dnes je 28.5.2024

Input:

Provádění prověrek BOZP

27.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.30.2
Provádění prověrek BOZP

PhDr. Alena Juklíčková

Provádění prověrek BOZP

I. Úvod

Zákoník práce ukládá zaměstnavateli v rámci povinností na úseku bezpečnosti práce také povinnost organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací, nebo zástupcem zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ačkoli tato povinnost není nová a byla zakotvena již v dřívějších právních úpravách zákoníku práce, přesto se ukazuje, že některé školy ji příliš neplní.

Nutno podotknout, že v případě nedodržení uvedené povinnosti jim totiž nehrozí bezprostředně žádný postih a je bezesporu pravdou, že oproti jiným prohřeškům na úseku bezpečnosti práce, na které se i kontroly inspekčních orgánů mnohem více zaměřují, patří tento mezi mnohem méně závažné. Absence výstražného značení na rizikových místech, nedostatečné zajištění osobních ochranných pracovních prostředků či neprovádění pravidelného výcviku a školení, zaměstnance mnohem více a bezprostředněji ohrožuje na životě a zdraví, avšak neprovádění prověrek bezpečnosti práce může přinášet v konečném důsledku mnohem větší problémy, než se na první pohled jeví.

II. Systém řízení BOZP ve škole

Pro plnohodnotné a efektivní plnění povinností na úseku BOZP by si měl každý zaměstnavatel ve školství vytvořit určitý předem definovaný systém řízení BOZP, jehož funkce by měla směřovat k minimalizaci pracovní úrazovosti, k prevenci rizik a k aktivní spolupráci se zaměstnanci (tj. napříč celým pracovním kolektivem v horizontálním i vertikálním směru), včetně součinnosti s odbory. Systém se musí opírat především o dokumentaci potřebného rozsahu, vyhledávání a odstraňování rizik, průběžnou kontrolu, operativní řešení zjištěných nedostatků (zahrnující zainteresovanost pedagogických zaměstnanců a jeho ochotu vynakládat potřebné finanční prostředky) a širokou systémovou spolupráci se všemi zainteresovanými včetně osob odborně způsobilých.

Podle § 101 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, totiž péče o zajišťování BOZP tvoří nedílnou a rovnocennou součást pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu jejich povinností. V tomto duchu tedy největší břímě odpovědnosti leží na statutárním zástupci škol, obvykle jednateli či řediteli. Ovšem fyzicky by se prevence měli zúčastňovat především vedoucí na nižších stupních řízení, zejména jednotliví pedagogové, kde se vyskytuje obvykle nevíce problémů a pracovních rizik. Jejich všímavost a průběžná komunikace s podřízenými zaměstnanci na straně jedné a předávání zjištěných skutečností osobě odborně způsobilé a zástupcům provozního úseku by měl tvořit jejich hlavní přínos do systému. Tito vedoucí by také měli provádět pravidelné školení svých podřízených o BOZP a o rizicích na jejich pracovištích, přezkušovat jejich znalosti a průběžně kontrolovat dodržování předpisů (včetně používání OOPP zaměstnanci).

III. Osnova bezpečnostní prověrky

Pracovní komise, která má prověrku bezpečnosti práce provádět, by se měla nejprve dohodnout na osnově či harmonogramu, podle kterého bude postupováno. Je samozřejmě výhodou prověřit fungování celého systému řízení BOZP ve škole, ale to obvykle s ohledem na jeho rozsah není možno ve vyhrazeném čase provést. Proto je potřeba vyhradit si určité dílčí oblasti, které budou určeny jako prioritní pro daný rok. V každém případě je potřeba osnovu koncipovat jako etapový dokument, který by měl v ideálním případě zahrnovat:

1. kontrolu dokumentace,

2. fyzickou kontrolu na pracovištích,

3. hodnocení prvků školské kultury a bezpečnosti,

4. analýzu pracovní úrazovosti a

5. závěrečné shrnutí.

