dnes je 19.5.2024

Input:

Prostředky lidové zábavy pro slavnosti a lunaparky

13.7.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

8.12.4
Prostředky lidové zábavy pro slavnosti a lunaparky

Od 1.7.2005 platí u nás vůbec poprvé předpis, který řeší problematiku tolik diskutovaných provozů prostředků lidové zábavy. Jedná se o normu ČSN EN 13814 (27 6001) Prostředky lidové zábavy pro slavnosti a lunaparky – Bezpečnost.

Všeobecné podmínky

Předmětem této normy je stanovení bezpečnostních pravidel pro stavby a zařízení, která jsou součástí prostředku lidové zábavy. Bezpečnostní požadavky slouží k ochraně osob a majetku před nebezpečím úrazu či poškození způsobené nedostatky při navrhování, konstrukci, údržbě či provozu těchto zařízení nebo staveb. Základem této normy jsou dřívější zkušenosti a analýzy rizik.

Tato norma stanovuje základní požadavky pro zajištění bezpečného návrhu, výpočtu, konstrukce, instalace, údržby, provozu, kontrol a zkoušek mobilních, přechodně nebo trvale instalovaných prostředků lidové zábavy, např. kolotočů, houpaček, gondol, ruských kol, horských drah, skluzavek, tribun, textilních a membránových konstrukcí, stánků, zařízení pro předvádění produkcí a artistických vystoupení apod. Všechna uvedená zařízení jsou dále v textu označována jako prostředky lidové zábavy, atrakce či jízdní zařízení a jsou určena pro opakovanou instalaci bez poškození nebo ztráty integrity i jako přechodná či trvalá zařízení pro slavnosti, lunaparky či jiné příležitosti. Předmětem normy nejsou pevné tribuny, nosné konstrukce, lešení, odnímatelné zemědělské konstrukce a jednoduché prostředky lidové zábavy určené maximálně pro dvě děti a fungující po vhození mince.

Tato norma může být použita i při navrhování podobných konstrukcí či zařízení pro dopravu pasažérů, které zde nejsou výslovně uvedeny.

Norma stanovuje všeobecné požadavky na konstrukci, výpočty a zkoušení .

Konstrukční podklady zahrnují veškeré dokumenty potřebné pro posuzování stability a provozní bezpečnosti prostředku lidové zábavy. Musejí být poskytnuty pro každé dodatečné schválení nezávislým inspekčním orgánem. Tyto dokumenty musejí zahrnovat všechny konstrukční podmínky týkající se provozu prostředku lidové zábavy či stavby. K tomu je požadován popis konstrukce, provozu a provozní bezpečnosti, konstrukční výkresy a komplexní analýza namáhání, únavy materiálu a stability.

Dále předpis stanovuje požadavky na konstrukci a výrobu prostředků lidové zábavy.

Uvedené skupiny prostředků lidové zábavy slouží ke kategorizaci většiny zařízení pro přejímku stavby a bezpečnostních opatření. Skupiny zdůrazňují relevantní přídavná požadovaná opatření. Každá jednotlivá atrakce může spadat do více než jedné kategorie, např. "domy hrůzy“, které zahrnují kolejové zařízení a vedlejší atrakci.

Bezpečnostní opatření při výrobě jsou stanovena tak, že výroba a konstrukce prostředků lidové zábavy musí zahrnovat všechny bezpečnostní úpravy, např. požadované ochranné kryty všech nebezpečných strojních částí včetně silnoproudého zařízení a převodů.

Místo pro obsluhu musí být situováno tak, aby byla zajištěna snadná a bezpečná kontrola zařízení.

Výrobce musí zohlednit nutnost jasného a ničím nebráněného přehledu obsluhy po všech provozních plochách. Místo obsluhy musí být snadno a bezpečně přístupné a dostatečně osvětlené.

Všechny části prostředku lidové zábavy vyžadující údržbu a/nebo inspekci musejí být bezpečně a snadno přístupné.

Elektrické instalace a komponenty musejí odpovídat normám CENELEC.

Pokyny k montáži a demontáži zařízení

Tyto pokyny musejí obsahovat:

 • stanovení speciálního vybavení, nástrojů, materiálů nebo částí, které musí být použity pro bezpečnou montáž a demontáž prostředku lidové zábavy,

 • pokyny pro přípravu podkladu (při trvalém připevnění),

 • četnost montáže ohledně udržení stability,

 • zdvihací a těsnicí postupy pro vyrovnání terénu, tolerance výškových rozdílů, pokyny pro vhodné utěsnění (upěchování) terénu a jeho hranice, rozdělení zátěže a potřebná zatížení,

 • správné metody připojení elektrického napájení a případně postupy vzájemného zapojení podskupin,

 • nastavení krouticích momentů pro šrouby nebo čepy kritické pro bezpečnost konstrukce,

 • zkušební a inspekční plány pro zajištění bezvadné funkce,

 • uzemnění na ochranu proti účinkům atmosférické a statické elektřiny,

 • plány zařízení s doporučenými místy pro těsnicí materiál a podrobnosti o maximálních zatíženích, která mohou být na tato místa aplikována. V plánu musejí být uvedeny rovněž přípravy podkladu.

