dnes je 24.4.2024

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za provoz svislých zdvihacích plošin, které jsou trvalou součástí budov s povolenou dopravou osob a nákladu, o nosnosti přesahující 100 kg a výškou zdvihu přesahující 2 m.

8.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.29.2
Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za provoz svislých zdvihacích plošin, které jsou trvalou součástí budov s povolenou dopravou osob a nákladu, o nosnosti přesahující 100 kg a výškou zdvihu přesahující 2 m.

Bohumil Pivoňka

Vzor

Zaměstnavatel ............................(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)

zastoupený ..................................

Odpovědnost za to, že u svislých zdvihacích plošin, které jsou trvalou součástí budov s povolenou dopravou osob a nákladu o nosnosti přesahující 100 kg a výškou zdvihu přesahující 2 m (dále jen plošin) provozovaných v rámci organizace bude prováděn řádný provoz, servis, opravy, běžné prohlídky kontroly, revize a zkoušky v souladu s právními předpisy, průvodní dokumentací výrobců, místními provozními a bezpečnostními předpisy a v souladu s požadavky obsaženými v příslušných českých technických normách, přenáším v souladu s Pracovním řádem organizace ze dne ............... na pověřenou osobu odpovídající za provoz vyhrazených zdvihacích zařízení ............................ (funkce a jméno).

Aniž by byly dotčeny Vaše základní povinnosti dané § 302 zákoníku práce, případně pravomoci vyplývající z Organizačního řádu ze dne ..................... a Pracovního řádu organizace, stanovuji:

a) rozsah pravomocí spojených touto odpovědností takto:

  1. Zúčastňovat se jako neopomenutelný účastník tvorby smluv o dílo, jejichž předmětem je montáž, servis, opravy, běžné prohlídky kontroly, revize, a zkoušky
  2. Vyžadovat na příslušných odpovědných pracovnících předání informací nutných pro řádný provoz servis, opravy, běžné prohlídky kontroly, revize, a zkoušky plošin.
  3. Být za organizaci neopomenutelným účastníkem při přejímkách po provedených opravách plošin.
  4. Kontrolovat dodržování smluv o dílo uzavřených s odbornými servisními organizacemi.
  5. Vyžadovat na příslušných odpovědných pracovnících součinnost nutnou k provádění řádného provozu, servis, opravy, běžné prohlídky kontroly, revize, a zkoušky plošin.
  6. Vyžadovat na příslušných odpovědných pracovnících řádné vedení průvodní a provozní technické dokumentace plošin a její zpřístupnění pro pracovníky odborné servisní organizace a případné kontroly kompetentními organizacemi a orgány.
  7. Vyžadovat na příslušných odpovědných pracovnících součinnost při odstraňování závad a rizik zjištěných při pravidelném servisu, kontrolách, inspekcích, revizích a zkouškách plošin.
  8. Vyžadovat na příslušných odpovědných pracovnících zajištění, aby prostory včetně přístupových cest souvisejících s provozem, servisem, opravami, běžnými prohlídkami kontrolami, revizemi, a zkouškami byly pokud možno bez rizik, případně vyžadovat informace o zbytkových rizicích.
  1. Vyžadovat na příslušných odpovědných pracovnících zajištění používání plošin jen pro účel a prostředí, pro které byly konstruovány a zajistit jejich udržování po celou dobu své životnosti v mezích bezpečného provozu podle návodu k používání vypracovaném v souladu s ČSN EN 81- 41.Vyžadovat aktualizaci návodů k používání v části týkající se zajištění jeho provozuschopnosti v případě, že na základě rozhodnutí provozovatele se u plošiny mění účel používání a/nebo se změní okolní podmínky provozu plošiny.

10. Pověřená osoba musí být neprodleně prokazatelně seznámena s výsledkem opravy, kontroly, revize nebo zkoušky osobou, která tento úkon provedla.

b) rozsah povinností spojených touto odpovědností takto:

1. Dodržovat obecné požadavky na provozovatele plošin dle zák. č. 250/2021 Sb. a NV č. 193/2022 Sb. o vyhrazených zdvihacích zařízeních a podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti.

