dnes je 21.6.2024

Input:

Právní předpisy související s PO

28.11.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1
Právní předpisy související s PO

OndřejVraný

Úvod k právní úpravě PO

Podnikatelské aktivity jsou velmi rozmanité a s tím souvisí také různé nároky na požární ochranu. Objem důležitých informací ke snížení nebezpečí vzniku požáru je tedy příliš rozsáhlý. Tato kapitola však nabízí některé základní informace pro ty, kteří se zajímají o to, jak předcházet požárům na pracovišti.

Požární bezpečnost v podniku by vždy měla být řešena komplexně. Tedy od kvalitního požárně bezpečnostního řešení stavby již v projektové fázi (například při stavbě nových objektů, nebo rekonstrukcích stávajících prostor), důsledného dodržování požadavků v projektu také při samotné realizaci stavby, přes maximálně efektivní bezpečnostní systém požární ochrany (nejen při plném provozu, ale také v mimopracovní době) a v neposlední řadě také osobní zodpovědností každého pracovníka ve vztahu k požární ochraně. 1

Pokud vznikne požár v kanceláři, dílně, ve skladu atd. může tím být ohroženo něčí podnikání. Takový požár ohrožuje nejenom samotného podnikatele (jeho zaměstnance či majetek), ale také okolí (zdraví, životy nebo majetek někoho jiného). Nikdo z nás si jistě nepřeje, aby vinou sousedovy nedbalosti byl poškozen také on sám, ať už zdravotně nebo profesně. Pokud jde o nároky na jednání ostatních lidí, v tomto ohledu má zřejmě každý jasno.

Přehled souvisejících předpisů

Zákonný základ

Výchozí zákon týkající se požární prevence je zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále také "zákon o požární ochraně"), který byl zpracováván pro zákonodárné orgány na Ministerstvu vnitra – generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Účelem tohoto zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a  které souvisí s problematikou školení o požární ochraně:

Prováděcí právní předpisy

  1. vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
  2. vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů,
  3. vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách,
  4. vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří,
  5. nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně,
  6. nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Zákon o požární ochraně

Zákon o požární ochraně stanoví povinnosti ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob, působnost orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany a povinnosti jednotek požární ochrany. Podrobněji je řešen výkon státní správy prováděný Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky a hasičskými záchrannými sbory krajů, včetně výkonu státního požárního dozoru. Obsahem zákona je také odborná způsobilost fyzických osob k plnění některých povinností na úseku požární ochrany. Dále zákon upravuje postihy a sankce

Nahrávám...
Nahrávám...