IV. Kontrola dokumentace

Kontrola dokumentace by měla být co nejširší. Fyzická kontrola by oproti kontrole dokumentace, neměla být přeceňována a upřednostňována. Pracuje-li dobře osoba odborně způsobilá, zejména pak v součinnosti s příslušnými vedoucími jednotlivých úseků, měla by být fyzická kontrola prováděna v celé šíři a hloubce v pravidelných intervalech. Prověrka BOZP by tedy měla prověřit, v jaké kvalitě je tato kontrolní činnost prováděna, do jaké hloubky jde, v jakých intervalech a především s jakými výsledky. Fyzická kontrola pracovišť v rámci prověrky BOZP by měla spíše prověřit, jak byla realizována nápravná opatření, která byla přijata v návaznosti na zjištění z běžných kontrol nebo z předchozí prověrky BOZP.

Kontrola dostupnosti, stavu a provádění aktualizace dokumentace BOZP by se měla zaměřit například na tyto dokumenty (jejich výčet je pouze ilustrativní a nikoli úplný, neboť jeho rozsah je závislý na charakteru vykonávaných činností firmy, počtu zaměstnanců apod.):

- Pracovní řád školy,

- Dokumentace o evidenci pracovní doby zaměstnanců a jejím rozvržení,

- Dokumentace o provedeném školení vedoucích zaměstnanců z BOZP,

- Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců z BOZP,

- Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců provádějící vyhrazené nebo specifické práce (obsluha kotelny, řidiči motorových vozíků, řidiči služebních vozidel, jeřábníci, svářeči atd.),

- Knihy úrazů a záznamy o vzniku pracovních úrazů (včetně protokolů o odškodňování prováděných komisí, lékařských zpráv atd.),

- Zařazení prací do kategorií podle vyhlášky 432/2003 Sb. (Kategorizace prací),

- Analýza a hodnocení rizik,

- Směrnice pro poskytování OOPP a vedení evidenčních karet,

- Provozní řády (sklady, dílny, garáže, kotelny, strojovny výtahů atd.),

- Havarijní a evakuační plány a poplachové směrnice,

- Smlouva o zajištění pracovnělékařské péče, včetně přehledu lhůt periodických preventivních lékařských prohlídek zaměstnanců,

- Kontrolní a provozní knihy (kniha pro provádění svařovacích prací, kniha kontrol BOZP, kniha dozorce výtahu, provozní deník kotelny, deník jízd služebních vozidel apod.),

- Směrnice BOZP (je-li zpracována),

- Protokoly o expozičních měření rizikových faktorů provedených autorizovanou osobou podle zákona č. 258/2000 Sb.,

- Traumatologický plán školy,

- Zhodnocení zákazů prací pro ženy těhotné, kojící matky, ženy do konce 9. měsíce po porodu a mladistvé zaměstnance,

- Doklady o stavu budov a dalších prostor, zejména doklady o kolaudaci budov, dílen, laboratoří atd., a také stavební plány objektů.

V. Fyzická kontrola stavu BOZP na pracovištích

Jak již bylo uvedeno výše, fyzická kontrola stavu BOZP na pracovištích nemusí primárně představovat komplexní kontrolu všech prostor školy, nýbrž jen určitý segment (podle zaměření kontroly v daném roce). Může jít o provoz, který podle zápisů v knize kontrol BOZP, v požární knize anebo na základě četnosti pracovních úrazů v daném roce, vykazuje nevíce problémů. V takovém případě je vždy potřeba zjišťovat pravé příčiny tohoto stavu. V rámci fyzické kontroly by měla komise svou pozornost zaměřit také na:

- Rozmístění, vybavenost a systém využívání nástěnných lékárniček,

- Stav a používání OOPP u zaměstnanců, jimž byly tyto vydány,

- Udržování pořádku na vybraných pracovištích,

- Rozmístění technických zařízení a

Nahrávám...
Nahrávám...