2. Udržování plošin v podmínkách bezpečného provozu prostřednictvím odborné servisní organizace.

3. Vyřadit plošinu z provozu v případě nebezpečných situací a zajistit neprodlené odstranění všech závad zjištěných při kontrolách, revizích a zkouškách plošin.

4. Udržování dokumentace, dokladů a pokynů pro provoz plošin v řádném stavu. Umožnit provádění zápisů a záznamů oprávněným osobám.

5. Zajištění provádění běžných prohlídek a řádného servisu.

6. Zajištění provádění opakovaných přezkoušení.

7. Zajištění provádění zkoušek po opravách.

8. Reagovat na výsledky kontrolních činností.

9. Zajištění podmínek pro servisní činnosti a bezpečný provoz plošiny.

10. Zajištění předávání podstatných informací pro servisní organizaci.

Vypracoval........................................

Schválil ......................................V.................. dne.........

Komentář:

Pro účely tohoto předpisu se za plošiny považují svislé zdvihací plošiny, které jsou trvalou součástí budov s povolenou dopravou osob a nákladu o nosnosti přesahující 100 kg a výškou zdvihu přesahující 2 m.

Plošiny s uvedenými parametry jsou vyhrazeným zdvihacím zařízením. Jedná se o elektricky poháněné svislé zdvihací plošiny připevněné ke konstrukci budovy určené zejména pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Populace stárne a zvětšuje se počet osob s omezenými schopnostmi, včetně neschopnosti související s procesem stárnutí. V současnosti nejsou ekonomické, sociální a kulturní možnosti starších lidí a osob s omezenými schopnostmi dostatečně využívány. Společnost potřebuje využívat potenciál těchto osob pro ekonomický a sociální prospěch celé společnosti.

Používáním plošin však vzniká nebezpečí nehod, úrazů a havárií.

U plošin je nebezpečí dáno kinetickou energií reprezentovanou pohybující se plošinou, potenciální energií, kterou představuje plošina v horní poloze a případně samotnou konstrukcí plošiny. Plošiny jsou vybaveny elektrickým pohonem a další elektrickou výzbrojí, což vytváří nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

U plošin existují rizika způsobená:

a) střihem,

b) stlačením,

c) pádem,

d) nárazem,

e) uvězněním,

f) požárem,

g) úrazem elektrickým proudem,

h) porušením materiálu.

Vzhledem k tomu, že osoba dopravovaná plošinou nemá žádný vliv na jeho funkci (mimo volby ovládačů umístěných na plošině), musí mít důvěru v bezpečnost plošiny. Z tohoto důvodu je nutné, aby provozovatel důsledně dodržoval všechna ustanovení bezpečnostních předpisů, která řeší problematiku provozu servisu, oprav, běžných prohlídek kontrol, revizí, a zkoušek.

Účelem bezpečnostních předpisů je chránit osoby a předměty před nebezpečím nehod, úrazů a havárií ke kterým může dojít při jejich provozu.

Následující komentář blíže vykládá a specifikuje jak naplnit povinnosti uvedené v jednotlivých bodech uvedených v písm. b) rozsah povinností spojených touto odpovědností.

Znění komentáře vychází z bezpečnostních předpisů, které jsou uvedeny v části Základní bezpečnostní předpisy.

K bodu 1. Dodržovat obecné požadavky na provozovatele plošin dle zák. č. 250/2021 Sb. a NV č. 193/2022 Sb. o vyhrazených zdvihacích zařízeních a podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti.

Povinnosti provozovatelů plošin dle zák. č. 250/2021 Sb.

1. Provozovatel zajistí, aby

a) při uvádění do provozu a při provozování vyhrazených technických zařízení byla provedena bezpečnostní opatření, prohlídky, kontroly, revize a zkoušky,

b) montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, byly prováděny právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami a jsou držiteli oprávnění k těmto činnostem,

c) zkoušky, revize, montáž, opravy nebo obsluhu vyhrazených technických zařízení vykonávaly jen fyzické osoby, které jsou odborně způsobilé a ve stanovených případech byly též držiteli osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních.

