dnes je 25.5.2024

Input:

Provoz tlakových nádob stabilních

20.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.21.4.4
Provoz tlakových nádob stabilních

Ing. Miloslav Kočí

Základní požadavky na tlakové nádoby stabilní jsou uvedeny ve vyhlášce č. 48/1982 Sb. § 173, z níž uvádíme

Vybavení nádob

Nádoby obecně musejí být opatřeny

 • uzavírací a vypouštěcí armaturou,

 • tlakoměrem,

 • pojistným zařízením,

 • odvětrávacím uzávěrem.

Pokud je nejvyšší pracovní přetlak nádoby vyšší než dosažitelný přetlak zdroje tlaku a zároveň je vyloučeno zvýšení přetlaku v nádobě, nemusí být nádoba vybavena tlakoměrem a pojistným zařízením.

Nádoba ohřívaná spalinami, kde by snížení hladiny kapaliny mohlo způsobit přehřátí stěn, musí mít alespoň jeden stavoznak a nádoba pracující s přehřátými parami nebo s kapalinami o teplotě vyšší než 50 ºC musí mít teploměr.

Otevíratelná nádoba musí mít zařízení umožňující před otevřením snížit pracovní přetlak na tlak atmosférický, popřípadě ochladit vnitřní obsah na bezpečnou teplotu.

Nádoba s rychlouzávěrem, popřípadě s ústředním uzávěrem, musí mít zařízení znemožňující otevření nádoby před snížením přetlaku a vpuštění pracovní látky do spolehlivě neuzavřené nádoby.

Otevíratelné zdravotnické a sterilizační přístroje musejí mít zařízení, kterým se lze přesvědčit, nezávisle na údaji tlakoměru, zda je tlakový prostor bez přetlaku.

Používané sestavy stabilních tlakových nádob (baterií), musejí mít označeny ovládací ventily k jednotlivým nádobám.

Nádoby na zkapalněné plyny musejí mít zařízení na kontrolu výšky hladiny kapaliny.

U pojistných ventilů musí jít bezpečně ověřit jejich průchodnost. Ventily i výfukové potrubí nesmí při činnosti ohrozit obsluhu nebo jiné osoby.

Nádoby na volném prostranství musí být zajištěny proti manipulaci nepovolanými osobami a proti povětrnostním vlivům.

Provozní požadavky na tlakové nádoby stabilní

Provozní požadavky na tlakové nádoby stabilní uvádí ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky a Příloha. Zde uvádíme výběr.

Uvádění nádob do provozu

Do provozu (první i průběžné uvádění např. po opravě) nelze uvést tlakovou nádobu

 • jejíž stav ohrožuje osoby nebo okolí,

 • nemá provedeny předepsané revize, zkoušky nebo nebyla přezkoušena podle nařízení vlády č. 22/1997 Sb., pokud se na ni vztahuje,

 • chybí jí výrobní dokumentace,

 • chybí jí předepsaná výstroj, zpravidla tlakoměr, pojistný ventil, podle druhu nádoby odkalovací zařízení, stavoznak, teploměr apod. není kompletní a funkční.

Povinnosti provozovatele TNS

Provozovatel TNS je povinen zejména:

 • do dvou měsíců od uvedení TNS do provozu ve stanovených případech vypracovat provozní pokyny,

 • ustanovit odpovědné osoby za provoz nádob (jejich povinnosti stanovit vnitřním předpisem),

 • zajistit kvalifikovanou obsluhu a údržbu nádob,

 • zajistit provádění revizí a zkoušek v určených termínech,

 • vést evidenci všech provozovaných nádob a jejich dokumentaci,

 • stanovit způsob vedení provozních záznamů,

 • zajišťovat odstranění všech zjištěných závad a nedostatků.

Obsluha nádob

Obsluhovat tlakové nádoby smí pracovník, který je

 • starší 18 let,

 • fyzicky a duševně způsobilý k obsluze,

 • seznámen s ustanovením předpisů a pokynů k provozu nádob, prakticky zaučen v obsluze nádob a přezkoušen.

