dnes je 16.6.2024

Input:

Vybrané druhy poranění a jejich ošetření

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.2
Vybrané druhy poranění a jejich ošetření

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Po orientačním posouzení tělesného a duševního zdravotního stavu postiženého přistoupí ten, kdo poskytuje první pomoc, k:

 • provedení základních úkonů první pomoci a 

 • přivolání záchranné zdravotnické služby (tísňová volání na čísla 112 nebo přímo 155).

PORUCHY DÝCHÁNÍ

Namáhavé, zrychlené, zpomalené, mělké lapavé dechy, namodralá sliznice a kůže.

Obnovení průchodnosti dýchacích cest. Záklon hlavy a předsunutí dolní čelisti a otevření úst. Prohlédnutí ústní dutiny a hltanu a jejich vyčištění od cizího obsahu, vynětí volné zubní protézy, popř. jiné překážky volného dýchání.

ZÁSTAVA KREVNÍHO OBĚHU

Známky – bez tepu; bez dechu; bez vědomí; promodralá kůže a sliznice

NEPŘÍMÁ SRDEČNÍ MASÁŽ s umělým dýcháním, tj. neodkladná resuscitace.

Masáž prováděná jedním zachráncem: Poloha rovně na zádech na pevné podložce doplněná zvednutím dolních končetin kolmo k podložce, tj. autotransfúze (při více zachráncích). Zachování poměru 15 : 2 s frekvencí 80 až 100 za minutu.

Provádění neodkladné resuscitace až do předání službě rychlé zdravotnické pomoci.

KRVÁCENÍ

Masivní krvácení ohrožuje život během několika minut.

Prudké zevní krvácení

Nouzově okamžité a pokud možno přechodné stlačení krvácejícího zdroje v ráně, např. prsty a poté přiložení tlakového obvazu na ránu. V některých případech, např. krční a podklíčková tepna, stlačení nutné až do chirurgického ošetření!

Po zastavení krvácení uvést ošetřené místo do zvýšené polohy bez zakrývání pokrývkou. Zaznamenat čas zaškrcení tepny.

Autotransfúzní poloha, objeví-li se příznaky větší krevní ztráty, tzn. zvednout obě dolní končetiny kolmo nad podložku.

Nutná soustavná kontrola obvazu!!!

Vnitřní krvácení

Autotransfúsní poloha, objeví-li se příznaky větší krevní ztráty a při známkách šoku.

Krvácení z přirozených tělesných otvorů.

 • z nosu

Při zachování vědomí pohodlná poloha vsedě s opřením hlavy, stisknutí nosních křídel na dobu 3–5 minut s klidným dýcháním ústy.

Při bezvědomí stabilizovaná poloha se zvýšením horní poloviny těla, podložit odsávací vrstvu.

 • z ucha

Při zachovaném vědomí poloha pohodlně vsedě s opřením hlavy, savý obvaz na ucho.

Při bezvědomí stabilizovaná poloha se zvýšením horní poloviny těla na boku postižené strany, na ucho savý obvaz, který si nesmí zraněný hlavou stlačovat.

 • vykašlávání krve

Poloha polosedě s pohodlným opřením zad a hlavy.

 • zvracení krve

Při zachovaném vědomí poloha na boku s pokrčenými dolními končetinami. Při známkách šoku autotransfúsní poloha s horní polovinou těla a hlavou stočenými na stranu. Vybavení savým materiálem k očištění. Vypláchnutí úst studenou vodou.

Při bezvědomí stabilizovaná poloha s horní polovinou trupu a hlavou uloženou níže, podložení savým materiálem.

Soustavná kontrola celkového stavu a průchodnosti dýchacích cest.

ŠOK

Zajištění základních životních funkcí, tj. dýchání a krevního oběhu. Zastavení

zevního krvácení. Autotransfúsní poloha.

Postiženého chráníme před nepříznivými povětrnostními vlivy, zejména před chladem, vlhkem, větrem, přílišným horkem a přímým slunečním zářením a dále před ztrátou tepla a vznikem třesavky.

ÚRAZ TEPLEM A CHLADEM

Vysoká tělesná teplota nad 40 °C.

Poloha se zvýšením horní poloviny trupu a hlavy. Studený popř. ledový obklad na hlavu a přední plochu krku.

Uložení v chladnějším prostředí,v proudícím čerstvém vzduchu, ve stínu bez přikrývání.

Podávání chladné tekutiny po douškách, není-li přítomno zvracení, bezvědomí nebo křeče.

POPÁLENÍ

Vynesení z prostoru působení vysoké teploty a kouře.

Uhašení hořícího oděvu.

Při vzplanutí benzinu a jiných hořlavin ponoření do vody nebo přitisknutí více vrstev textilií.

Neprodlené ochlazení popálených ploch studenou vodou!