2. Provozovatel je povinen zajistit, aby bylo vyhrazené technické zařízení používáno pouze, pokud je vyloučen stav ohrožující bezpečnost práce a provozu.

Za stav ohrožující bezpečnost práce a provozu vyhrazeného technického zařízení se považuje

a) provoz vyhrazeného technického zařízení, u něhož není doložena zpráva o provedené revizi, která byla provedena ve stanovených lhůtách a v rozsahu, nebo není doložen ve stanovených případech souhlas, vydaný pověřenou organizací, že předmětné zařízení je schopno bezpečného provozu,

b) provoz vyhrazeného technického zařízení v rozporu s průvodní nebo provozní dokumentací,

c) chybí-li průvodní dokumentace nebo provozní dokumentace k vyhrazenému technickému zařízení, pokud byla vydána.

3. Není-li průvodní dokumentace nebo provozní dokumentace k vyhrazenému technickému zařízení k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení provozovatel místním provozním předpisem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

4. Provozovatel je povinen zajistit, aby u jím provozovaného vyhrazeného technického zařízení byly odstraněny závady ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz zjištěné při revizi nebo kontrole bez zbytečného odkladu po vyhotovení revizní zprávy, záznamu o kontrole, nebo po provedení kontroly. Ostatní závady musí být odstraněny v závislosti na míře jejich závažnosti v termínech uložených v opatření orgánu inspekce práce na základě jeho kontroly, není-li takové kontroly v termínech stanovených provozovatelem.

5. Po rekonstrukci musí provozovatel ověřit bezpečnost vyhrazeného technického zařízení včetně provedení zkoušek a výchozí revize.

6. Není-li provozovatel vlastníkem vyhrazeného technického zařízení, je povinen zajišťovat řádné používání a provoz tohoto zařízení, a to ode dne prokázaného převzetí vyhrazeného technického zařízení.

7. Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa, kde k havárii došlo, vznik mimořádné, částečně nebo zcela neovladatelné, časově a prostorově ohraničené události, v jejímž důsledku došlo ke škodě na majetku zjevně přesahující částku 5000000 Kč, která vznikla v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, nebo kdy jsou příčinou vzniku této události vyhrazená technická zařízení.

Povinnosti provozovatelů plošin dle NV č. 193/2022 Sb.

1. Provozovat lze jen vyhrazené zdvihací zařízení, jehož stav byl ověřen provedenými odbornými úkony k prověření technického stavu vyhrazeného zdvihacího zařízení. Lhůty pro provedení odborných úkonů k prověření technického stavu vyhrazených zdvihacích zařízení jsou stanoveny v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Stanoví-li průvodní dokumentace vyhrazeného zdvihacího zařízení lhůty kratší, mají tyto lhůty přednost.

2. Vyhrazené zdvihací zařízení po opravě lze provozovat až po ověření, že opravou nebyla ohrožena bezpečnost práce a provozu tohoto zařízení a že nevznikla další rizika; o ověření vyhotoví záznam osoba, která opravu provedla, do provozní knihy, nebo vystaví doklad o zkoušce podle rozsahu provedené opravy v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

3. Provozovatel nebo jím písemně pověřená osoba musí být neprodleně prokazatelně seznámena s výsledkem opravy, kontroly, revize, zkoušky nebo inspekce osobou, která tento úkon provedla.

4. Dodržovat požadavky stanovené pro provozovatele vyhrazeného zdvihacího zařízení na bezpečnost vyhrazených zdvihacích zařízení

a) určí pověřenou osobu odpovídající za provoz vyhrazeného zdvihacího zařízení a jednající na základě písemného pověření za provozovatele a zajistí její seznámení s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

b) udržuje vyhrazené zdvihací

Nahrávám...
Nahrávám...