dnes je 28.5.2024

Input:

Stroje na zpracování dřevin a organických zbytků

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.4
Stroje na zpracování dřevin a organických zbytků

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Tato skupina strojů představuje velmi širokou a různorodou škálu nářadí a strojů, které se uplatňují při všech operacích údržby okrasných i ostatních porostů. Do této skupiny zahrnujeme všechny mechanizační prostředky, které slouží pro: tvarování keřů a stromů, prosvětlování a prořezávání keřů, úpravě korun stromů, zmlazování dřevin, odstraňování starých větví, provádění řezu vinic a ovocných dřevin, osečkování zelených letorostů a zpracování organických zbytků po řezu dřevní hmoty – štěpkování. Speciální kategorií je potom chemická ochrana rostlin proti škůdcům, chorobám, plevelům a ostatním škodlivým činitelům. Organické zbytky po řezu dřevní hmoty v sadech, okrasných zahradách a parcích a zbytky po pěstování zeleniny a květin, je vhodné zpracovávat ve štěpkovačích. V těchto strojích se výrazně zmenšuje objem zbytků a vytváří se zhomogenizovaná hmota, vhodná jako zakládka kompostů nebo mulčovací materiál.

Typy strojů

Štěpkovačedrtiče bio-odpadu jsou stroje pro zpracování dřevních zbytků do různé velikosti, ale také trávy, zbytků zeleniny, květin, listí apod. vytvářejících štěpky do různé velikosti podle požadavků na konečný produkt. Mimo zpětné využití jako zakládky kompostu nebo mulče se používá štěpka pro topení. Štěpkovače musejí rozdrtit organické zbytky na malé částice, musejí zpracovávat zbytky suché, polosuché i vlhké a při práci stroje nesmí docházet k častému ucpávání. Štěpkovače musí být odolné vůči oděru z případných příměsí zpracovávaného materiálu. Štěpkovací stroje se rozdělují dle

 1. způsobu pohonu a zdroje energie štěpkovacího ústrojí,

 2. konstrukce štěpkovacího ústrojí a jednotky s řeznými nástrojem,

 3. způsobu plnění a vyhazování materiálu,

 4. množství a velikosti zpracovávaných organických zbytků,

 5. výkonnosti,

 6. způsobu přepravy.

Drtiče/štěpkovače zahradního odpadu slouží k drcení organického rostlinného materiálu (drobné úlomkové dřevo, větve, listí a drobný zahradní odpad), který slouží jako základ pro kompostování, mulčování ke stromům a keřům, popř. jako palivo.

Zahradní motorový drtič/štěpkovač je ručně plněný stroj, který má jeden nebo více řezných nástrojů za účelem dělení organických materiálů na menší kusy a který je určen pro venkovní používání ve stacionární poloze obsluhou stojící na zemi. Plnicí vstupní otvory jsou většinou ve tvaru jednoduchého otvoru nebo otvoru rozděleného do několika segmentů. Zdrojem energie je spalovací motor nebo elektromotor, který dodává energii pro přímočarý nebo rotační pohyb.

Výklad pojmů

Plnicí otvor je otvor, kterým je materiál vkládán, aby byl podáván k řezacímu mechanismu. Plnící otvor se může stát plnicím bezpečnostním otvorem (plnicími bezpečnostními otvory), jestliže je dosaženo příslušné bezpečnostní vzdálenosti od řezného nástroje. Za plnicí bezpečnostní otvor je považován otvor, kterým je podáván materiál, umístěný v příslušné bezpečnostní vzdálenosti od řezného nástroje. Tento plnicí bezpečnostní otvor může být též plnicí vstupní nebo může být umístěn v některém místě mezi plnicím vstupním otvorem a řezným nástrojem.

Odhazový kanál je prodloužení otvoru, kterým je odhazován drcený nebo štěpkovaný materiál.

Ke směrování toku zpracovaného materiálu odhazovaného ze stroje slouží pohyblivý nebo pevný usměrňovač odhazovaného materiálu.

Technické údaje vybraných štěpkovačů/drtičů bioodpadu

Štěpkovačpříslušenství nosič nářadí 5900 Taifun

Je určen pro rozmělnění dřevní hmoty o průměru do 70 mm podle typu zpracovávaného materiálu. Vysoký odhoz zpracovaného materiálu, štěpky lze odhazovat přímo do přepravníku, návěsu, nákladního automobilu nebo na několik metrů vzdálené místo pro uložení.

