dnes je 19.5.2024

Input:

Provozní bezpečnostní předpis pro dílny (provozy), kde se provádí obrábění kovů a dřeva

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.9
Provozní bezpečnostní předpis pro dílny (provozy), kde se provádí obrábění kovů a dřeva

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

OBSAH

 1. Úvod

 2. Hlavní nebezpečí u strojů na obrábění kovů a jejich prevence

 3. Bezpečnostní pravidla

  • pro obsluhu soustruhů

  • pro obsluhu frézek

  • pro obsluhu hoblovek a obrážeček

  • pro obsluhu vrtaček a vyvrtávaček

  • pro obsluhu brusek

  • pro obsluhu pil

  • pro obsluhu poloautomatických a automatických soustruhů (obráběcí centra)

 4. Automatizované výrobní systémy s průmyslovými roboty

 5. Bezpečnostní pokyny pro práci s brusnými nástroji

 6. Osobní ochranné pracovní prostředky

 7. Seznam kovoobráběcích strojů provozovaných v dílnách (provozech)

 8. Čištění, údržba, seřizování a opravy zařízení

 9. Kontroly a revize

 10. Pracovní rizika a opatření k jejich odstranění

 11. Zodpovědnost

 12. Závěr

 13. Rozdělovník

 14. Přílohy

_____________________________________

 1. ÚVOD

  Při zpracování tohoto provozního bezpečnostního předpisu bylo dbáno na to, aby jeho ustanovení byla v souladu s ustanoveními následujících obecně platných bezpečnostních předpisů zásadního významu:

  Nedílnou součástí tohoto provozního bezpečnostního předpisu jsou návody výrobců k používání příslušného zařízení. Při zakoupení nového stroje musí být návod výrobce k jeho používání přiložen k tomuto předpisu, s označením inventárního čísla nového stroje, tak aby bylo zřejmé, ke kterému stroji návod výrobce přísluší.

  Organizační směrnice je závazná pro všechny zaměstnance společnosti i jiné osoby vykonávající uvedené činnosti na jejím pracovišti.

  Obrábění je technologický pochod, kterým je vytvářen požadovaný geometrický tvar součásti (obrobku) v předepsaných rozměrech a požadované jakosti obrobených ploch, a to postupným ubíráním materiálu ve formě třísek.

 2. HLAVNÍ NEBEZPEČÍ U STROJŮ NA OBRÁBĚNÍ KOVŮ A DŘEVA A JEJICH PREVENCE

  Při obrábění jsou největší nebezpečí:

  • rotující části (upínací zařízení, volně přístupné tažné hřídele a pohybové šrouby, otáčející se nástroje). Tyto strojní části mohou pracovníka zachytit, namotat, udeřit, pořezat,

  • přímočaře se pohybující části s vratnými pohyby (stoly, mykadla, suporty); mohou zachytit, udeřit a hlavně přimáčknout,

  • odletující části vznikající při technologickém procesu (odletující třísky při soustružení a frézování, drobné úlomky a prachové částice při broušení). Teplota třísek, zvláště při zvýšených řezných rychlostech a silovém obrábění, dosahuje 300 °C až 600 °C. Třísky tedy mohou způsobit popálení rukou, obličeje a zvláště očí. Obdobné nebezpečí hrozí i při broušení za sucha,

  • vymrštěné části v důsledku uvolnění, překročení nejvyšších dovolených otáček, přetížení, opotřebení, skryté vady, nedostatečné pevnosti materiálu (vyražení obrobku z upínacího zařízení, vylétnutí úlomků nástroje při nárazu na překážku; roztržení brousicího kotouče). Následky úrazu jsou zpravidla velmi těžké a při havárii brousicího kotouče smrtelné,

  • vyčnívající nástroje, které jsou v relativním klidu (např. nože upnuté v nožových držácích, nástroje upnuté v revolverové hlavě, v zásobníku nástrojů); způsobují poranění rukou, zejména při čištění, seřizování a údržbě stroje,