O zacvičení a prověření znalostí musí být pořízen zápis, podepsaný zkoušejícím (zpravidla revizním technikem) a osobou obsluhující nádoby. Záznam o přezkoušení se uchovává do dalšího přezkoušení.

Ověřování znalostí obsluhy se ověřuje opakovanou zkouškou nejpozději 1x za tři roky.

Povinnosti obsluhy

Obsluha tlakových nádob je povina zejména

 • znát, ovládat a bezpečně obsluhovat nádoby na svém pracovišti i za mimořádných okolností,

 • neprodleně hlásit každou poruchu, závadu a mimořádný stav svému nadřízenému, v případě nebezpečí z prodlení ihned provést opatření k odstranění nebezpečí,

 • v předepsaném rozsahu kontrolovat a zkoušet výstroj nádoby,

 • o kontrolách, zkouškách a provozu pořizovat záznamy,

 • dbát, aby u nádob byly přítomny pouze povolané osoby,

 • při směnném provozu řádně předávat nádoby svému nástupci, případně nadřízenému,

 • při zdravotní nebo jiné překážce znemožňujících obsluhu nádob to ohlásit nadřízenému.

Revize, zkoušky a kontroly

Dle ČSN 69 0012 se provádějí v provozu následující revize a zkoušky tlakových nádob stabilních

 • výchozí revize,

 • provozní revize,

 • vnitřní revize,

 • zkouška těsnosti,

 • tlaková zkouška.

Všechny revize a zkoušky provádí revizní technik s příslušnou kvalifikací, provozovatel spolupracuje při přípravách nádob podle jeho pokynů. Výsledky revizí a zkoušek nádob se zapisují do revizního deníku, karet, nebo se vypracuje revizní zpráva.

Výchozí revize

Výchozí revize se provádí před uvedením do provozu u tlakových nádob stabilních

 • nových,

 • rekonstruovaných a opravených,

 • u kterých došlo ke změně použití nebo přemístění s vyjímkou nádob pojízdných, převozných a přenosných.

Podrobnosti uvádí čl. 90 ČSN 69 0012.

Provozní revize

Provozní revize se provádějí

 • do 14 dnů od uvedením do provozu,

 • nejméně 1x ročně, u chladících zařízení 1x za 2 roky.

Podrobnosti uvádějí čl. 91, 92 ČSN 69 0012.

Vnitřní revize

Vnitřní revize se provádí ve lhůtě ne delší 5 let a v dalších případech dle čl. 94 ČSN 69 0012.

Aby bylo možno posoudit stav povrchu vnitřních i vnějších stěn nádoby, provádí se vnitřní revize nádoby po vyčištění celé nádoby. Stěny musejí mít čistý povrch. Povrch stěn nesmí být při čištění mechanicky ani chemicky poškozen.

Podrobnosti o vnitřních revizích uvádí čl. 93106 ČSN 69 0012.

Zkouška těsnosti

Zkouška těsnosti musí být provedena:

 • po každé provedené vnitřní revizi,

 • je-li potřeba bližšího určení místa a rozsahu netěsnosti,

 • po výměně zaválcovaných teplosměnných trubek, tlakových částí podrobených stavební a tlakové zkoušce již při výrobě a po dodatečném zavaření částí při splnění podmínek čl. 146 ČSN 69 0012.

Zkouškou se prokazuje, zda tlakový celek nádoby včetně výstroje je těsný při pracovním přetlaku.

Podrobnosti o provádění zkoušky těsnosti jsou uvedeny v čl. 107 115 ČSN 69 0012.

Tlaková zkouška

Tlakovou zkouškou se prokazuje pevnost a těsnost nádoby při zkušebním přetlaku. Provádí se kapalinou nežíravou, nejedovatou a bez nebezpečí výbuchu o teplotě nejvýše 50 °C a to:

 • nejméně 1x za devět

Nahrávám...
Nahrávám...