dnes je 22.4.2024

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke stanovení pracovních postupů pro práci v živočišné výrobě

20.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.29.3
Vnitřní předpis zaměstnavatele ke stanovení pracovních postupů pro práci v živočišné výrobě

Ing. Miroslava Horská

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE
KE STANOVENÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ PRO PRÁCI V ŽIVOČIŠNÉ VÝROBĚ

Zaměstnavatel ...................................(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)

zastoupený ........................................ 

K realizaci prací v živočišné výrobě a ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydávám tento 

vnitřní předpis

který je závazný pro všechny zaměstnance, včetně zaměstnanců vykonávajících dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohody o provedení práce a dohody o provedení pracovní činnosti); dále pak pro OSVČ, které některé práce pro ............ (uvést zaměstnavatele) vykonávají

Za organizaci živočišné výroby odpovídá: ........(konkretizovat).

1. Požadavky na nové stavby pro hospodářská zvířata 

Za kontrolu plnění požadavků vyhlášky č. 268/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., v projektové dokumentaci a při kolaudační prohlídce odpovídá ...... (konkretizovat). 

Komentář k tomuto požadavku: 

Konkrétní požadavky - viz § 50 Stavby pro hospodářská zvířata, § 51 Doprovodné stavby pro minerálních hnojiv a přípravků na hospodářská zvířata, § 52 Stavby pro posklizňovou úpravu a skladování produktů rostlinné výroby a § 53 Stavby pro skladování ochranu rostlin. 

Bude-li se provádět kontrola staveb starých - viz požadavky zrušené vyhlášky č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství. 

2. Obecné požadavky při chovu zvířat

Obecné požadavky, které je třeba při chovu zvířat zajišťovat:

- dodržování stanoveného denního režimu života zvířat,

- dodržování klidu, pořádku, čistoty v prostorách, kde se pohybují,

- dostatečné větrání a dodržování zákazu kouření a vstupu s otevřeným ohněm v prostorách, kde jsou zvířata ustájena či chována,

- venkovní prostory určené pro chov zvířat (např. pastviny, výběhy) zabezpečovat tak, aby nedocházelo k nežádoucímu úniku zvířat.

V pracovních postupech pro chov zvířat je třeba zabezpečit:

- klidné a rozhodné zacházení se zvířaty, tyto nedráždit a netýrat,

- vedení a zavádění velkých hospodářských zvířat (s výjimkou koní) provádět pomocí ohlávky opatřené vodicím řemenem, vodicí šňůrou nebo tyčí a aby si zaměstnanec tuto činnost provádějící tyto neomotával kolem ruky (pro vedení a zavádění je zakázáno používat řetězu),

- při nahánění velkých zvířat prováděném pomocí naháněcích uliček a zábran aby byl zaměstnanec vždy za ohrazením nebo zábranou,

- aby zaměstnanec přistupoval k velkým zvířatům až po upozornění hlasem,

- aby zaměstnanec prováděl čištění a přivazování zvířat vždy z té strany, kde je minimální nebezpečí jeho přiražení nebo přitisknutí zvířetem,

- aby speciální úkony (veterinární zákroky, inseminace, odrohování, kování apod.) prováděla odborně způsobilá osoba a aby byl k dispozici potřebný počet dalších zaměstnanců. 

3. Některé specifické požadavky (viz jednotlivé přílohy nařízení vlády č. 27/2002 Sb. a letité zkušenosti praxe) 

- k výcviku koně přistupovat s přihlédnutím ke stupni jeho výcviku, stáří a fyzickým a psychickým předpokladům,

- při vstupu do stáje nebo do boxu se ohlásit slovem „ustup“ a jménem koně; ke koni vstoupit až když ustoupí,

- odděleně umísťovat koně kopavé a kousavé (tyto místa se opatří tabulkou upozorňující na nebezpečné projevy zvířete),

- při tréninku koní a při skákání s koněm používat ochrannou přilbu,

- při vedení koně a při jízdě v zástupu dodržovat rozestup minimálně 3 metry,

- plavení koní provádět bez postrojů a vždy pod dozorem zkušeného zaměstnance (je třeba zajistit, aby se koním nedostala voda do uší),

- dospělý skot ve vazné stáji je třeba pevně a bezpečně uvázat (za šíji, nikdy ne za rohy),

- vstupu do boxu k býkům na žír starším než 1 rok je třeba realizovat z krmné chodby a vstupující osoba se vždy musí přesvědčit, že se ve stáji nepohybuje zvíře neuvázané,

- plemenný býk musí být jištěn dvojitým úvazkem (případně dalším bezpečným jištěním), při vstupu do boxu býků musí být vstupující osoba jištěna další osobou (schopnou poskytnout první pomoc),

- před provedením veterinárních zákroků, ošetření paznehtů nebo provedení jiných úkonů je třeba plemenného býka bezpečně uvázat,

- při vyhánění plemenného býka z boxu je třeba, aby se ošetřovatel chránil konstrukcí a měl zajištěnou únikovou cestu,

- při přehánění prasat se zaměstnanec musí pohybovat za přeháněnou skupinou, při vedení kance používat pevný vodicí prut,

