dnes je 21.6.2024

Input:

Školení zaměstnanců o BOZP podle toho, komu jsou určena

10.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.3.1
Školení zaměstnanců o BOZP podle toho, komu jsou určena

JUDr. Anna Janáková

Povinnost zaměstnavatele školit zaměstnance z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se týká všech zaměstnanců. Ze zákoníku práce lze však zjistit několik skupin zaměstnanců, kterým jsou určena školení o právních a ostatních předpisů BOZP a u nichž se osnova školení bude lišit.

Školení o právních a ostatních předpisech BOZP by měla být zaměstnavatelem zajišťována následující:

Zaměstnanci

  1. pro všechny zaměstnance: zejména principy zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a role jednotlivých subjektů podílejících se na tom, dále ust. § 103 odst. 2 a 3, § 301 a ust. § 106 ZP. Osnova těchto školení bude v obecné části shodná, ve speciální části se bude lišit podle druhu vykonávané práce a podle rizik vyskytujících se na pracovištích, na kterých jsou práce vykonávány - osnova bude tedy odlišná pro typové skupiny zaměstnanců. Právě podle "pestrosti" rizik vyskytujících se na pracovištích zaměstnavatele bude stanoven počet školení, resp. četnost školení (např. školení pro řidiče, pro administrativu, pro závodní jídelnu, pro údržbu, pro zaměstnance garáží atd.).

Vedoucí zaměstnanci

  1. pro vedoucí zaměstnance: zejména ust. § 103 odst. 2, § 101 odst. 1 a 2, § 11, § 302 ZP. Školení bude na rozdíl od řadových zaměstnanců také obsahovat ta ustanovení předpisů zajištění BOZP, která regulují povinnosti a oprávnění vedoucích zaměstnanců při řízení BOZP a povinnosti a požadavky na zaměstnavatele v oblasti BOZP, neboť právě vedoucí zaměstnanci je "uvádějí v život". Nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení je péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Čím více pracovišť a podnikových činností má vedoucí zaměstnanec "pod sebou", tím rozsáhlejší bude osnova školení o předpisech k zajištění BOZP mu určená.

Zaměstnanci určení k organizování poskytování první pomoci

  1. pro zaměstnance určené k organizování poskytnutí první pomoci, k zajišťování přivolání záchranné služby, hasičského záchranného sboru ČR a Policie ČR a k organizování evakuace zaměstnanců (ust. § 102 odst. 6 ZP). Školení bude zaměřeno na zajištění úkolů, které mají tito určení zaměstnanci zajišťovat.

Zástupce pro oblast BOZP a odborová organizace

  1. pro zástupce pro oblast BOZP a odborovou organizaci školení umožňující jim řádný výkon jejich funkce (ust. § 108 odst. 6 ZP). Školení by mělo školené osoby vybavit znalostmi, které by jim umožnili být "partnerem" při projednávání otázek BOZP se zaměstnavatelem. Pokud u zaměstnavatele nepůsobí zástupce pro otázky BOZP nebo odborová organizace, pak tuto povinnost zaměstnavatel nemá.

Pro zaměstnance uvedené shora pod písm. a) a b) je zaměstnavatel povinen určit obsah školení. Pro stanovení obsahu školení uvedeného shora pod písm. c) je zákoníkem práce stanoven požadavek spolupráce zaměstnavatele s poskytovatelem pracovnělékařských služeb při vyškolení určených zaměstnanců.

Školení o požární ochraně

Aby byl výklad ohledně školení, které je povinen zaměstnancům na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajistit, kompletní, je třeba uvést také školení o požární ochraně. Požadavky na toto školení řeší požárních předpisy, především zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Výklad je předmětem samostatné kapitoly této publikace, a to č. 4 – Podklady pro školení PO.

Zaměstnanec bez kvalifikace

Zákoník práce počítá i se situací, že zaměstnavatel může přijmout na pracovní pozici zaměstnance, který vstupuje do pracovněprávního vztahu bez kvalifikace (ust. § 228 zákoníku práce). Může se jednat o jednodušší manuální práce, ale nedá se vyloučit, že jde i o práce, na které se běžně přijímají zaměstnanci určitých učebních oborů apod.

Zaškolení a zaučení

Zaměstnavatel je v takovém případě povinen nekvalifikovaného zaměstnance zaškolit nebo zaučit. Tu samou povinnost zaměstnavatel má ohledně zaměstnance, který přechází z důvodů na straně zaměstnavatele na nové pracoviště nebo na nový druh

Nahrávám...
Nahrávám...