Popř. znehybnění ošetřených postižených míst bez krytí přikrývkou.

Ošetření přidružených otevřených poranění.

Pohodlná poloha vleže a velmi šetrné přenášení.

Ochrana před nepříznivými povětrnostními vlivy, před ztrátou tepla, před vznikem třesavky a přehřátím.

Psychická podpora, uklidnění, zajištění klidného prostředí.

NADÝCHÁNÍ SE HORKÝCH PAR A KOUŘE

Při vědomí poloha vsedě s pohodlným opřením zad a hlavy. Při bezvědomí stabilizovaná poloha se zvýšením horní poloviny těla.

Dostatečný přívod chladného vzduchu.

Naprostý tělesný klid.

Psychické uklidňování.

Soustavná kontrola dostatečnosti volného dýchání.

Včasné umělé dýchání při zhoršení průchodnosti dýchacích cest a při poruchách dýchání.

ÚRAZ CHLADEM – PODCHLAZENÍ

Vynesení postiženého do závětří a sucha, do chráněného (teplého) prostoru se zamezením další ztráty tělesného tepla. Při bezvědomí zajištění průchodnosti dýchacích cest a teplý obklad na přední polovinu krku a hrudníku bez ohřívání končetin.

Při zástavě dýchání a nehmatném tepu na krkavicích umělé dýchání a nepřímá srdeční masáž.

Neměnit zbytečně původní polohu bezvědomého, silně podchlazeného postiženého.

Ošetření omrzlin a lehký aseptický obvaz na přidružené rány, teplé prostředí a teplý obklad nebo koupel 40 °C.

Při méně kritickém podchlazení se zachováním vědomí a základními životními funkcemi aktivní a pasivní pohyby postiženými končetinami – jejich zahřívání je nejvhodnější ve vodě 40 °C teplé.

Není-li zásadních důvodů proti (vnitřní zranění, bolest břicha, zvracení), je možné podat teplý čaj.

OMRZLINY

Přerušení účinku chladu a vlhka. Zajištění vlažného prostředí.

Aktivní a pasivní pohyby postiženými končetinami, nejde-li současně o celkové kritické podchlazení.

Vlažný obklad na omrzliny.

Lehký aseptický obvaz na přidružené rány.

Není-li důvodu proti (viz "Úraz chladem“), lze podat teplý čaj.

POLEPTÁNÍ

 • rohovky a spojivky

Okamžité oplachování a vyplachování dostatečným množstvím vody alespoň po dobu 15 – 20 minut.

Přiložení aseptického obvazu na obě oči.

 • kůže a sliznic – neznámým prostředkem

Okamžité oplachování dostatečným množstvím vody po dobu alespoň 15 – 20 minut.

Na kůži přiložení aseptického obvazu.

 • kůže a sliznic – kyselinami/zásadami

Okamžité oplachování dostatečným množstvím vody po dobu alespoň 15 – 20 minut.

Přiložení aseptického obvazu navlhčeného neutralizačním roztokem.

Poleptání sliznice ústní dutiny

Okamžitý opakovaný výplach studenou vodou.

Poleptání jícnu a žaludku při spolknutí a vypití leptavých látek

Okamžité vyvolání zvracení.

RÁNY

Obnažení rány. Přiložení aseptického obvazu s dostatečnou krycí vrstvou bez užití desinfekčního prostředku.

Znehybnění při velkém rozsahu postižení a při bolestivých ranách.

Pohodlná úlevová poloha.

ROZSÁHLÉ ODŘENINY TĚLESNÉHO POVRCHU

Přiložení aseptického krycího obvazu na odřené plochy.

Boj proti ztrátě tělesného tepla, bolesti a neklidu (viz "Šok“).

RÁNY CIZÍM TĚLESEM

Postup jako u výše uvedených ran, volně ležící tělesa odstranit, pouze zaklíněné cizí těleso se nevyjímá, ponechá se v ráně,obloží se sterilním krytím a přiloží se vhodný obvaz.

RÁNY ZAMOŘENÉ RADIOAKTIVNÍM MATERIÁLEM

Opatrné odstranění zamořeného oblečení, zamořený materiál se izoluje do ne-prodyšného např. plastikového pytle nebo obalu a ponechá se na určeném místě.

Částečná speciální očista otíráním navlhčeným materiálem, který se po použití rovněž izoluje výše uvedeným způsobem.

Zachránce se chrání před stykem s radioaktivním materiálem improvizovanou rouškou k ochraně dýchacích cest, rukavicemi, návleky, pláštěnkou.

SKALPACE, ČÁSTEČNÁ (ÚPLNÁ) AMPUTACE KONČETIN

Přiložení zaškrcovadla, popř. tlakového obvazu k zastavení krvácení. Krytí raněné plochy aseptickým obvazem.

Znehybnění končetiny.

Protišoková opatření (viz "Šok“).