  • zvýšená pracoviště (obsluhovací plošiny, pomocné lávky, výstupní žebříky, pomocné schody, můstky). Větší a rozměrnější obráběcí stroje, např. svislé soustruhy, vodorovné vyvrtávačky, hoblovky, nelze již dobře ovládat z podlahy dílny. Jednotlivé strojní části a jejich ovládací zařízení se během práce stroje dostávají do různých poloh, kam nelze již dosáhnout. Rovněž upínání obrobků, nástrojů a kontrola postupu obrábění vyžaduje vhodnější řešení pracovního stanoviště. Rovněž údržbářské práce se u těchto strojů vykonávají ve velkých výškách. Hrozí nebezpečí pádu,

  • řezná (chladicí) kapalina při dlouhodobém působení vyvolává zdravotní poškození kůže na rukou a odkrytých částech těla – dermatitidy a dermatózy. Ohrožení jsou zejména pracovníci při broušení za mokra u brusek, frézek a pil,

  • nepořádek na pracovišti. Jsou to většinou úrazy při manipulaci s materiálem a obrobky (různá zakopnutí, uklouznutí na neudržované nebo mokré podlaze). Často chybějí dostatečně velké manipulační prostory a odkládací místa, pracoviště není uklizeno apod.

  Nejčastější příčiny úrazů spočívají v nedodržování stanovených pracovních postupů a návodů k obsluze stroje, nepoužívání předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků a nebezpečné jednání plynoucí často z neznalosti možných následků i nedodržování základních pravidel bezpečné práce.

  -> Proto je nutné ŠKOLIT

  Všichni nově přijatí pracovníci musejí před nástupem do práce absolvovat všeo­becnou úvodní instruktáž o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, provedenou zpravidla bezpečnostním technikem (osobou odborně způsobilou pro prevenci rizik) a vstupní lékařskou prohlídku.

  Další instruktáž provede přímý nadřízený pracovník na přiděleném pracovišti u stroje. Při této instruktáži je obsluhující stroje seznámen se všemi bezpečnostními předpisy, pravidly bezpečné práce a hygienickými předpisy, vztahujícími se na příslušné pracoviště, obráběcí stroj. Není-li pracovník vyučený v daném oboru, je třeba ho dále podrobně upozornit na všechna možná ohrožení a řádně předvést nejsprávnější pracovní postup.

  Dále má být pracovník seznámen s nebezpečnými místy provozu a výrobního zařízení, s používáním osobních ochranných pracovních prostředků, s havarijním plánem a protipožárním zabezpečením a konečně s poskytováním první pomoci na pracovišti. Pracovník nesmí obsluhovat žádný stroj nebo zařízení, jehož obsluha a užívání mu nepřísluší z titulu přikázané práce.

  Dobu praktického zácviku nově přijatých pracovníků nebo pracovníků převáděných na jinou práci určuje zpravidla vedoucí závodu (provozu). Praktický zácvik může být prováděn jen pod dohledem přímého nadřízeného nebo jím pověřeného pracovníka.

  -> Dodržování vyškoleného KONTROLOVAT / OVĚŘOVAT

  Každý pracovník obsluhující stroj musí být průkazně proškolen a přezkoušen ze znalostí bezpečnostních předpisů podle příslušné profese.

  Dále musí být každý pracovník seznámen s návodem pro obsluhu stroje. Návod k obsluze má být k dispozici na každém pracovišti. Tato informace je nezbytná zejména u složitějších obráběcích strojů a zahraničních strojů.

  Lhůta pro opakovaná školení z bezpečnostních předpisů má být stanovena v organizačním řádu závodu. O provedených školeních a instruktážích má být vedena řádná evidence.

  -> Při kontrolách VYŽADOVAT

  Pracovník musí při obsluze stroje dbát na správné ustrojení, aby se předešlo nebezpečí, že pracovní oděv bude zachycen pohybujícími se částmi stroje.

  Bezpečnostní předpisy vysloveně zakazují pracovat v lehké plátěné obuvi (teniskách, plátěnkách apod.) nebo otevřených sandálech (pantoflích apod.), neboť hrozí nebezpečí především proříznutí podrážky ostrými třískami a pořezání chodidla a prstů. Mnohem závažnější jsou úrazy vznikající stykem s dlouhou plynulou třískou (pořezání kotníků, přeříznutí achilovy šlachy apod.).

  Pokud na stroji není instalován ochranný kryt proti odletujícím třískám nebo prachovým částicím, je obsluhující povinen používat ochranné brýle, nebo obličejový štítek.