- při vyhánění ovcí nebo koz na pastvu je třeba, aby ošetřovatel stál za otevřenými dveřmi tak, aby jej chránily před tlakem stáda,

- při výcviku psů je nutno dodržovat postup, který odpovídá charakteru cvičeného psa,

- pokud se pes pohybuje po veřejně přístupných pozemních komunikacích, musí být pod kontrolou ošetřovatele,

- zaměstnanci provádějící přepravu včel musí být vybaveni včelařskou kuklou nebo závojem a rukavicemi,

- stálá i mobilní stanoviště včel, která jsou umístěná mimo ohrazené, uzavřené nebo oplocené prostory, musí být na dobře viditelném místě označena bezpečnostními značkami „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“ a „Biologické riziko“,

- dopravu včel je nutno provádět pouze v pevných úlech, česna musí být uzavřena,

- při odchytu zvířat z klecí je nutná přítomnost alespoň dvou zaměstnanců, používajících ochranné kožené rukavice,

- elektrické líhně drůbeže musí být umístěny pouze v suchých a dobře větratelných místnostech, před každým čištěním, dezinfekcí či opravou musí být přívodní kabel odpojen,

- při použití plavidel při chovu vodní drůbeže je nutno užívat ochranné prostředky (záchranné kruhy nebo záchranné plovací vesty) - totéž platí při rybářství,

- při prosekávání ledu na zamrzlých rybnících je nutná přítomnost dvou zaměstnanců,

- prosekané a obsekané prohlubně je nutno opatřit viditelným výstražným značením,

- zaměstnanci se na ledu pohybují ve vzdálenosti minimálně 5 m od sebe, musí být vybaveny alespoň jedním záchranným kruhem a pevným lanem dlouhým minimálně 10 metrů.

Komentář k této problematice:

Požadavky pro zvířata neuvedená ve speciálních přílohách nařízení vlády č. 27/2002 Sb.:

při chovu zvířat (např. pro zvířata v zoologických zahradách a oborách), stanoví zaměstnavatel pracovní postupy a organizuje práci s ohledem na druh rizika.

při práci v chovech zvířat zamořených infekčními chorobami a při pracích při likvidaci uhynulých zvířat se ve zaměstnavatelem vypracovaných postupech a při organizaci práce zohledňují též požadavky veterinárního zákona (viz zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

4. Ochrana zvířat před týráním

Účelem zákona na ochranu zvířat před jejich týráním (č. 246/1992 Sb., zákona na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů) je chránit zvířata, jež jsou živými tvory schopnými pociťovat bolest a utrpení, před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, pokud byly způsobeny, byť i z nedbalosti, člověkem.

Zákonem se zakazuje týrání, tzn. zakazuje se:

- nutit zvíře k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a biologickým schopnostem a prokazatelně překračují jeho sílu,

- z jiných než zdravotních nebo pokusných důvodů omezovat jeho výživu, podávat mu závadnou potravu a omezovat bez nutnosti svobodu jeho pohybu,

- používat předmětů, podnětů nebo bolest vyvolávajících pomůcek,

- zacházet se zvířetem, přepravovat je nebo je pohánět způsobem, který vyvolává nepříjemnou bolest, utrpení nebo poškození zdraví nebo vede k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání,

- používat k jeho vázání prostředky, které způsobují jeho poranění,

- usmrtit zvíře způsobem působícím nepřiměřenou bolest nebo utrpení.

Při ochraně hospodářských zvířat je např. zakázáno:

- chovat zvíře v izolaci, působí-li mu to utrpení,

- chovat zvířata v tak velkých nebo v tak uspořádaných skupinách anebo v takových prostorách, ve kterých jim míra nebo četnost vzájemných útoků působí utrpení, které neumožňují přirozený odpočinek či řádnou péči nebo ve kterých nemohou uspokojit své potřeby v příjmu potravy a vody nebo jiné potřeby pro jejich život a zdraví (poznámka: viz v současnosti vyhláška č. 268/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.)

- porážení hospodářských zvířat vykrvácením bez předchozího omráčení zaručující ztrátu citlivosti a vnímání po celou dobu vykrvácení.

5. Základní a obecné požadavky při přepravě zvířat

Při přepravě zvířat je nutno zajistit a dodržovat:

- k nakládání, překládání a vykládání zvířat lze používat jen taková zařízení, při jejichž použití nedochází k poškození zdraví zvířat a není jim způsobována bolest či utrpení,

- je třeba brát zřetel na požadavky plynoucí zejména ze způsobu přepravy a druhu dopravního prostředku, z velikosti, uspořádání a vybavení přepravního prostoru, jakož i z druhu a kategorie přepravovaných zvířat, jejich vlastností, počtu, hmotnosti a aktuálního zdravotního stavu,

- k přepravě zvířat mohou být použity dopravní prostředky, které

a) jsou dobře čistitelné, dezinfikovatelné a větratelné,

b) mají nekluzkou podlahu a vnitřní stěny konstruovány z vhodného, zdravotně nezávadného a odolného materiálu a které jsou uspořádány a vybaveny tak, aby nedocházelo k poranění zvířat a aby zvířata různých druhů a kategorií mohla být v případě přepravy jedním dopravním prostředkem držena odděleně,

c) zajistí, že zvířata budou mít dostatečný prostor, budou přepravována ve své přirozené poloze, ve kterých budou podle potřeby vhodně fixována anebo jinak chráněna před otřesy a nárazy, způsobenými pohybem dopravního prostředku.

