a nezbytná jednání před správními orgány související s plněním pracovních úkolů; doba, kdy je člen osádky nákladního automobilu nebo autobusu připraven na pracovišti k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele, zejména čekání na nakládku a vykládku, jejíž doba není předem známa, s výjimkou doby čekání mezi spoji ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci linky časově a místně určené jízdním řádem,

 2. pracovní pohotovostí podle § 78 písm. h) zákoníku práce člena osádky nákladního automobilu nebo autobusu také doba, během níž člen osádky nákladního automobilu nebo autobusu doprovází vozidlo přepravované trajektovou lodí [§ 2 odst. 7 zákona č. 61/2000 Sb. – tj. lodí určenou k přepravě silničních a kolejových vozidel vjíždějících na ni a vyjíždějících z ní po vlastní ose, a cestujících na pravidelné trase jako mořský přívoz] nebo vlakem, čekací doby na hranicích a čekací doby z důvodu zákazu jízdy a doba strávená řidičem za jízdy na sedadle spolujezdce nebo na lehátku; tato doba není považována za dobu nepřetržitého odpočinku mezi směnami a v týdnu,

 3. zaměstnancem pracujícím v noční době člen osádky nákladního automobilu nebo autobusu, zaměstnanec mezinárodní drážní dopravy a zaměstnanec zajišťující údržbu dráhy speciální (metro) [§ 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb.] v městské hromadné dopravě, který vykonává práci během noční doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích,

 4. týdnem člena osádky nákladního automobilu nebo autobusu období mezi 0.00 hodinou v pondělí a 24.00 hodinou v neděli,

 5. zimním obdobím období od 1. listopadu kalendářního roku do 31. března následujícího kalendářního roku.

V dalších částech nařízení vlády č. 589/2006 Sb., je upravena pracovní doba a doba odpočinku stanovených zaměstnanců v silniční dopravě.

Člen osádky nákladního automobilu nebo autobusu

Pracovní doba

Pracovní doba doby člena osádky nákladního automobilu nebo autobusu v silniční dopravě ve více pracovněprávních vztazích (základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr) může ve svém souhrnu činit nejvýše 48 hodin týdně.

Každý zaměstnavatel písemně požádá člena osádky nákladního automobilu nebo autobusu v silniční dopravě o stejnopis evidence pracovní doby [§ 96 odst. 2 zákoníku práce] odpracované u jiného zaměstnavatele. Člen osádky nákladního automobilu nebo autobusu v silniční dopravě tento stejnopis poskytne neprodleně.

Pracovní dobu je možné prodloužit až na 60 hodin, pokud její průměr bez práce přesčas nepřesáhne stanovenou týdenní pracovní dobu [§ 79 zákoníku práce] za období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích.

Délka směny může činit nejvýše 13 hodin. Délka směny zaměstnance pracujícího v noční době může činit nejvýše 10 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.

Evidenci pracovní doby a doby pohotovosti [§ 96 odst. 1 zákoníku práce] člena osádky nákladního automobilu nebo autobusu v silniční dopravě uchovává zaměstnavatel po dobu nejméně 2 let po skončení jednotlivých kalendářních roků.

Nahrávám...
Nahrávám...