  K odstraňování třísek a čištění závitů se musejí používat pracovní pomůcky, jež mají být u strojů vždy k dispozici.

  Při očišťování třísek stlačeným vzduchem musí obsluhující všeobecně používat obličejový štítek nebo brýle, neboť vždy hrozí nebezpečí od odletujících odražených třísek. Při ofukování je třeba postupovat tak, aby třískami nebyli zasaženi další zaměstnanci.

  Společná bezpečnostně technická ustanovení pro stroje na obrábění kovů

  • Rotující upínací zařízení a nástroje použité u strojů k třískovému obrábění kovů musejí být provedeny tak, aby při brzdění nebo při opačném smyslu otáčení nedošlo k jejich samovolnému uvolnění.

  • Pneumatická, hydraulická nebo elektromagnetická upínací zařízení musejí být opatřena ochranným zařízením, které znemožní, aby při přerušení dodávky energie došlo k ohrožení bezpečnosti práce nebo k provozní nehodě.

  • Ruční ovládací části – pokud je netvoří hladká plná ovládací ruční kola bez rukojetí – musejí být opatřeny samočinným vypínáním, které zabrání jejich nucenému otáčení při strojním pohonu.

  • Upínání a snímání přípravků, přístrojů, nástrojů a obrobků, které pro svoji hmotnost, tvar nebo rozměry neumožňují bezpečnou ruční manipulaci a jejich ustavení ve stroji, musí být zajištěno buď použitím vhodného zařízení pro manipulaci, nebo pomocí další osoby.

  • Vzduchové pistole používané k očistění strojů a obrobků a upínacích přípravků musejí být opatřeny ochranným zařízením, které zabrání úrazu pracovníka odlétajícími látkami.

  • Vstupovat na upínací plochu stolu, desky nebo do jiného nebezpečného prostoru při obrábění velkých obrobků za účelem měření, kontroly nebo provedení jiných podobných úkonů se smí jen tehdy, jsou-li tyto části stroje v klidu.

  • Při kontrole jakosti povrchu, při upínání a snímání obrobků a měření, nejsou-
   -li tyto činnosti prováděny automaticky, se musí zastavit vřeteno (smykadlo) a nástroj odsunout do bezpečné vzdálenosti.

  • Není-li obráběcí stroj vybaven ochranným zařízením proti odletujícím třískám nebo není-li možno tohoto zařízení používat, musejí se používat při práci osobní ochranné pracovní prostředky.

  • Při odstraňování třísek z obráběcího stroje za provozu a při úklidu se musí používat předepsaných pracovních pomůcek; odstraňovat třísky ze sběrných van za chodu obráběcích strojů se smí jen u strojů, které jsou k tomuto účelu přizpůsobeny.

  Základní povinnosti obsluhy při práci se stroji

  Před zahájením práce na stroji je třeba:

  • překontrolovat pracovní ustrojení,

  • prohlédnout stroj, zkontrolovat jeho části, např. ochranná, spouštěcí a vypínací zařízení,

  • ověřit, zda ovládací páky jsou ve správných polohách,

  • překontrolovat funkci upínacího zařízení,

  • zvolit správný nástroj, zkontrolovat jeho opotřebení a upnutí,

  • nastavit ochranná zařízení do činné polohy, pokud charakter práce vyžaduje jejich použití.

  Za provozu stroje:

  • při výměně obrobků a nástrojů, při měření, kontrole jakosti povrchu apod. se musí zastavit vřeteno stroje,

  • do upínacího zařízení je dovoleno upínat pouze takové předměty, pro které je určeno a jejichž tvar a velikost zaručují dokonalé upnutí,

  • hrozí-li při upnutí nebo výměně obrobků a nástrojů nebezpečí pořezání nebo popálení rukou, lze používat ochranné rukavice. Stroj nebo příslušná strojní část (vřeteno) přitom nesmí být v chodu. Při vlastní obsluze stroje (během obrábění) však musejí být rukavice sejmuty. Úrazy vzniklé v důsledku zachycení rukavice rotujícím nástrojem, upínacím zařízením nebo obrobkem mají zpravidla těžké následky; u vrtaček jsou rukavice zakázané,

  • při výměně těžších obrobků, upínacích zařízení a přípravků je nutno používat zdvihacích zařízení,

  • není-li stroj vybaven ochranným zařízením (krytem) proti odletujícím třískám anebo není-li zařízení možno použít, poslouží jako ochrana zraku ochranné brýle nebo obličejové štítky,

  • k odstraňování třísek se musejí používat správné pracovní pomůcky, např. háčky, štětce, smetáky, škrabky apod.,

  • při nebezpečí zachycení vlasů je nutno chránit se čepicí nebo správně uvázaným šátkem,

  • každé poškození nebo závadu na stroji nahlásit svému nadřízenému.