Zajištění odříznutých částí končetin a povrchu těla aseptickým způsobem, uložením do PVC vaku obloženého ledem a odeslání současně s postiženým. Chlazení zajistí na několik hodin životnost odříznuté části končetiny.

ZLOMENINY

Zavřené zlomeniny

Zavřené zlomeniny dlouhých kostí se jednoduchým způsobem a šetrně znehybní podle platných zásad a uloží se ve vhodné výsledné poloze (závěs paže, podložení dolní končetiny).

Při zlomenině žeber se zachovaným dostatečným dýcháním se postižený uloží v polosedě až vsedě. Při velké bolestivosti zejména dolních žeber se přiloží elastické obinadlo kolem hrudníku a současně se fixuje postižená končetina.

Při zlomenině žeber s nestabilní hrudní stěnou a s nedostatečným dýcháním se provádí umělé dýchání.

Při zlomenině pánve se postižený uloží do polohy na zádech na pevnou podložku, na kterou se připevní s mírným pokrčením dolních končetin v kyčlích a v kolenou, kolena se podloží a mírně se od sebe oddálí.

Otevřené zlomeniny

Přiložení aseptického obvazu na ránu a obložení vyčnívajících kostních úlomků.

Další postup jako u zavřených zlomenin.

PORANĚNÍ KLOUBŮ

 • Zavřená

Znehybnění beze změny postavení postiženého kloubu a uložení v pohodlné poloze.

 • Otevřená

Přiložení aseptického obvazu. Další postup jako u zavřených poranění.

Neodkladné zajištění rychlé zdravotnické pomoci vyžadují zejména otevřená poranění velkých kloubů doprovázená příznaky rozvoje šoku.

MNOHOČETNÁ PORANĚNÍ

Poranění více orgánů ohrožující bezprostředně život – polytraumatismus

Zajištění základních životních funkcí. Zastavení zevního krvácení.

Znehybnění zlomenin. Protišoková opatření.

Neodkladné zajištění rychlé zdravotnické pomoci.

PORANĚNÍ ZAKLÍNĚNÍM, ZASYPÁNÍM, STLAČENÍM

Včasné a šetrné vyproštění.

Uložení na chráněné místo.

Zajištění základních životních funkcí.

Minimální změny a minimální pohybování postiženým.

Protišoková opatření.

Krytí postižených oblastí aseptickým obvazem.

Zklidnění ošetřených oblastí, popř. znehybnění končetin. Vhodná je komprese stlačených částí těla, např. elastickým obinadlem.

Chlazení postižených končetin a oblastí.

PORANĚNÍ TLAKOVOU VLNOU

Naprostý tělesný klid, psychické uklidnění.

Pohodlná poloha v polosedě s opřením zad a hlavy.

Ošetření přidružených poranění.

Protišoková opatření.

Neodkladné zajištění rychlé zdravotnické pomoci.

PORANĚNÍ OKA

Při mechanickém poranění přiložíme aseptický obvaz, kryjící obě oči. Poloha

vsedě.

Při zanesení cizího tělesa do spojivkového vaku šetrné mechanické odstranění a důkladné vypláchnutí spojivkového vaku vodou.

Při poleptání neodkladné odstranění leptající látky a důkladné vyplachování spojivkového vaku vodou po dobu alespoň 15 – 20 minut.

Psychické uklidnění a zajištění bezpečnosti postiženého po zakrytí obou jeho očí obvazem.

PORANĚNÍ NOSU, HLTANU A UŠÍ

Stavění krvácení.

Volba nejvhodnější polohy pro volné a dostatečné dýchání, aby krev volně vytékala z nosu, nebo aby ji bylo možno snadno vykašlat a vyplivnout.

Přiložení aseptického obvazu s dostatečnou odsávací vrstvou na nos či ucho.

PORANĚNÍ HRUDNÍKU

 • zavřená

Psychické uklidnění při dušnosti.

Uložení do polohy v polosedě s opřením zad a hlavy, je-li dýchání dostatečné a postižený při vědomí.

Uložení do stabilizované polohy vleže pokud je postižený v bezvědomí a dýchání je dostatečné, soustavná kontrola dýchání.

Při nedostatečném dýchání – umělé dýchání při poloze postiženého vleže naznak se zvýšenou horní polovinou trupu a s mírným záklonem hlavy.

 • otevřená

Uzavření otvoru přiložením poloprodyšného obvazu, např. střechovitým přelepením náplasti.

Uložení do pohodlné polohy v polosedě s opřením zad a hlavy, je-li zachováno vědomí a dostatečné dýchání.

Uložení do polohy vleže na poraněné straně se zvýšením hrudníku a hlavy po přiložení výše uvedeného obvazu, je-li postižený v bezvědomí a dýchání je dostatečné. Soustavná kontrola

Nahrávám...
Nahrávám...