dnes je 20.6.2024

Input:

Příklad otázek pro sestavení testu

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.2
Příklad otázek pro sestavení testu

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Základní otázky pro vytvoření testu PO

 1. Nejvyšším právním předpisem požární ochrany je:

  a) zákon č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

  b) zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů (!),

  c) zákon č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 2. Podrobnosti o povinnostech fyzických osob při předcházení požárům stanoví:

  a) vyhláška č. 246/2001 Sb.(!), ve znění pozdějších předpisů,

  b) vyhláška č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

  c) zákon o požární ochraně.

 3. Podrobnosti o školeních a odborné přípravě na úseku požární ochrany stanoví:

  a) Zákoník práce,

  b) tématický plán a časový rozvrh školení a odborné přípravy,

  c) vyhláška č. 246/2001 Sb.(!) ve znění pozdějších předpisů.

 4. V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany:

  a) Ministerstvo vnitra - ředitelství HZS ČR formou vyhlášky,

  b) krajský úřad svým nařízením (!),

  c) ředitel HZS okresu svým rozkazem.

 5. Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  a) mimo jiné stanoví povinnosti ústředních orgánů státní správy, právnických a podnikajících fyzických osob k vytvoření podmínek pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech (!),

  b) stanoví podrobnosti o povinnosti ústředních orgánů státní správy, právnických osob a fyzických osob na úseku požární ochrany,

  c) stanoví podrobnosti o úkolech jednotek požární ochrany v operačním řízení.

 6. Za plnění povinností na úseku požární ochrany odpovídá:

  a) odborně způsobilá osoba,

  b) u právnické osoby statutární orgán, u podnikající fyzické osoby tato osoba nebo její odpovědný zástupce (!),

  c) pověřený zaměstnanec.

 7. Orgány státní správy na úseku požární ochrany jsou:

  a) Ministerstvo vnitra,

  b) Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady,

  c) Ministerstvo vnitra a krajské úřady; úkoly státní správy na úseku požární ochrany stanovené na základě zákona o požární ochraně plní v přenesené působnosti také obce(!).

 8. Hasičský záchranný sbor České republiky tvoří:

  a) sbor dobrovolných hasičů podniků a obcí, profesionální jednotky,

  b) ředitelství HZS ČR, vzdělávací a technická zařízení ministerstva vnitra, hasičské záchranné sbory krajů, HZS hlavního města Prahy a hasičské záchranné sbory měst Brna, Ostravy a Plzně(!),

  c) hasičské záchranné sbory okresů, HZS hlavního města Prahy a HZS města Brna, Ostravy a Plzně.

 9. Dokumentaci požární ochrany jsou povinny zpracovávat a udržovat v souladu se skutečným stavem:

  a) všechny právnické osoby a podnikající fyzické osoby,

  b) právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti nebo jsou vlastníky objektů se zvýšeným požárním nebezpečím(!),

  c) jen ty právnické a podnikající fyzické osoby, kterým tuto povinnost uloží okresní úřad.

 10. Požární řád:

  a) vymezuje činnost zaměstnanců v případě vzniku požáru,

  b) upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a majetku,

  c) upravuje základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se provozují činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru(!).

 11. Požární kniha:

  a) slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany (!),

  b) slouží k záznamům týkajících se bezpečnosti práce,

  c) slouží pouze k záznamům o vzniklých požárech, příčinách jejich vzniku a přijatých opatřeních.

 12. Povinnost zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně mají:

  a) všechny právnické osoby a podnikající fyzické osoby,

  b) právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti nebo jsou vlastníky objektů se zvýšeným požárním nebezpečím (!),

  c) povinnost zabezpečovat školení není stanovena.

 13. Postup při evakuaci osob, zvířat a materiálů z objektů zasažených nebo pohrožených požárem upravují:

  a) požární poplachové směrnice,

  b) požární evakuační plán (!),

  c) vnitřní předpis právnické a podnikající fyzické osoby k zabezpečení požární ochrany.

 14. Požární hlídky se zřizují mimo jiné:

  a) na pracovištích, kde se provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (!),

  b) na každém pracovišti,

  c) jen tam, kde určí orgán vykonávající státní požární dozor.

 15. Hořlavé kapaliny se třídí podle teploty vzplanutí do:

  a) 5 tříd nebezpečnosti,

  b) 4 tříd nebezpečnosti (!),

  c) 7 stupňů nebezpečnosti.