  Po skončení práce na stroji:

  • uvést pracoviště do pořádku; zejména odstranit ze stroje třísky, prach, zbytky materiálu, řezné kapaliny apod.,

  • nástroje, nářadí, měřidla, zpracovávaný materiál, pracovní a ochranné pomůcky uklidit na určená místa,

  • použité čisticí pomůcky, jako zaolejované, zamaštěné hadry, čisticí vlnu apod., odklidit do kovových nádob s víky (hrozí nebezpečí samovznícení!).

  Bezpečnostní požadavky na pracoviště

  Vybavení pracoviště

  Před obráběcími stroji se doporučuje instalovat dřevěnou rohož, která částečně chrání nohy před pořezáním třískami a také izoluje pracovníka proti chladu a vlhkosti. Poškozené rohože (prasklá nebo chybějící příčka) se musejí včas opravit.

  Udržujte pracoviště v čistotě a pořádku.

  Neodkládejte na podlahu svěráky, upínací přípravky, univerzální sklíčidla, brousicí kotouče atd.

  Zřiďte ochranné plechové zástěny všude tam, kde odletující třísky ohrožují i pracovníky na sousedních pracovištích, eventuálně osoby procházející v uličkách.

  K upínání a snímání těžších obrobků a upínacích zařízení má být k dispozici zdvihací zařízení s vhodnými upevňovacími pomůckami. Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen jsou uvedeny v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Části strojů, které převyšují průměrnou výšku okolních strojů a nad nimiž pojíždí jeřáb, musejí být barevně označeny, např. žlutočerným pruhováním podle ČSN ISO 3684 (01 8010)ČSN 20 0009, popř. v nejvyšších místech opatřeny výstražným osvětlením.

  Osvětlení

  V provozu se používá osvětlení místní a celkové.

  Intenzita osvětlení pracoviště má být při strojním obrábění 200 až 1000 luxů (lx). Pro hrubé práce se počítá 200 lx; u obráběcích strojů, u nichž je nutno sledovat hodnoty na číselnících a měřidlech, se požaduje 500 lx; pro jemné práce nástrojařské, brusičské 750 lx; pro velmi jemné práce až 1000 lx. (Viz nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů + konzultace s lékařem závodní preventivní péče.).

  Odsávání

  Tam, kde se při obrábění překračuje dovolená koncentrace prachu v ovzduší, musí být stroj vybaven účinným odsáváním anebo se tvořící třísky musejí vhodným způsobem odvádět. Hodnoty a požadavky na odsávání jsou uvedeny v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění p.p.

  Odsávací zařízení se používá také tam, kde při obrábění vzniká nadměrné množství obtěžujících výparů, dýmů, mlhoviny apod.

  K zajištění správné funkce odsávacího zařízení je třeba pečovat o jeho řádnou údržbu a čištění.

  Technická a organizační opatření v dílně (dílnách)

  Průvodní technická dokumentace stroje tvoří nedílnou součást každé dodávky stroje či zařízení. Nedílnou součástí je i návod k používání strojního zařízení včetně samostatné stati, nazvané "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“.

  Obráběcí stroje se smějí používat výhradně pro práce, pro které jsou určeny, a které odpovídají jeho typu, velikosti a výkonu.

  Dílny, v nichž jsou instalovány obráběcí stroje, musejí být tak velké, aby na každého pracovníka, který se trvale zdržuje na pracovišti, připadla volná podlahová plocha nejméně 2 m2. Světlá výška dílny se doporučuje alespoň 3 m.

  Obráběcí stroje mají být umístěny v nejpříznivějších podmínkách pro přirozené osvětlení denním světlem. Musí k nim být umožněn přístup ze všech stran.