Provozní návody

Tyto návody musejí obsahovat:

 • podrobné popisy řízení a jejich funkcí,

 • doporučené postupy pro nástupy a výstupy pasažérů a všechna omezení sloužící k zabránění statického přetížení zařízení,

 • stanovené mezní stavy s uvedením všech omezení pro pasažéry (pokud nějaká existují), mezní hodnoty provozních rychlostí, doba cyklu a maximální počet přepravovaných pasažérů,

 • případná omezení přípustných dílčích zátěží nebo asymetrického zatížení zařízení,

 • podrobnosti ohledně zádržných zařízeních pro pasažéry a jejich obsluha,

 • evakuační postupy v nouzovém případě včetně vyproštění po výpadku proudu,

 • případná omezení kvůli okolním vlivům, např. větrné, dešťové podmínky atd., při jejichž výskytu zařízení nesmí být provozováno.

Pokyny pro údržbu

Tyto pokyny musejí obsahovat:

 • všechny součástky, které musejí být pravidelně mazány, vhodné mazací prostředky a četnost mazání,

 • podrobné vysvětlení ovladačů a jejich funkce s ohledem na inspekci a údržbu,

 • seznam všech částí, které musí být pravidelně vyměňovány a časové intervaly pro tyto výměny, pokud možno vyjádřené v provozních hodinách,

 • seznam částí vyžadujících pravidelnou inspekci, doporučenou četnost těchto inspekcí (pokud možno vyjádřenou v provozních hodinách), a způsob inspekce, např. vizuální, nedestruktivní zkoušky. Stanovena musí být bezpečnostně kritická životnost částí,

 • seznam specifických zkoušek, které musejí být provedeny,

 • metodu dokazování účinnosti všech spínacích obvodů a řízení uzávěrů,

 • doporučení ohledně údržby elektrického zařízení,

 • bezpečné postupy elektrické izolace podle příslušných evropských norem,

 • doporučení ohledně elektrických zkoušek.

Deník

Deník příslušné atrakce musí jasně identifikovat zařízení a obsahovat souhrn technických a provozních údajů, historii zařízení, záznamy o všech jeho opravách, změnách, zkouškách, testech a kontrolách a podrobné zprávy o těchto výkonech, včetně výňatku z konstrukčních dokumentů poskytujících informace relevantní pro identifikaci a inspekci nezávislým inspekčním orgánem. Deník musí být k dispozici na každém instalačním místě pro údržbu, zkoušky, testy a kontroly. Všechny zkoušky musejí být zahrnuty formou vhodných záznamů.

Obsah deníku

Deník musí obsahovat minimálně tyto dokumenty:

 • konstrukční a provozní popis atrakce,

 • výkresy pro identifikaci důležitých rozměrů prostředku lidové zábavy,

 • identifikační označení,

 • identifikace výrobce,

 • seznam majitelů,

 • souhrn a výňatek hlavních technických údajů a dokumentace,

 • podmínky a požadavky pro provoz a použití, tj. minimálně

  • mezní rychlosti,

  • obecná omezení při použití pasažéry,

  • obecná věková/velikostní omezení pasažérů,

  • referenční rychlost větru specifikovanou pro zařízení,

  • omezení vzhledem k zatížení sněhem,

  • omezení vzhledem k seismické aktivitě,

  • případná další omezení,

 • montážní výkresy a obrázky znázorňující důležité rozměry pro inspekce a zkoušení,

 • shrnutí (hlavní výsledky a souhrny) napěťových výpočtů znázorňujících hlavní síly, hmotnosti, vítr, těsnicí materiál, jakékoli důležité napěťové plochy pro účely inspekcí a zkoušek,

 • zkušební a schvalovací zprávy a zprávy o dalších inspekcích,

 • základní montážní schémata zapojení pro elektrické, hydraulické nebo pneumatické komponenty nebo zařízení,

 • situační výkresy únikových cest a jejich rozměry s vypočteným ověřením pro uzavřené prostory s více než 400 uživateli. Speciální pokyny pro případ požáru,

 • seznam dokumentace náležící k prostředku lidové zábavy,

 • zprávy o pravidelných zkouškách a inspekcích,

 • zprávy o provedené údržbě,

 • seznam inspekcí prováděných formou nedestruktivních zkoušek,

 • záznam nebezpečných událostí a úrazů,

 • všechny zkušební a schvalovací zprávy a zprávy o dalších přejímacích zkouškách a výrobních zkouškách a inspekcích,

 • prohlášení o provozní autorizaci nebo povolení (pokud to vyžadují národní předpisy),

 • rozšíření provozní autorizace nebo povolení (pokud to vyžadují národní předpisy).

Podrobný příklad deníku je uveden v příloze normy.

Technická dokumentace

Pro každý prostředek lidové zábavy musí být vytvořen oficiální soubor technické dokumentace skládající se z konstrukčních výkresů poskytujících podrobné informace o návrhu, výpočtu, konstrukci, pokyny a informace týkající se provozu, údržby a zkoušení nezávislým inspekčním orgánem. Soubor technické dokumentace musí být k dispozici jako vyvázaná a registrovaná dokumentace všude, kde to mohou národní předpisy vyžadovat. Součástí této dokumentace musejí být počáteční schvalovací a zkušební zprávy.

Technická dokumentace musí obsahovat minimálně následující položky:

 • popisy konstrukce a provozu,

 • konstrukční výkresy (znázorňující bezpečnostně důležité rozměry celého zařízení v čitelném formátu a měřítku),

 • podrobné výkresy (s rozměry a materiály všech součástí a jejich spojů a všech montážních podskupin v adekvátním čitelném formátu a měřítku),

 • napěťové výpočty včetně únavových

Nahrávám...
Nahrávám...