Štěpkovač ELIET PROF IV

Je určen pro rozmělnění dřevní hmoty o průměru do 80 mm. Osa nožů je vybavena řemenovým pohonem. Převodový poměr řemenového pohonu zvyšuje aktivní kroutící moment motoru, čímž je výkonnost štěpkovače při zpracovávání silných větví zesílena. Pokud by došlo k přetížení stroje z důvodu zahlcení materiálem, zachytí řemenový pohon působení síly prudkého zablokování.

Štěpkovač ELIET MEGA-PROF

Štěpkovač je vybaven vznětovým motorem a je určen pro rozmělnění dřevní hmoty o průměru do 150 mm. Štěpkovač je výhodný pro zpracování velkého množství listnatého odpadu.

Štěpkovač LS120D

Je s vlastním dieselovým motorem a je určen k likvidaci zahradního odpadu, větví a pořezu až do průměru 120 mm.

Štěpkovač Vandaele VD 160

Štěpkuje dřevní hmotu do průměru 160 mm. Stroj je poháněn vývodovým hřídelem traktoru nebo vlastním motorem nebo hydraulickým pohonem. Vstupní otvor má výšku 16 cm a široký je 22 cm. Bezpečnost práce je zajištěna bezpečnostním a ovládacím mechanismem okolo celého vkládacího trychtýře. Stroj je vhodný pro agregaci s traktorem o výkonu min. 40 koní.

Štěpkovač LASKI KDO 85

Max. průměr vkládaného dřeva 85 mm. Stroj má hmotnost 150 kg.

Drtiče zahradního odpadu STIGA

Umožňují zpracovat větve do tloušťky 40 mm.

Drtič větví PANTER

Je určen pro drcení větví do průměru 50 mm a kůry. Jednotlivé nerozvětvené větve si drtič podává sám, při drcení rozvětvených větví je potřeba občas větve posunout ručně. Drtič má průměr vstupního hrdla 25 cm. Velikost štěpků je cca 1 cm.

Štěpkovače Eliet

Jsou určeny k drcení bioodpadu až do průměru 120 mm, hmota je tak dlouho drcena a štípána, dokud nepropadne kalibračním sítem.

Štěpkovač FARMI CH 160 HF

Konstrukce štěpkovače je tuhá (tříbodové uchycení k traktoru umožňuje rychlé a jednoduché připojení). Stroj je variabilně koncipován pro různé řešení připojení pohonů (trojbod, ISO deska, klínový hřídel od traktoru, hydromotor, elektromobilní i stabilní varianta. Štěpkovač je určen k drcení větví až do průměru 150 mm, velikost štěpky je 13 mm. Stroj má hmotnost 450 kg. Vkládací otvor má rozměry 920 3 800 mm.

Štěpkovač Brill 2300 LH

Štěpkovač je určen k drcení větví až do průměru 40 mm.

Nebezpečí

Nebezpečí a z nich plynoucí rizika:

 • dotyk ruky s drticím ústrojím (drticími noži), rozdrcení, pořezání ruky, prstů při podávání materiálu do stroje, při odstraňování zpracovaného materiálu z odhazového kanálu a při odstranění ochranného krytu před zastavením řezného nástroje,

 • vtažení ruky při podávání materiálu do stroje

 • převržení, narušení stability drtiče při jeho provozu na svahu a na nevhodném terénu,

 • zasažení osoby vymrštěným materiálem, vymrštění zpracovávaného materiálu z plnícího vstupního otvoru,

 • popálení při dotyku s horkými částmi stroje se spalovacím motorem,

 • působení hluku,

 • požár, popálení při doplňování paliva,

 • pád osoby na rovině,

 • ztráta stability a převrácení stroje.

 • úraz elektrickým proudem (při narušení el. kabelu a styku s kovovým povrchem),

 • uklouznutí, pád osoby na rovině,

 • píchnutí, poškrábání biologickým rostlinným materiálem s ostrými hroty, trny a zašpičatělými zbytky rostlin po oseknutí,

 • švihnutí větve, zasažení oka při ruční manipulaci a vkládání odpadu, větví,

 • zasažení ruky pohybujícími části stroje při údržbě, čištění a opravách.

