dnes je 28.5.2024

Input:

Vyhrazená tlaková zařízení

14.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.6.2
Vyhrazená tlaková zařízení

Ing. Miloslav Kočí

Související předpisy

 • Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnost

 • Vyhláška. č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení zejména ust. §168 až § 174.

 • (07 0710) ČSN 07 0710 Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů

 • (07 8304) ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla

 • (69 0012) ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky

Druhy vyhrazených tlakových zařízení

Vyhrazenými tlakovými zařízeními jsou:

àparní a kapalinové kotle s konstrukčním přetlakem přesahujícím 0,07 MPa a teplotě pracovní látky převyšující bod varu,

àtlakové nádoby stabilní s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,07 MPa obsahující plyny, páry nebo žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu,

àkovové tlakové nádoby k dopravě plynů jejichž kritická teplota je nižší než +50 oC, nebo plynů, u nichž při teplotě +50 oC je absolutní tlak vyšší než 0,3 MPa.

Tlaková zařízení, která nejsou vyhrazenými tlakovými zařízeními, jsou výslovně vyjmenována v § 3 vyhl. č. 18/1979 Sb..

Třídy kotlů

Kotle se dělí do 4 tříd:

- 1. třída - parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 115 t/h,

- 2. třída - parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 50 t/h do115 t/h (včetně) nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 35 MW,

- 3. třída - parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 8 t/h do 50 t/h (včetně) nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 5,8 MW do 35 MW (včetně),

- 4. třída - parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry do 8 t/h (včetně) nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem do 5,8 MW (včetně) a všechny ostatní kotle kapalinové.

Skupiny tlakových nádob

Podle součinu nejvyššího pracovního přetlaku (p) v MPa a objemu (v) v litrech (bezpečnostní součin) se tlakové nádoby člení do skupin:

- skupina A - tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa a bezpečnostním součinem vyšším než 103,

- skupinu B - ostatní tlakové nádoby.

Individuální vyzkoušení

Mimo výrobky stanovené k posuzování shody podle zák. č 22/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády musí výrobce každý dohotovený kotel a tlakovou nádobu podrobit stavební a první tlakové zkoušce. Ke každému zařízení musí výrobce vyhotovit průvodní dokumentaci včetně pasportu (revizní knihy) v rozsahu stanoveném technickými normami.

Stejné povinnosti platí i po provedení oprav nebo rekonstrukce kotle nebo tlakové nádoby.

Každou vyrobenou nádobu na plyny musí výrobce podrobit první zkoušce.

Provádění revizí a zkoušek

Tlaková zařízení musí být během provozu podrobována revizím a zkouškám, které jsou součástí preventivní údržby zařízení a mají podat výpověď o stavu zařízení, případně nutných opatřeních. Rozeznáváme následující druhy revizí a zkoušek:

 • -> výchozí revize,
 • -> provozní revize,
 • -> vnitřní revize,
 • -> zkouška těsnosti,
 • -> tlaková zkouška.

Výchozí revize

Výchozí revize tlakových nádob stabilních (TNS) se provádějí před uvedením do provozu u nádob:

 • -> nových, opravených nebo rekonstruovaných, a
 • -> změněných nebo přemístěných (mimo nádob přemístitelných).

Provozní revize

Provozní revize kotlů se provádějí po:

 • -> 3 měsících provozu, a
 • -> provozní přestávce delší než 2 měsíce
Nahrávám...
Nahrávám...