dnes je 18.5.2024

Input:

Rostlinná výroba

13.11.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.3.2
Rostlinná výroba

Ing. Pavel Petrů

V rostlinné výrobě v souvislosti se zpracováním, přípravou a úpravou půdy, setím, sázením, hnojením, kultivací, ošetřováním rostlinných produktů, jejich sklizní a posklizňovou úpravou hraje důležitou úlohu provoz a údržba mechanizačních prostředků, dopravních prostředků, mobilních zemědělských strojů stejně jako stacionárních strojů na posklizňových linkách, zásobníků apod. Součástí tohoto oboru je i použití chemických látek.

Obecně

Stroje v zemědělství smějí obsluhovat pouze zaměstnanci starší 18 let, kteří jsou zdravotně, fyzicky a odborně způsobilí a byli prokazatelně seznámeni se zásadami bezpečné a zdravotně nezávadné práce, s obsluhou stroje a s návodem výrobce k použití stroje, případně místním provozním bezpečnostním předpisem. Zaměstnanci musí být vybaveni stanovenými osobními ochrannými pracovními prostředky a jsou povinni je používat.

Obsluhovatelé jsou povinni postupovat při obsluze a údržbě strojů podle těchto návodů a předpisů. K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví je především nutno:

 • nepoužívat stroje s nefunkčními nebo poškozenými ochrannými zařízeními,

 • neprovádět zakázané manipulace, zejména nebezpečné činnosti za chodu stroje jako je především jejich čištění, seřizování a opravy,

 • při čištění strojů používat stanovené pomůcky a dbát o opatrnost při pohybu kolem stroje,

 • před započetím prací na strojích tažených traktorem musí být dohodnut způsob dorozumívání mezi obsluhou stroje a traktoristou,

 • traktorista může stroj uvést do pohybu, až když obsluha stroje zaujme své pracovní místo a smluveným znamením dá pokyn k jeho uvedení do provozu,

 • neodstraňovat za provozu a chodu stroje ochranné kryty; to platí i pro ochranné kryty náhonů mezi traktorem a strojem,

 • na stroji se nesmí kromě pracovníků pověřených jeho obsluhou nikdo zdržovat,

 • zdržovat se za chodu stroje v jeho nebezpečném prostoru.

Pluhy

Pro použití pluhů dále platí:

 • Provádět regulaci za provozu je zakázáno.

 • Při přepravě, zvedání, spouštění a během orby nesmí nikdo na pluzích stát.

 • Pokud je pluh vybaven zvedacím automatem, smí být uváděn do pracovní nebo přepravní polohy jen zatažením za provaz. Provaz nesmí být nahrazován drátem.

 • Při přepravě pluhu musí být zajištěn zvedací automat tak, aby se pluh otřesy nedostal do pracovní polohy.

 • Při výměně plužních čepelí musí být pluh při zvednutí řádně podložen a zajištěn proti klesnutí; případně musí být traktor odpojen od pluhu a pluh zajištěn proti klesnutí.

 • Při čištění radličního pluhu se musí používat pracovní pomůcky a dbát opatrnosti při čištění a při pohybu po nerovném terénu v okolí pluhu.

Brány, kypřiče, diskové podmítače

Pro použití bran, kypřičů a diskových podmítačů dále platí:

 • Při práci s branami, kypřiči, podmítači je zakázáno zdržovat se v prostoru před branami, kypřiči a diskovými podmítači a zatěžovat je stoupáním nebo sedáním na ně.

 • Provádět regulaci za provozu je zakázáno.Výsevná skříň diskového podmítače se musí otevírat směrem od pracovní plošiny dozadu.

 • Ke zvedání hřebových bran při práci musí být použito přidělených pomůcek, např. zvedací tyče s háčkem.

 • Brány musejí být nakládány a přepravovány pouze ozubením směrem dolů.

Plečky a prosekávače

Pro použití pleček a prosekávačů dále platí:

 • Při přepravě nesmí být sedadlo obsazeno ani zatěžováno břemenem a řízení je nutno vždy upevnit tak, aby v zatáčce nemohl nastat výkyv rámu.

 • Obsluhovatel může zůstat na sedadle u nesené plečky i při zvedání, avšak řidič traktoru musí dbát co největší opatrnosti při zatáčení a při spouštění na začátku řádku.

 • Při zvedání a spouštění během jízdy je zakázáno sestupovat a nasedat na sedadlo.

Rotavátor

Pro použití rotavátorů dále platí:

 • Stroj musí být opatřen výstražným nápisem na urovnávacím a ochranném krytu pracovního ústrojí.

Frézy

Pro použití fréz dále platí:

 • Způsob používání zařízení pro zapínání pohonu hnacího hřídele musí vylučovat možnost jeho samovolného zapnutí.

Secí stroje

Pro použití secích strojů dále platí:

 • Sedět na secím stroji během jeho přepravy.

 • Pokud je na secích strojích lávka musí být opatřena po celé délce dvoutyčovým zábradlím s nejmenší výškou 1,1 m s příčkou ve výši 60 cm a ochrannou lištou. Podlaha lávky musí být pevná, nepoškozená a nekluzká.

 • Traktorový secí stroj musí mít madlo (držadlo) připevněné na skříni, aby bylo možno je uchopit z kteréhokoliv místa na pracovní plošině.

 • Čechrák secího stroje musí být kryt drátěnou sítí nebo mřížkou.

