dnes je 24.4.2024

Input:

Příklad osnovy vstupního školení BOZP

30.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.13.6
Příklad osnovy vstupního školení BOZP

Ing. Miroslava Horská

Příklad

Příklad osnovy vstupního školení BOZP

(§ 37 odst. 5  zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

Informace o právech a povinnostech zaměstnance (§ 106 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů): 

Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná 

Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popř. život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí nelze posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance. 

Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. 

Zaměstnanec je povinen:

- účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí,

- podrobit se pracovnělékařským prohlídkám, vyšetření nebo očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy (§ 37 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

- dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele,

- dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu,

- nepožívat alkoholické nápoje (zákon č. 65/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nezneužívat jiné návykové látky (zákon č. 167/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů) na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci [poznámka: zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu, a na zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů je součástí plnění pracovních úkolů nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno],

- oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik mimořádné události nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy technických opatření a ochranných systémů určených k jejich zamezení,

- s ohledem na druh jím vykonávané práce se podle svých možností podílet na odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách orgánů, kterým přísluší výkon kontroly podle zvláštních právních předpisů [např. zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů –, zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů] - bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem a spolupracovat při objasňování jeho příčin,

- podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek [zákon č. 65/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Osnova tohoto školení by měla podle konkrétního zaměstnavatele obsahovat:

I. informace o zaměstnavateli jako takovém (jeho výrobní program apod.)

II. Informace o stanovené pracovní době a rozvržení pracovní doby (rovnoměrné nerovnoměrné, dělené směny, přestávky v práci, pružnou pracovní dobu, způsob vedení evidence o pracovní době, případnou práci v noci a pracovní pohotovost, problematiku "konta pracovní doby“. Bylo-li zavedeno, upozornění na skutečnost, že ustanovení § 93a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, přestalo koncem roku 2013 platit - [část čtvrtá zákoníku práce, § 78 - 99 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů];

Poznámka: Úpravy nastaly koncem roku 2023 u lékařů; u jejich pracovní doby, dovolené, délky směn apod.

III. Informace o tom, do jaké kategorie byla práce, na kterou je zaměstnanec přijímán, zařazena [§ 103 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, - viz též zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů];

IV. Informace o tom, které zdravotnické zařízení poskytuje pracovnělékařské služby a jakým druhům očkování a jakým pracovnělékařským prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce je zaměstnanec povinen se podrobit [§ 103 odst. 1 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů – neopomenout novinky dané novelizací vyhlášky č. 79/2013 Sb., ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb., provedená vyhláškou č. 452/2022 Sb.];

V. Informace o organizování první pomoci, o umístění prostředků první pomoci a prostředků pro přivolání zdravotnické záchranné služby, včetně seznámení s evakuačními plány, způsoby a cestami úniku z objektu a pracovišť [§ 102 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů];

VI. Informace o zákazu kouření, popř. o místech, kde je kouření povoleno [§ 103 odst. 1 písm. l) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, § 106 odst. 4 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů] ;

VII. Seznámení s konkrétními pracemi zakázanými těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním - matkám do 9. měsíce po porodu a mladistvým zaměstnancům [vyhláška č. 180/2015 Sb., resp. vyhláška č. 238/2016 Sb.neškolit celou vyhlášku, ale vybrat práce, které u zaměstnavatele připadají v úvahu a o nich při školeních informovat;

VIII. Informace o osobních ochranných pracovních prostředcích (dále jen "OOPP“), které má

Nahrávám...
Nahrávám...