dnes je 25.5.2024

Input:

Školení o právních a ostatních předpisech BOZP pro pracovníky v silniční dopravě

5.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.2.6
Školení o právních a ostatních předpisech BOZP pro pracovníky v silniční dopravě

Ing. Miroslava Šmídová

Pro zaměstnance, kteří pracují při provozování silniční dopravy, doporučuje do speciální části osnovy školení (podrobnosti viz kapitola 5/2.5 této příručky) o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP zařadit zejména následující:

Okruhy do osnovy školení BOZP pro zaměstnance 
P.č.  Školená látka  Podklad je v předpise:  
(1)  Povinnost zaměstnance používat dopravní prostředky, které jsou v řádném technickém stavu.  § 106 odst. 4 písm. d) ZP§ 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb.zákon č. 56/2001 Sb.vyhláška č. 341/2014 Sb. 
(2)  Povinnost zaměstnance neodstavovat dopravní prostředek na nevhodném místě z hlediska BOZP, zejména v ochranném pásmu inženýrských sítí.  § 106 odst. 4 písm. d) ZPpříloha č. 1 nařízení vlády č. 168/2002 Sb. 
(3)  Povinnost zaměstnance nevjíždět na místa, kde povrch terénu není dostatečně pevný, široký a sjízdný.  § 106 odst. 4 písm. d) ZPpříloha č. 1 nařízení vlády č. 168/2002 Sb. 
(4)  Povinnost zaměstnance používat při výstupu na ložnou plochu dopravního prostředku, při sestupu z ní a při plachtování žebřík nebo jiné vhodné zařízení.  § 106 odst. 4 písm. d) ZPpříloha č. 1 nařízení vlády č. 168/2002 Sb.příloha bod III. nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
(5)  Povinnost zaměstnance zabezpečit bezpečné otáčení nebo couvání za pomoci dalšího zaměstnance, vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled nebo terén mimo pozemní komunikace. Pro navádění používat vhodné navigační pokyny.  § 106 odst. 4 písm. d) ZPpříloha č. 1 nařízení vlády č. 168/2002 Sb.Bod 8. přílohy k nařízení vlády č. 375/2017 Sb. 
(6)  Povinnost zaměstnance provádět kontrolu spojení a kontrolu zajištění závěsného zařízení dopravního prostředku při připojování dopravního prostředku a po odpojení prováděl kontrolu odpojení a zajišťoval rozpojené dopravní prostředky proti samovolnému pohybu.  § 106 odst. 4 písm. d) ZPpříloha č. 1 nařízení vlády č. 168/2002 Sb. 
(7)  Povinnost zaměstnance používat při odstraňování poruch, ke kterým došlo během jízdy na pozemních komunikacích a kdy je nutno na komunikace vstoupit, výstražné vesty s vysokou viditelností vyhovující požadavkům ČSN.  § 106 odst. 4 písm. d) ZPpříloha č. 1 nařízení vlády č. 168/2002 Sb. 
(8)  Povinnost zaměstnance nepřekročit maximální dobu řízení.  § 106 odst. 4 písm. d) ZPpříloha č. 1 nařízení vlády č. 168/2002 Sb.Předpisy související se zajištěním BOZP pro silniční dopravu 
(9)  Povinnost zaměstnance nevykonávat během bezpečnostní přestávky žádnou činnost vyplývající z pracovních povinností zaměstnance, vyjme dozoru na vozidlo a jeho náklad.  § 106 odst. 4 písm. d) ZPpříloha č. 1 nařízení vlády č. 168/2002 Sb. 
(10)  Povinnost zaměstnance vést denní evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek.  § 106 odst. 4 písm. d) ZPpříloha č. 1 nařízení vlády č. 168/2002 Sb.pro profesionály osvěta k tachokotoučům  
(11)  Povinnost chovat se ohleduplně a ukázněné, aby jednáním účastníka provozu na pozemních komunikacích nebyl ohrožen život, zdraví nebo majetek jiných osob ani vlastní, aby nebylo poškozováno životní prostředí ani životy zvířat.  § 106 odst. 4 písm. c) ZP§ 4 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. 
(12)  Povinnost přizpůsobit své chování zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu.  § 106 odst. 4 písm. c) ZP§ 4 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. 
(13)  Povinnost účastníka provozu na pozemních komunikacích řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích upravenými zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů  § 106 odst. 4 písm. c) ZP§ 3 až § 6 zákona č. 361/2000 Sb. 
(14)  Povinnost účastníka provozu na pozemních komunikacích řídit se pokyny policisty, pokyny osob oprávněných k řízení provozu na pozemních komunikacích podle § 75 odst.1, 5, 8 a 9 a zastavování vozidel podle § 79 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a pokyny strážníků (podle zákona č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) vydanými k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.  § 106 odst. 4 písm. c) ZP§ 4 písm. b) a §§ 75 a 79 zákona č. 361/2000 Sb.§ 2 písm. d) zákona č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů  
(15)  Povinnost účastníka provozu na pozemních komunikacích řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace.  § 106 odst. 4 písm. c) ZP§ 4 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb.vyhláška č. 294/2015 Sb., ve znění vyhlášky č. 84/2016 Sb. 
(16)  Povinnost řidiče věnovat se plně řízení vozidla a sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích.  § 106 odst. 4 písm. c)ZP§ 5odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. 
(17)  Povinnost řidiče přizpůsobit jízdu technickým vlastnostem vozila.  § 106 odst. 4 písm. c)ZP zákoníku práce§ 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. 
Nahrávám...
Nahrávám...