 • U secích strojů s výsevným lžičkovým ústrojím musí být toto ústrojí na zadní časti výsevní skříně zakryto plexisklem nebo jiným průhledným materiálem, popřípadě hustou drátěnou sítí tak, aby bylo možno sledovat výsev za chodu stroje bez otevírání krytu.

 • Znamenáky musejí být umístěny tak, aby neztěžovaly volný přístup na lávku z boku a musí být obsluhovány mechanicky. Musí být snadno ovladatelné z místa obsluhy. Jejich spouštění a zvedání nesmí být prováděno při pohybu stroje.

 • Traktorista může stroj uvést do pohybu, až když obsluha stroje zaujme své pracovní místo a smluveným znamením dá pokyn k jeho uvedení do provozu.

 • K rozhrnování semene v zásobníku musí být používáno přidělené pomůcky (např. dřevěné lžíce). Je zakázáno rozhrnovat semena rukou.

Sázecí stroje

Pro použití sázecích strojů dále platí:

 • Lávka pro obsluhu sázecího stroje musí byl tak rozměrná, aby dostatečné překrývala zahrnovací disky nebo radlice a musí zabezpečit bezpečnou a fyziologicky vhodnou polohu obsluhujících osob.

 • Zásobníky nesmějí být doplňovány za chodu stroje.

 • Při manipulaci v zásobníku brambor během chodu stroje musí pracovník používat přidělené pomůcky.

 • Přepravovat zásoby sadby na pracovních plošinách stroje a závěsech je zakázáno.

 • Na stroji při práci je zakázáno vozit více osob než je sedadel. Je-li stroj přepravován, je přeprava osob na stroji zakázána.

Rozmetadla průmyslových hnojiv

Pro použití rozmetadel průmyslových hnojiv dále platí:

 • Obsluhou nelze pověřovat osoby mající otevřená zranění nebo záněty kůže a trpícími chorobami dýchacího ústrojí.

 • Pokud nemůže být technickými prostředky zabezpečena ochrana pracovníků před škodlivinami, při plnění hnojiv do zásobníku a při rozhrnování hnojiv musí pracovníci používat při práci osobní ochranné pracovní prostředky a postupovat podle návodu k použití a pokynů uvedených v bezpečnostních listech.

 • Všechny pohybující se části (mimo pracovní ústrojí) musí být zabezpečeny vhodným ochranným zařízením.

 • K rozhrnování hnojiva v zásobníku musí být používáno přidělených pomůcek.

 • Pracovní stanoviště mimo sklopné sedadlo musí být vybaveno madlem a zajištěno zábradlím vysokým 1,1 m s příčkou ve výšce 60 cm a ochrannou lištou u podlahy.

 • Zásobníky na strojená hnojiva u odstředivých rozmetadel musí být opatřeny mřížemi.

 • Při ucpání stroje slepenými hroudami hnojiva se čištění provádí vhodnými pomůcky při vypnutém náhonu.

 • Přeprava osob na zásobníku je zakázána.

Rozmetadla chlévské mrvy

Pro použití rozmetadel chlévské mrvy dále platí:

 • Při práci stroje se nesmějí v okruhu 30 m od stroje zdržovat další osoby.

Rotační žací stroje

Pro použití rotačních žacích strojů dále platí:

 • Před zahájením práce se musí zkontrolovat dotažení všech šroubů.

 • Stroj musí být při práci vybaven ochranným zařízením (plachtou).

 • Max. povolená pracovní rychlost je 10 km/hod.

 • Při práci stroje se nesmějí v okruhu 30 m od stroje zdržovat další osoby.

 • V místech, kde se předpokládá pohyb osob (vysekávání, odplevelování okrajů cest), musí být stroj vybaven zvláštním výstražným světelným nařízením (oranžovým majákem).

 • Při jakékoliv manipulaci musí být stroj spuštěn na zem, nebo na pevnou podpěru a motor traktoru vypnut.

Přípojné řezačky pícnin

Pro použití přípojných řezaček pícnin dále platí:

 • Před zahájením práce je nezbytné zkontrolovat dotažení šroubů, uzavření víka broušení, dotažení brusu k víku.

 • Při plnění přívěsu zavěšeného za strojem vždy mít propojené vzduchové brzdy.

 • Vyloučit přítomnost osob před jedoucím strojem – nebezpečí zachycení, poranění odletujícími hroudami a kameny.

 • Vyloučit přítomnost osob na vlečeném voze – nebezpečí poranění kameny aj.

 • Hubici neodklápět za chodu stroje, vyčkat zastavení řezacího bubnu, provést zajištění bubnu proti protočení kolíkem. Odklopenou hubici zajistit pojišťovací vzpěrou.

 • Při jakékoliv manipulaci musí být motor traktoru vypnut, stroj spuštěn na zem a traktor (souprava) zajištěn proti rozjetí.

 • Pokud je nutná oprava při zvednutém stroji, musí být složen do transportní polohy, nebo jeho poloha zajištěna sklopením opěrné nohy.

 • Broušení provádět na rovině při jištění soupravy traktor – řezačka proti posunutí, při broušení nesmí být zapojen vlečný vůz.

 • Posuv broušení ovládat táhlem oběma rukama.

 • Nikdy nezasahovat od otvoru v krytu, jímž prochází ovládací kolečko.

 • Při broušení používat ochranných rukavic a brýlí proti mechanickým vlivům, použití vhodných pracovních

Nahrávám...
Nahrávám...