dnes je 19.5.2024

Input:

Svařování a řezání plamenem

22.10.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.8.4.5
Svařování a řezání plamenem

Ing. Miloslav Kočí

Obecně

Aby se zabránilo úniku hořlavých plynů a kyslíku od svařovací soupravy, zvláště do uzavřených prostor, kde by se mohla vytvořit výbušná směs, musejí se odstranit všechny netěsnosti. Netěsnost spojů a příslušenství se zjišťuje nemastným pěnotvorným roztokem, např. mýdlovou vodou.

Při manipulaci se svařovačským zařízením nesmí dojít k úniku nezapáleného plynu na pracoviště v množství, které může způsobit nebezpečnou koncentraci.

Při současném použití několika svařovacích souprav na jednom pracovišti smějí být soupravy ve od sebe nejblíže 3 m, nebo musí být od sebe odděleny nehořlavou pevnou stěnou, přesahující výšku soupravy o 200 mm a šířku lahve o 100 mm.

Láhve vystavené slunečnímu záření nebo sálavému teplu se musejí chránit zástěnou neméně 0,25 m od láhve. Láhve musejí být chráněny předpovětrnostními vlivy.

Na pracovišti smějí být pro jednu svařovací soupravu k dispozici nejvýše dvě zásobní lahve každého používaného plynu. V celé budově smí být celkem maximálně 15 lahví stejných nebo různých plynů. Tento počet může být ve zvláštních případech při dodržení bezpečnostních a požárních předpisů překročen za podmínek stanovených zaměstnavatelem.

Lahve na kyslík, armatury, těsnění lahví a ventilů, svařovací přístroje nebo jejich příslušenství, které přišly do styku s olejem, tukem nebo jinou nečistotou, se nesmějí používat.

Po skončení práce musí se bezpečně uzavřít přívod plynu, z přechodného pracoviště neprodleně odvézt lahve s plynem.

Pokud se vznítí plyn unikající netěsností redukčního ventilu, lahvového ventilu nebo hadice, musí se ihned uzavřít lahvový ventil a plamen uhasit. Na uzavření ventilu musejí být k dispozici rukavice z nehořlavého materiálu, na uhašení plamene sněhový hasicí přístroj, který se nesmí použít na chlazení ohřáté lahve.

Pokud vznikne oheň na pracovišti s lahvemi na svařovací plyny nebo v nebezpečné blízkosti, musejí se lahve bezodkladně odstranit na bezpečné místo; nejdříve plné tlakové lahve na hořlavé plyny. Nejde-li lahve včas odstranit, musí se jejich druh a počet v hořícím nebo ohroženém prostoru nahlásit zásahové jednotce HZS.

Rozvod plynů

Sklady lahví musejí být chráněny proti atmosférickým vlivům. Ve vzdálenosti do 5 m od skladu je zakázáno ukládat jakékoliv hořlavé látky a bez povolení (pro zvýšené nebezpečí) provádět práce s otevřeným ohněm.

Při větším odběru plynů se doporučuje řešit odběr

 • spojením lahví (podle zvláštního předpisu),

 • z baterie lahví (3 a více lahví stejného plynu propojené do společného sběrného potrubí),

 • z vyvíječů (acetylen) a zásobníků,

 • z externích zdrojů (zemní plyn).

Používání a manipulaci s vyvíječi acetylenu řeší ČSN 69 4911.

Z centrálních rozvodů plynů je povolen odběr

 • acetylenu jen když je potrubí pod tlakem,

 • kyslíku, když je přetlak v potrubí stejný nebo větší než přetlak předepsaný pro svařování plamenem.

Lahve na stlačené plyny. Umístění, přeprava, přemísťování

Po celou dobu svařování musejí být tlakové lahve v dohledu svářeče nebo osoby zúčastněné na svařování. Smějí se umísťovat jen tam, kde je při případném úniku hořlavého plynu vyloučen vznik nebezpečné koncentrace.

