dnes je 13.6.2024

Input:

Tlakové nádoby stabilní (TNS) - povinnosti provozovatele

8.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.4.2
Tlakové nádoby stabilní (TNS) – povinnosti provozovatele

Igor Lüftner – Martin Šturma

Provozovatelé tlakových nádob dle NV č. 192/2022 Sb. a ČSN 69 0012 zejména zajistí:

a) aby při provozu, obsluze, údržbě a opravách nádob byly dodržovány příslušné předpisy, pokyny, normy, jakož i příkazy a pokyny orgánů dozoru,

b) místní provozní předpisy pro tlakové nádoby,

c) ustanovení osob, a podle míry rizika případně více osob, odpovědných za provoz tlakových nádob, přičemž rozsah povinností odpovědných zaměstnanců určí provozovatel vlastním organizačním předpisem,

d) potřebnou obsluhu a údržbu nádob,

e) provádění revizí a zkoušek podle stanoveného plánu v rámci plánovité údržby,

f) ustanovení potřebného počtu revizních techniků,

g) odbornou způsobilost všech zaměstnanců podílejících se na provozu, obsluze, opravách, údržbě, kontrole a revizích nádob, soustavně sledování jejich činnosti,

h) pro práci, revize a prohlídky v nádobách bezpečné odpojení od možného zdroje energií a dále kontrolu ovzduší a přijetí opatření k vyloučení možnosti otrav, udušení nebo výbuchu a použití bezpečného osvětlení a ručního elektromechanického nářadí v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

i) pro práci, revize a prohlídky v nádobách a v kotlích potřebnou pracovní výstroj, zejména ochranné oděvy, masky, přilby, boty, rukavice, bezpečnostní osvětlení, ochranné pásy, žebříky, lana, čisticí prostředky, popřípadě jiné prostředky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících,

j) vedení evidence všech tlakových nádob, jejich změn a spolehlivou úschovu a přístupnost jejich dokumentace,

k) pravidelné servisní prohlídky podle pokynů dodavatele na bezpečnostní a tlakové výstroji, jako jsou pojistné ventily, elektrické a elektronické systémy spojené s bezpečností ochrany, regulace, měření, blokády a signalizace. Při kontrole elektronických signalizací, blokád a ochran se postupuje podle bodu 2.10.1 přílohy č. 1 k NV č. 192/2022 Sb. Řídicí systém musí být nastaven pro tyto bezpečnostní prvky tak, aby nemohlo dojít k přestavení nastavených bezpečnostních limitů a hodnot za běžného provozu obsluhou,

l) v případě nutnosti nové nastavení, seřízení a odzkoušení pojistných ventilů, případně zajistí jejich výměnu,

m) stanovení způsobu vedení provozních záznamů,

n) odstranění zjištěných a jemu oznámených závad,

o) vedení přesné evidence všech nádob, jejich změn a spolehlivou úschovu a přístupnost jejich dokumentace.

Provozní dokumentace dle § 19 NV č. 192/2022 Sb.

Provozovatel vyhrazeného tlakového zařízení zajistí

a) zpracování místního provozního předpisu (zkráceně MPP) pro tlakové nádoby s pracovní tekutinou zařazenou do skupiny 1 a pro kotle do 1 měsíce od uvedení do provozu, u ostatních vyhrazených tlakových zařízení do 2 měsíců, v písemné nebo elektronické podobě tak, aby byly přístupné obsluze; do zpracování místního provozního předpisu se provoz zajišťuje podle návodu výrobce nebo dodavatele,

Doporučujeme mít MPP i pro TNS s tekutinami skupiny 2. Obsluha musí být prokazatelně proškolena z MPP, a to revizním technikem nebo osobou odpovědnou (pouze u TZ smí školit obsluhy i osoba odpovědná).

V MPP jsou jmenováni konkrétní pracovníci obsluhy pro konkrétní TZ.

Obsluhy musí být proškoleny na každý nový typ TNS a toto zařízení musí být doplněno do MPP.

b) vedení záznamů o provozu vyhrazeného tlakového zařízení (provozní deníky),

c) po dobu provozu kotle a tlakové nádoby úschovu

1. dokumentace předávané výrobcem nebo dodavatelem vyhrazeného tlakového zařízení, která obsahuje údaje nezbytné pro posouzení stavu tlakové nádoby při revizích, zkouškách, montážích a opravách spočívající ve výkresové dokumentaci, pevnostním výpočtu a podmínkách provozu, a tuto udržovat v aktuálním stavu,

2. dokladů stanovujících lhůty revizí a zkoušek,

3. záznamů o revizích, opravách, zkouškách a prohlídkách,

4. zápisů o prověření odborné způsobilosti k obsluze kotlů podle § 24 NV č. 192/2022 Sb.

Místní provozní předpis je vypracován s přihlédnutím k průvodní dokumentaci vyhrazeného tlakového zařízení a k místním podmínkám a měl by obsahovat minimálně tyto kapitoly:

• Úvod

• Důležitá telefonní čísla

• Technický popis zařízení

• Povinnosti provozovatele, odpovědných osob a obsluhy

• Odborná způsobilost podnikajících fyzických a právnických osob provádějících montáže, opravy a rekonstrukce VTZ tlakových

• Odborná způsobilost pracovníků obsluhy

• Předepsané vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami

• Předepsaná bezpečnostní výstroj VTZ tlakových

• Předepsaná technická dokumentace VTZ tlakových

• Pokyny pro uvádění do provozu

• Pokyny pro provoz

• Pokyny pro provoz nádob za mimořádných podmínek

• Pokyny pro odstavení z provozu

• Pokyny pro čištění, údržbu a opravy

• Pokyny pro přípravu nádoby k revizi

• Pokyny pro umísťování nádob

• Termíny pro provádění kontrol, revizí, zkoušek, plánovaných oprav a čištění

• Zásady první pomoci

• Soupis příloh místního provozního předpisu

• Soupis souvisejících právních předpisů a technických norem

Záznamy o provozu vyhrazeného tlakového zařízení (tj. provozní deníky) vede a podepisuje topič nebo obsluha vyhrazeného tlakového zařízení. V záznamech o provozu se zapisují

a) údaje o době provozu vyhrazeného tlakového zařízení,

b) údaje o provozních parametrech v rozsahu stanoveném místním provozním předpisem,

c) údaje o mimořádných jevech nebo podmínkách provozu,

d) údaje o předání vyhrazeného tlakového zařízení při směnném provozu,

e) údaje o přezkušování bezpečnostní výstroje,

f) údaje o provedených údržbářských pracích,

g) ostatní údaje související s bezpečností provozu.

Pro každou jednotlivou tlakovou nádobu musí být veden jeden provozní deník.

Provozovatel tedy musí uchovávat a spravovat následující provozní dokumentaci:

• Jmenování osoby odpovědné,

• Řád preventivních kontrol, revizí a údržby

Nahrávám...
Nahrávám...