dnes je 18.5.2024

Input:

Státní zdravotní dozor a kategorizace prací

11.5.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.7
Státní zdravotní dozor a kategorizace prací

Ing. Pavel Petrů

Ing. Milan Tomeček a kol.

Kategorizace prací je řešena ustanovením § 37 zákona č. 258/2000 Sb. Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví se práce zařazují do čtyř kategorií. Rizikovou prací je práce zařazená do kategorie třetí a čtvrté a dále práce zařazená do kategorie druhé, o níž takto rozhodne příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.

Práce do druhé kategorie zařazuje zaměstnavatel, a to do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení jejich výkonu nebo změny podmínek odůvodňující zařazení práce do druhé kategorie; do 10 dnů ode dne vykonatelnosti rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví, o tom, že práce dosud zařazené do třetí nebo čtvrté kategorie již nejsou pracemi této kategorie. Při oznámení o zařazení prací do druhé kategorie musí zaměstnavatel předložit orgánu ochrany veřejného zdraví údaje rozhodné pro toto zařazení.

Kritéria, faktory a limity pro zařazení prací do kategorií stanoví vyhláška č. 432/2003 Sb.

Do kategorie se nezařazují práce prováděné na pracovištích staveb prozatímně užívaných ke zkušebnímu provozu, který nepřekročí jeden rok.

Zaměstnavatelem předložený návrh je posouzen z hlediska náležitostí uvedených v odst. 3 § 37 zákona č. 258/2000 Sb. a z hlediska odborné správnosti. Posouzení je obvykle spojeno s provedením místního šetření k ověření údajů uvedených v návrhu. Teprve poté je

Nahrávám...
Nahrávám...