  Obráběcí stroje umisťujeme tak, aby byly od trvalých překážek, např. stěn, sloupů, okolních strojů, vzdáleny nejméně 600 mm. Tato hodnota se měří od maximálně vysunutých částí stroje. Před strojem musí být pro obsluhujícího pracovníka volná plocha široká alespoň 1000 mm.

  Šířky a výšky cest a uliček pro manipulaci s materiálem z hlediska bezpečnosti práce ve výrobních, průmyslových a skladových objektech volíme podle ČSN 26 9010. Nejmenší šířky a výšky komunikací pro pěší, které nejsou únikovými cestami, volíme podle ČSN 73 5105.

  Používání řezných (chladicích) kapalin

  Emulzní kapaliny mají střední až silnou biologickou dráždivost na pokožku a navíc u nich ještě působí alkalita a přítomnost bakterií. Při stálém a intenzivním styku s nechráněnou pokožkou mohou vzniknout dermatitidy, zvláště jedná-
  -li se o zahnívající emulzi a je-li pokožka poškozena.

  Většina řezných kapalin není požárně nebezpečná. Vodné roztoky a emulzní kapaliny jsou nehořlavé, řezné oleje sice hoří, ale netvoří za normálních provozních podmínek zápalné nebo dokonce výbušné směsi. Velmi nebezpečné je však použití petroleje jako řezné kapaliny.

  Zaměstnancům, kteří přicházejí do styku s látkami, jež mohou způsobit podráždění pokožky nebo znečištění, poskytne zaměstnavatel mycí a čisticí prostředky, případně regenerační krémy a masti. Doporučená množství mycích a čisticích prostředků jsou uváděna v nařízení vlády č. 495/2001 Sb., a to podle druhu prací (práce velmi nečisté, práce nečisté apod.).

  Řezné kapaliny se nesmějí v žádném případě používat k mytí rukou!!

 3. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

  Poznámka:

  Do konkrétní směrnice budou začleněny pouze ty stroje, které budou uvedeny v seznamu v kapitole 7.

  Pro obsluhu soustruhů

  Ruční operace leštění a ruční srážení hran by se měly na soustruzích vykonávat jen ve výjimečných případech. Při práci může být zachycena ruka čelistmi upínacího zařízení, popř. i samotným obrobkem.

  Ruční pilování a leštění obrobků, které mají vystupující části, výřezy nebo drážky, je zakázané.

  Při všech ručních úkonech, jako je pilování, leštění apod., musejí být ze soustruhu odstraněny upnuté nože, vrtáky, upínací hroty, nebo tyto nebezpečné vyčnívající části zakryty či oddáleny do bezpečné vzdálenosti. Rotující upínací zařízení, např. univerzální sklíčidlo, má být zakryto odklopným krytem, neboť také jeho vystupující čelisti mohou být příčinou udeření, popř. zachycení.

  Bezpečnostní pravidla:

  • Dbáme na správné pracovní ustrojení.

  • Měření a výměnu obrobků vykonáváme pouze za klidu vřetena.

  • Nebezpečí zachycení rotujícími čelistmi sklíčidla, unášecím srdcem, lze snížit používáním ochranných odklopných krytů nebo unášecích desek rotačního tvaru.

  • Správnou volbou řezných podmínek, případně lamači třísek, předcházíme vzniku nebezpečných plynulých třísek.

  • Při ohrožení odletujícími třískami používáme ochranné kryty nebo ochranné brýle či obličejové štítky.

  • Při odstraňování třísek používáme háčky, smetáky apod.

  • Ruční páka pro ovládání vřetena má pojistné zařízení, které blokuje její náhodné přesunutí (spuštění stroje). Je toto bezpečnostní opatření v pořádku?

  • Při obrábění dlouhého tyčového materiálu musí být vyčnívající materiál z vřeteníku soustruhu zcela zakryt.

  • Při leštění nedržíme smirkové plátno v ruce, nýbrž přichycené na držáku, pilníku apod.

  • Při manipulaci s těžšími upínacími zařízeními, popř. obrobky používáme vhodné přípravky nebo pomocné zdvihací zařízení.

  Pro obsluhu frézek

  Seřizovat stroj a přívod řezné kapaliny, mazat a čistit frézku je možno pouze tehdy, když je nástroj v klidu.

  Při výměně frézovacích nástrojů můžeme používat ochranných rukavic, neboť hrozí pořezání rukou.