 16. Na pracovištích ve stavebně oddělených prostorech dílen, opraven, laboratoří apod. se smí ukládat a používat nejvýše:

  a) 200 l hořlavých kapalin, z toho 50 l první třídy nebezpečnosti,

  b) 250 l hořlavých kapalin, z toho 70 l první třídy nebezpečnosti,

  c) 250 l hořlavých kapalin, z toho 50 l první třídy nebezpečnosti(!).

 17. Předmětem preventivních požárních prohlídek je vždy zjišťování stavu zabezpečení požární ochrany u:

  a) právnických a podnikajících osob, u nichž se nevykonává státní požární dozor a v nebytových prostorách ve vlastnictví nebo užívání fyzických osob (!),

  b) právnických a podnikajících fyzických osob,

  c) fyzických osob v bytových i nebytových prostorách.

 18. Hasební účinek vody spočívá:

  a) v chladícím efektu (!),

  b) v zřeďovacím efektu,

  c) v efektu izolačním.

 19. Za objekty se zvýšeným požárním nebezpečím se mimo jiné pro účely posouzení požárního nebezpečí považují:

  a) objekty, u nichž je v případě požáru ztížena evakuace osob a zvířat,

  b) objekty, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah (!),

  c) objekty, u nichž je v případě požáru ztížena evakuace osob o kapacitě větší než 65 osob s omezenou schopností pohybu.

 20. Základní hasební účinky hasiv jsou:

  a) ochlazování, ředění, fyzikálně chemický,

  b) ochlazování, izolace, antikatalytický, ředění, fyzikálně chemický-stěnový (!),

  c) ředění, antikatalytický, izolace.

 21. Za vyhrazené druhy požární techniky se považují:

  a) zásahové požární automobily s výjimkou velitelských automobilů a vyšetřovacích automobilů s celkovou hmotností do 2000 kg a s výjimkou automobilových jeřábů a vyprošťovacích automobilů a kontejnerů (!),

  b) žebříky, záchranná zařízení, spojovací prostředky,

  c) stabilní a polostabilní hasící zařízení.

 22. Za vyhrazené druhy věcných prostředků se považují:

  a) zásahové požární automobily s výjimkou velitelských automobilů a vyšetřovacích automobilů s celkovou hmotností do 2000 kg a s výjimkou automobilových jeřábů a vyprošťovacích automobilů a kontejnerů (!),

  b) dýchací přístroje (!),

  c) stabilní a polostabilní hasící zařízení.

 23. Za vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení se považují:

  a) zásahové požární automobily s výjimkou velitelských automobilů a vyšetřovacích automobilů s celkovou hmotností do 2000 kg a s výjimkou automobilových jeřábů a vyprošťovacích automobilů a kontejnerů (!),

  b) dýchací přístroje (!),

  c) stabilní a polostabilní hasící zařízení (!).

 24. Podrobnosti o povinnostech ústředních orgánů státní správy, právnických a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany stanoví:

  a) zákon ČNR č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů (!),

  b) vyhláška č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

  c) vyhláška č. 21/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 25. Základní povinnosti fyzických osob na úseku požární ochrany stanoví:

  a) zákon ČNR č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů (!)

  b) vyhláška č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

  d) vyhláška č. 21/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 26. Podrobnosti o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany upravuje:

  a) zákon ČNR č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

  b) vyhláška č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

  c) vyhláška č. 247/2001 Sb.(!), ve znění pozdějších předpisů.

 27. Únikové cesty musí:

  a) umožnit bezpečnou a včasnou evakuaci všech osob z požárem ohroženého objektu nebo jeho části na volné prostranství a přístup požárních jednotek do prostorů napadených požárem,

  b) umožnit bezpečnou a včasnou evakuaci všech osob z požárem ohroženého objektu nebo jeho části do bezpečné vzdálenosti, případně do další únikové cesty,

  c) umožnit bezpečnou a včasnou evakuaci všech osob z požárem ohroženého objektu nebo jeho části a případně umožnit i přístup požárních jednotek a požární techniky(!).

 28. Fyzická osoba nesmí:

  a) umožnit bezpečnou a včasnou evakuaci všech osob z požárem ohroženého objektu nebo jeho části na volné prostranství a přístup požárních jednotek do prostorů napadených požárem,

  b) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy (!),

  c) provádět práce, které mohou vést ke vzniku

Nahrávám...
Nahrávám...