- dopravní prostředky se zvířaty je nutno označit symbolem upozorňujícím na přítomnost zvířat v nich a nesmí být vystavovány nepřiměřeným otřesům a nárazům,

- v přepravním prostoru, v němž se přepravují zvířata, nelze ukládat a přepravovat zboží, které by mohlo poškodit zdraví zvířat nebo nepříznivě ovlivňovat zdravotní nezávadnost jejich produktů,

- v neposlední řadě je nutno připomenout kvalifikaci osob převážející ve velkém zvířata - (viz ustanovení § 8b odst. 5 zákona č. 246/1992 Sb., zákona na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě, ve znění vyhlášky č. 22/2013 Sb.). U zaměstnavatele zajištění kurzu zajišťuje ............. (konkretizovat) pro vyjmenované zaměstnance ........ (konkretizovat). 

U zaměstnavatele jsou chována následující zvířata ......... (konkretizovat). 

Příklad pracovního postupu chovu koní

Typ stáje: boxová stáj

Počet boxů: ..... (konkretizovat).

Počet ustájených koní: ........ (konkretizovat).

Za provoz stáje odpovídá: ......(konkretizovat - např. správce stáje, ošetřovatel a jezdec).

Ošetřovatelé: .........(konkretizovat).

Rozvrh směn: 6 - 10 hod., 16 - 20 hod., dělené směny

Náplň práce ve směnách:

Ranní směna – krmení, čištění koní, vyvádění do výběhů, úklid stáje.

Odpolední směna - přivedení koní z výběhů, čištění koní, krmení. 

Výcvik: dle výcvikového plánu

Zvláštní upozornění: V boxu č. ..... na konci stáje - kůň jménem ..... - nutná zvýšena opatrnost - jedná se o nervózního a lekavého koně. 

Základní pravidla:

- Ve stáji je nutno dodržovat pravidelný režim, čistotu a klid.

- Vstup cizích osob je dovolen pouze v doprovodu odpovědné osoby

- Ve stáji platí přísný zákaz kouření, vstupu s otevřeným ohněm a požívání alkoholických nápojů.

- Před vstupem do boxu je nutno upozornit koně hlasem. Používá se slovo „ USTUP“ a teprve až kůň ustoupí je možno do boxu vstoupit.

- Při vedení koně jde ošetřovatel, nebo jezdec po levé straně koně. Koně se vodí na vodítku, vodícím řemenu, otěži nebo lonži. Žádná z vodících pomůcek nesmí být omotávána kolem ruky nebo kolem těla!

- Při sedlání koní se kůň nejdříve nauzdí a pak teprve sedlá.

- Při vyvádění nasedlaného koně musí být třmeny vytaženy nebo přehozeny přes sedlo.

- Při jezdeckém výcviku je povinné používat ochrannou jezdeckou přilbu.

- Je zakázáno koně jakkoli týrat.

- Při kování nebo veterinárních zákrocích se potupuje podle pokynů veterináře nebo kováře.

Rizika spojená s ošetřováním koní a jízdě koňmo:

- kopnutí zadníma nohama koně,

- zranění předníma nohama vzpínajícího se koně,

- při vstupu do boxu bez ohlášení přimáčknutí, povalení, pokopání, pošlapání,

- při nevhodném způsobu krmení pokousání,

- při jízdě koňmo - pád, případné potahání, zůstane-li noha ve třměnu,

- při vedení koně - šlápnutí koně na nohu, potahání při leknutí koně.

Prevence rizik:

- nepřistupovat přímo bez ohlášení ke koňskému zadku,

- dodržovat zásady klidného a rozhodného chování při styku s koněm,

- nevstupovat k ležícímu koni,

- nevstupovat do boxu bez ohlášení,

- podávání lahůdek koni jen z otevřené dlaně,

- používat vždy správnou výstroj - zejména při jízdě na koni jezdeckou přilbu,

- jezdecké boty, rukavice, u sedla bezpečnostní třmeny.

Pracovníci byli seznámeni s pracovním postupem dne .........

Seznámení provedl ......... (konkretizovat), který též ověřil, že zaměstnanci porozuměli svým povinnostem a jsou si vědomi, že je musí dodržovat. To potvrzují svými podpisy.

Jména zaměstnanců: ............................... Podpis osoby, která seznámení provedla: .........

Příklad pracovního postupu pro chov skotu

Typ stáje: Boxová stáj - volné ustájení býků na žír v boxech (sekcích)

Vedoucí chovu ........................................ (konkretizovat).

Ošetřovatelé ........................................... (konkretizovat).

Rozpis směn

Nahrávám...
Nahrávám...