  U některých typů frézek je nutno vystoupat často až na stůl stroje k upínacímu šroubu. K výstupu je nutno použít pomocné schůdky, popř. přímo na stroji instalovat stupačky a držadla pro ruce.

  Bezpečnostní pravidla:

  • Obrobky upínáme pouze za klidu nástroje a upínacího stolu.

  • Při výměně obrobků odsuneme stůl do bezpečné vzdálenosti od frézovacího nástroje.

  • Zvýšenou pozornost věnujeme dokonalému upnutí obrobků.

  • Před obráběním odstraníme z upínacího stolu všechny nepotřebné předměty, jako přebytečné upínky, klíče, měřidla, nástroje apod.

  • Vyčnívající rotující šrouby a matice upínacích trnů, pokud jsou v dosahu, musejí být zakryty.

  • Při ohrožení odletujícími třískami používáme ochranné kryty nebo ochranné brýle či obličejové štítky.

  • Při výměně frézovacích nástrojů používáme ochranné rukavice. Přitom musí být frézka vypnuta hlavním vypínačem.

  • Při sériové výrobě používáme ochranné kryty, které snižují nebezpečí náhodného dotyku s rotujícím frézovacím nástrojem.

  • Mazání, čištění stroje, seřizování přívodu řezné kapaliny vykonáváme jen za klidu stroje.

  • Při odstraňování třísek používáme smetáky, štětce, škrabky apod.

  Pro obsluhu hoblovek a obrážeček

  Je zakázáno šlapat na vodicí plochy, sahat do nebezpečného prostoru mezi nástroj a pohybující se obrobek, měnit zdvih stolu nebo přestavovat narážky za chodu stolu.

  Obsluha musí mít v dosahu tlačítko, páku apod., kterými lze okamžitě zastavit pohyb stolu v případě zvýšeného ohrožení nebo havárie. U starších typů má být tento ovládač z každé strany lože.

  U větších typů hoblovek je třeba používat stupínků, schůdků a pomocných ob­sluhovacích plošin, které usnadní obsluhu a výstup na stůl hoblovky.

  Bezpečnostní pravidla pro obsluhu hoblovek:

  • Je zakázáno pracovat na hoblovce osobám, které k tomu nejsou oprávněny.

  • Hoblovka smí být používána výhradně k pracím, pro které je určena a které odpovídají jejímu typu, velikosti a výkonu.

  • Na hoblovce se smí pracovat jen podle návodu k obsluze stroje.

  • Pracoviště, na němž se hoblovka nachází, musí být udržováno v čistotě a v pořádku.

  • Před zahájením práce musí obsluha zkontrolovat jednotlivé části hoblovky, zejména její ochranná a ovládací zařízení.

  • U obrobků, které svými rozměry přesahují upínací plochu stolu, musí ob­sluha zkontrolovat, zda mají dostatek prostoru pro průchod mezi stojanem, příčníkem a jinými částmi hoblovky.

  • Každé poškození nebo závadu na hoblovce musí obsluha ihned ohlásit svému vedoucímu.

  • Hoblovka se nesmí přetěžovat nad stanovené hodnoty.

  • Při výměně nástrojů, kontrole jakosti obrábění, měření, upínání a snímání obrobků se musí zastavit smykadlo a nástroj se musí odsunout do bezpečné vzdálenosti.

  • Před upínáním obrobku, měřením, seřizováním apod. musí obsluha vyřadit z funkce veškeré ovládací zařízení, jímž by se mohl náhodně uvést do pohybu stůl.

  • Je zakázáno vyřazovat ochranná zařízení hoblovky z provozu.

  • Je zakázáno za chodu hoblovky tuto přelézat, stoupat na stůl a vozit se na něm a šlapat na vodicí plochy hoblovky.

  Bezpečnostní pravidla pro obsluhu obrážeček:

  • Je zakázáno pracovat na obrážečce osobám, které k tomu nejsou oprávněny.

  • Obrážečka smí být používána výhradně k pracím, pro které je určena a které odpovídají jejímu typu, velikosti a výkonu.

  • Na obrážečce se smí pracovat jen podle návodu k obsluze stroje.

  • Pracoviště, na němž se obrážečka nachází, musí být udržováno v čistotě a v pořádku.