Bezpečnost práce

Zakázané manipulace

 • provozovat stroj po odstranění ochranných krytů a není-li funkční ovladač zastavovacího zařízení,

 • provádět změny na bezpečnostních a ovládacích zařízeních, zejména provádět zásahy do konstrukce plnicího otvoru a odhazového kanálu, měnit rozdělení a zvětšovat štěrbiny plnicích bezpečnostních otvorů,

 • dotýkat se motoru a výfukového potrubí za chodu motoru nebo bezprostředně po jeho vypnutí (nebezpečí popálení),

 • ponechávat běžet stroj bez dozoru,

 • čistit stroj za chodu,

 • spouštět stroj v uzavřeném prostoru (výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý – nebezpečí otravy),

 • pracovat bez pracovního oděvu (s holým tělem);

 • v blízkosti horkého motoru umísťovat hořlavé předměty a používat hadry a jiné čistící látky obsahující hořlavé kapaliny,

 • otevírat palivovou nádrž za chodu motoru, je-li motor horký, není-li stroj ve vodorovné poloze a v blízkosti otevřeného ohně,

 • kouřit při čerpání paliva i provozu stroje,

 • zasahovat neodborně do motoru a měnit provozní otáčky,

 • přepravovat stroj, pokud je motor v chodu,

Provoz

Příprava k provozu

Stroj je možno používat jen na otevřeném prostoru na pevném, únosném vodorovném povrchu.

Obsluha musí před zahájením práce na stroji zkontrolovat ochranná zařízení, šrouby, matice a čepy a jiné spojovací prvky, zda jsou řádně dotaženy. Nutno volit optimální místa pro umístění drtiče a materiálu, tak aby se pokud možno omezila chůze a přenášení materiálu (využívat mechanizaci pro manipulaci s materiálem pro drcení) a byla vyloučena přítomnost osob v nebezpečném dosahu stroje. Stroj se musí umístit tak, aby nebylo nutno pracovat ve směru větru od výfuku.

Povinnosti obsluhy:

 • používat OOPP k ochraně zraku a sluchu

 • obličej a tělo udržovat v dostatečné vzdálenosti od plnicího otvoru,

 • dbát, aby se ruce nebo jiná část těla nebo oděvu nedostaly do plnicí komory, odhazového kanálu nebo do blízkosti jakýchkoliv pohybujících se částí,

 • při práci udržovat stabilní rovnováhu a pevný postoj, nenapřahovat se přes stroj,

 • při vkládání materiálu do stroje nestát na vyšší úrovni, než je základna stroje,

 • při provozu stroje vždy stát zcela mimo odhazový prostor,

 • při plnění materiálu dbát zvýšené opatrnosti a dbát, aby se do stroje nedostaly kusy kovů, kamení, láhve, plechovky a jiné cizí nežádoucí předměty,

 • pokud řezací mechanismus narazí na nějaký cizí předmět nebo začne-li stroj vydávat nezvyklý hluk nebo vibrace, okamžitě stroj vypnout, odpojit zapalovací svíčky a následně prohlédnout stroj, zda nedošlo k poškození a zkontrolovat a dotáhnout všechny části,

 • dbát, aby se nepovolané osoby zdržovaly v bezpečné vzdálenosti od stroje,

 • udržovat všechny ochranné kryty a usměrňovače materiálu na správném místě a v dobrém provozním stavu,

 • při opuštění pracovního prostoru stroje vypnout motor a odpojit zapalovací svíčky,

 • za chodu motoru stroj nesklápět,

 • respektovat značky a piktogramy umístěné na stroji ("Nebezpečí – rotující nože, ruce a nohy nepřibližovat k nožům pokud je stroj v chodu“, "Nepřipustit přítomnost nepovolaných osob v nebezpečné blízkosti stroje“, "Používat ochranu očí“, "Používat ochranu sluchu“ apod.)