Pokud se lahve na pracoviště dopravují v uzavřených vozidlech, musejí se před svařovaním (řezáním) vyložit. To neplatí pro pojízdné dílny a laboratoře, které splňují podmínky čl. 4.1.1 ČSN 05 0610.

Lahve se na pracovišti umisťují tak, aby k nim byl volný přístup, aby nebyly ohroženy dopravními a přepravními prostředky, pohybujícími částmi zařízení nebo pohybem materiálu. Neumísťují se do prohlubní (pracovní jámy).

Od zdrojů otevřeného ohně, včetně místa svařování, musejí být lahve vzdáleny alespoň 3 m (pokud výrobce nebo dovozce nestanoví jinak)

Proti pádu, převrhnutí, skutálení musejí být lahve na svářečském pracovišti zajištěny (řetězem, třmenem, objímkou, kovovým pásem, přenosnými stojany) tak, aby v případě potřeby mohly být snadno a rychle uvolněny.

Je-li pochybnost, že láhev neobsahuje plyn, na který je určena podle označení, nebo se zjistí jiné nedostatky na lahvi, nesmí se používat a musí se vrátit do plnírny.

Je zakázáno umísťovat provozní a zásobní lahve v bytech, kancelářích, šatnách, kuchyních, jídelnách, sociálních zařízeních, garážích, kotelnách, světlících, ve sklepích a suterénních prostorách, v průchodech a průjezdech, na únikových cestách a schodištích, v objektech s hořlavými konstrukcemi, v nevětraných a obtížně přístupných prostorech a na veřejně přístupných místech.

Je zakázáno nosit láhve za ochranný klobouček (mimo lahví na propan-butan). Lahve o hmotnosti 50 kg a větší mohou nosit nejméně dvě osoby (k tomu fyzicky způsobilé).

Zásady pro dopravu lahví

 • plné i prázdné lahve se smějí dopravovat jen s uzavřenými ventily a s ochrannými kloboučky,

 • ventily všech lahví přepravovaných vozidlem musejí být na jedné straně a přístupné,

 • lahve musejí být na vozidle zajištěny proti poškození a proti samovolnému pohybu ve všech směrech, nesmějí se přepravovat sklopnými vozidly,

 • kromě řidiče případně doprovodu nesmějí být ve vozidle žádné další osoby,

 • doprava lahví je zakázána v zavazadlovém prostoru osobních vozidel a ve vozidlech, kde prostor pro přepravu není oddělen od prostoru řidiče, kromě lahví do obsahu 12 l a lahví na propan-butan do součtové hmotnosti 40 kg.

Lahve na stlačené plyny. Obsluha

Ventily lahví se smějí otevírat pomalu, jen rukou, bez použití nářadí. Lahve, které nejdou takto otevřít, se vracejí do plnírny.

Před otevřením lahvového ventilu, pokud je na lahvi nasazený redukční ventil, se musí zkontrolovat, jestli jsou uzavřeny výstupní ventily (hořák) a zda je povolen regulační šroub u redukčního ventilu.

Kyslíkové lahvové ventily a jejich příslušenství je zakázáno mazat. Z použití musí být vyloučeny materiály, které neodpovídají požárně-bezpečnostním podmínkám (např. těsnění z kůže). Těsnění se provádí z fíbru nebo mědi a nesmí být znečištěno mastnotou.

Matice s poškozenými nebo jinými závity se nesmějí připojit k lahvovým ventilům.

Při odběru acetylenu musí být láhev umístěna svisle, nebo nakloněná alespoň 30 ° od vodorovné roviny, ventilem vzhůru.

Největší rovnoměrně odebírané množství acetylenu z lahve je 1 000 l/hod. Odběr z lahve, pokud není přepravovaná ve svislé poloze, může začít až po min. jedné hodině po dopravě na pracoviště.

Svářeč je při odběru povinen kontrolovat acetylenovou láhev, zda se neohřívá. Pokud se ohřívá a dojde k ohřátí nad 50 °C, musí se okamžitě začít chladit. Musí být písemně stanoven postup (podle podmínek výrobce nebo dovozce) pro nakládání s

Nahrávám...
Nahrávám...