  • Před zahájením práce musí obsluha zkontrolovat jednotlivé části obrážečky, zejména její ochranná a ovládací zařízení.

  • Každé poškození nebo závadu na obrážečce musí obsluha ihned ohlásit svému vedoucímu.

  • Obrážečka se nesmí přetěžovat nad stanovené hodnoty.

  • Při výměně nástrojů, kontrole jakosti obrábění, měření, upínání a snímání obrobků se musí zastavit smykadlo a nástroj se musí odsunout do bezpečné vzdálenosti.

  • Je zakázáno vyřazovat ochranná zařízení obrážečky z provozu.

  • Veškeré manipulace s nástroji a upínání a vyjímání obrobků jsou dovoleny pouze za klidu stroje.

  • Je zakázáno odstraňovat rukou za chodu obrážečky z jejího nebezpečného prostoru třísky a jiný odpad.

  Pro obsluhu vrtaček a vyvrtávaček

  Vrtačky tvoří rozsáhlou skupinu strojů pro obrábění děr šroubovitým vrtákem, výhrubníkem a výstružníkem. Mají též zařízení na řezání závitů závitníkem.

  Vrtaný předmět musí být při práci spolehlivě upnut, např. ve svěráku, pomocí upínek ke stolu anebo alespoň tak, aby nemohl být uveden do rotace, např. opřením o zarážku, kolík, přidržením v kleštích apod.

  Přidržovat obrobek pouhou rukou je zakázáno.

  Zvlášť nebezpečné je srážení hran (ostřin) větším průměrem vrtáku, při kterém je obrobek držen v ruce a přitlačován k vrtáku. Ke srážení hran je nutno použít kuželového záhlubníku, nikoliv vrtáku, a vlastní srážení se vykoná posuvem vrtacího vřetena.

  Pokud je třeba při vrtání odstranit třísky, smí je pracovník odstranit škrabkou, štětcem. Odstraňování třísek holou rukou, v rukavicích nebo vyfukování ústy je zakázáno!

  U vrtaček je dovoleno používat čisticí pistole se stlačeným vzduchem.

  Bezpečnostní pravidla při obsluze vrtaček:

  • Mimořádnou pozornost věnujeme správnému pracovnímu ustrojení (zejména upnuté rukávy, používání čepic nebo šátků).

  • Při práci na vrtačkách se nesmějí používat rukavice.

  • Vrtaný předmět řádně upneme nebo pojistíme proti pootočení řezným odporem. Přidržování obrobku pouze rukou je zakázáno.

  • Ke srážení hran (ostřin) používáme kuželových záhlubníků. Při této operaci nesmí být obrobek držen v ruce.

  • Řemenový převod od hnacího elektromotoru k vrtacímu vřetenu musí být při práci uzavřen ochranným krytem.

  • Nástroje vyměňujeme pouze za klidu vřetena.

  • Po vypnutí stroje nebrzdíme dobíhající vřeteno rukou nebo v ruce drženým předmětem.

  • Vyrážecí klín neponecháváme ve vřetenu. Vyrážecí klín nesmí být k vrtačce nebo jinému zařízení připevněn řetízkem, lankem nebo jiným způsobem.

  • Pokud se po skončení vrtání vřeteno samočinně nevrací do horní polohy nebo naopak samovolně sjíždí dolů, je třeba tuto závadu oznámit.

  • K odstraňování třísek používáme štětců, škrabek, smetáků nebo vyfukovacích vzduchových pistolí. Odstraňování třísek holou rukou, v rukavicích nebo vyfukováním ústy je zakázáno.

  Bezpečnostní pravidla pro obsluhu vyvrtávačky

  Na vyvrtávačce je zakázáno pracovat osobám, které k tomu nejsou oprávněny.

  • Vyvrtávačka smí být používána výhradně k pracím, pro které je určena a které odpovídají jejímu typu, velikosti a výkonu.

  • Na vyvrtávačce se smí pracovat jen podle návodu k obsluze stroje.

  • Pracoviště, na němž se vyvrtávačka nachází, musí být udržováno v čistotě a v pořádku.

  • Před zahájením práce musí obsluha zkontrolovat jednotlivé části vyvrtávačky, zejména její ochranná a ovládací zařízení.

  • Každé poškození nebo

Nahrávám...
Nahrávám...