Obsluha musí být vhodně ustrojena (přiléhající oděv bez volně vlajících částí, visících šňůr, pásků, bez rozepnutých rukávů apod.). Pracovní oděv musí být přiléhající. Pracovní obuv musí být s pevnou podrážkou. K vyloučení zranění očí, příp. obličeje odlétajícími úlomky, drobnými částicemi a drtí vznikajícím při drcení (štěpkování) musí obsluha používat OOPP k ochraně zraku – brýle. K ochraně sluchu musí obsluha používat OOPP proti hluku (zátkové nebo mušlové chrániče) účinné v oblasti hladin hluku uvedené v návodu k používání. V případě zařazení obsluhy stroje, který je zdrojem hluku do třetí kategorie (riziková práce) postupuje zaměstnavatel dle § 39 odst. 2 písm. d zákona č. 258/2000 Sb.a vyhlášky MZd č. 432/2003 Sb.

Při profesionálním používání nebo při překročení uvedené doby expozice musí být místně příslušnému orgánu hygienické služby podán návrh na určení práce jako rizikové z hlediska hluku. V blízkosti obytných budov smí být stroje provozovány v době 6.00 až 18.00 hodin.

Obsluha nesmí nechat zpracovávaný materiál nahromadit v odhazovém prostoru, protože to může zabránit plynulému a náležitému odvádění materiálu a způsobit zpětný vrh materiálu z plnicího vstupního otvoru.

Dojde-li k ucpání stroje,vypnout motor a odpojit zapalovací svíčky a pak teprve začít odstraňovat ucpaný materiál. Obsluha si musí uvědomit, že použití spouštěcího zařízení ještě způsobí, že řezný nástroj se uvede do pohybu. Části motoru a výfuku musejí být udržovány čisté od drtě a jiných nánosů, aby se zabránilo poškození motoru a možnému požáru.

U drtiče (štěpkovače) s pytlovacím zařízením před připojováním nebo odstraňováním pytle vypnout motor.

Nepovolané osoby se musejí zdržovat v bezpečné vzdálenosti od stroje.

Plnění nádrže benzinem, zacházení s palivem

Na palivo může být používána jen k tomu určená a schválená nádoba. Uvolňovat uzávěr nádrže paliva a doplňovat palivo do nádrže se nesmí provádět za chodu motoru. Před doplňováním paliva je nutno nechat motor a součásti výfuku vychladnout. Při plnění palivové nádrže se nesmí kouřit ani být v blízkosti otevřený oheň.

Palivo (benzin – pohonná směs) se může doplňovat jen v dobře větratelných prostorách, tj. na venkovním prostranství. Výpary paliva jsou těžší než vzduch a shromažďují se u země. Pracovník nesmí vdechovat benzinové páry.

Při doplňování paliva musí pracovník dbát na to, aby nedošlo k rozlití paliva. Pokud dojde k přelití paliva, nesmí se spouštět motor a před spuštěním se musí stroj přemístit mimo prostor, kde došlo k přelití. Zbytky vyteklého nebo vystříknutého paliva se musí vždy neprodleně setřít a bezpečně likvidovat. Po doplnění paliva musí být palivová nádrž těsně uzavřena uzavíracím šroubem nebo zátkou.

Doprava a skladování

Před přepravou a manipulací se strojem nebo jeho uložením v uzavřených prostorách je nutno nechat motor vychladnout (nebezpečí požáru). Stroj je nutno skladovat na požárně bezpečném místě, kde se nevyskytuje otevřený oheň nebo jiskry. Při delším skladováním má být nádrž paliva vyprázdněna.

Kontroly a údržba

Poškozené části musejí být včas opraveny nebo vyměněny a zkontrolovat a dotáhnout všechny části. Poškozené nebo nečitelné štítky, značky a piktogramy se musí vyměnit.

Před zahájením prohlídky, údržby, opravy musí být vypnut motor a odpojeny zapalovací svíčky. Pracovník si musí ověřit, zda se všechny pohybující se části zastavily, a pokud je stroj opatřen spouštěcím klíčkem, musí jej vyjmout. Stroj se musí nechat vychladnout a pak provádět prohlídku, údržbu, seřizování, opravy apod.

Při provádění údržby na řezném nástroji si musí obsluha uvědomit, že i když motor nebude možno spustit pro blokovací zařízení ochranného krytu, řezný nástroj může být přesto uveden do pohybu

Nahrávám...
Nahrávám...