dnes je 19.5.2024

Input:

Vyhrazená zdvihací zařízení

14.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.6.3
Vyhrazená zdvihací zařízení

Ing. Miloslav Kočí

Související předpisy

 • Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

 • (26 7402) ČSN EN 528 Regálové zakladače - Bezpečnostní požadavky

 • (26 7403) ČSN 26 7403 Regálové zakladače. Metody zkoušení

 • (26 7407) ČSN 26 7407 Bezpečnostní předpisy pro regálové zakladače

 • (27 0141) ČSN ISO 9927-1 Jeřáby - Inspekce - Část 1: Všeobecně

 • (27 0142) ČSN 27 0142 Jeřáby a zdvihadla. Zkoušení

  • (27 0143) ČSN ISO 12480-1 Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně

 • (27 0610) ČSN EN 14492-2+A1 Jeřáby - Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem - Část 2: Kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem

 • (27 4002) ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů

 • (27 4003) ČSN EN 81-1+A3 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 1: Elektrické výtahy

 • (27 4003) ČSN EN 81-2+A3 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 2: Hydraulické výtahy

 • (27 4003) ČSN EN 81-3+A1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy

 • (27 4003) ČSN EN 81-80 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů

 • (27 4007) ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu

 • (27 4403) ČSN EN 12159+A1 Stavební výtahy pro dopravu osob a nákladů se svisle vedenými klecemi

 • (27 5003) ČSN EN 1808+A1 Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny - Konstrukční výpočty, kritéria stability, konstrukce - Zkoušky

 • (275004) ČSN EN 280+A2 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Přezkoušení a zkoušky

 • (27 5005) ČSN ISO 18878 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Školení obsluhy

 • (27 5006) ČSN ISO 18893 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Bezpečnostní zásady,

 • (33 2540) ČSN 33 2540 Elektrotechnické předpisy. Skladovací technika. Elektrické vybavení

Druhy vyhrazených zdvihací zařízení

Vyhrazenými zdvihacími zařízeními jsou dále uvedená zařízení s motorickým pohonem:

àzdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg (kladkostroje, kočky apod.),

àjeřáby o nosnosti nad 5000 kg,

àpohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m,

àstavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby,

àvýtahy, které jsou trvalou součástí staveb o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m,

àregálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy.

Která zdvihací zařízení nejsou vyhrazená, uvádí § 2 odst. 2 vyhl. č. 19/1979 Sb.

Revizní zkoušky

Během provozu musí být prováděny revize nebo revizní zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení revizním technikem, držitelem osvědčení, ve lhůtách stanovených technickými normami, případně výrobcem.

Jeřáby a zdvihadla

Všeobecné povinnosti pro provoz zdvihadel a jeřábů

Organizace provozující zdvihací zařízení musí:

 • - ustanovit písemně osobu odpovědnou za provoz a technický stav zdvihacích zařízení (pověřenou osobu),
 • - ustanovit revizního technika zdvihacích zařízení, případně zajistit provádění revizí externím revizním technikem,
 • - vést předepsané doklady a písemností o zdvihacích zařízeních,
 • - seznámit obsluhující pracovníky s předpisy pro zdvihací zařízení, s návody pro obsluhu konkrétních zdvihacích zařízení, s praktickou obsluhou a zajistit ověřování jejich znalostí,
 • - zajistit pravidelné ověřování zdravotního stavu obsluhy jeřábů (1 x za 4 roky, starší 50 let 1 x za 2 roky),
 • - zajistit odbornou montáž, opravy, údržbu a obsluhu zdvihacích zařízení,
 • - zajistit pravidelné provádění prohlídek, kontrol, revizí a revizních zkoušek,
 • - udržovat zařízení v provozuschopném stavu, odstraňovat zjištěné závady,
 • - vypracovat plán systému údržby a dodržovat jej,
 • - zpracovávat systém bezpečné práce pro provoz zdvihacích zařízení.

Systém bezpečné práce

Pro každou činnost jeřábů a zdvihadel, i pro jednotlivý zdvih nebo operaci, musí být vypracován systém bezpečné práce, se kterým musí být seznámeni všichni zúčastnění. Náležitosti systému bezpečné práce jsou uvedeny v čl. 4.1 ČSN ISO 12480 -1.

Objednatel manipulace s břemenem je povinen určit pověřenou osobu (vyškolenou, se zkušenostmi s touto problematikou) zastupující pro tento úkol vedení organizace.

Kompetentní osoby

Činností na zdvihadlech a jeřábech smí zaměstnavatel pověřit jen kompetentní osoby, kterými jsou:

 • - pověřená osoba,
 • - revizní technik,
 • - odborný technik (dříve provozní technik),
 • - jeřábník,
 • - vazač,
 • - signalista.

Pověřená osoba

Pověřená osoba je osoba určená zaměstnavatelem pro řízení činností jeřábu. Pověřená osoba musí mít pravomoc zastavit provoz zdvihacího zařízení pokud by jeho další provoz ohrožoval bezpečnost. Její povinností jsou uvedeny v čl. 5.2 ČSN ISO 12480-1.

Odborný technik

Odborný technik je osoba, která na základě svého vzdělání a zkušeností má dostatečné znalosti v oboru jeřábů a zdvihadel a je dostatečně seznámena s předpisy a podmínkami pro jejich provozování. Odborný technik zajišťuje kontroly zdvihadel a jeřábů v mezidobí revizí.

Jeřábník, vazač, signalista,

Ovládáním zdvihacího zařízení může být pověřen jen jeřábník, vázáním břemen jen vazač, signalizací vazač nebo signalista. Musí splňovat podmínky a povinnosti uvedené v čl. 5.3, 5.4, 5.5 ČSN ISO 12480-1.

Požadované doklady

V souvislosti s provozem zdvihadel a jeřábů je třeba vést následující dokumentaci:

 • - seznam zdvihacích zařízení,
 • - systém bezpečné práce,
 • - doklady o ustanovení pověřené osoby, odborného technika, revizního technika,
 • - doklady o školení a zkouškách kompetentních pracovníků,
 • - seznam jeřábníků, vazačů a signalistů.

Pro každé zdvihadlo nebo jeřáb musí být k dispozici:

 • - dokumentace dodaná výrobcem,
 • - denník zdvihacího zařízení se záznamy o provádění kontrol, údržby, čištění a mazání a mimořádných událostech (poruchách, opravách),
 • - zápisy o zkouškách (individuální vyzkoušení, ověřovací zkoušky, revize, revizní zkoušky, zkoušky po opravách),
 • - u nových zařízeních prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb.

Kontroly

Denní kontroly (inspekce) provádí jeřábník před zahájením provozu podle návodu výrobce a v rozsahu stanoveném v příloze A2 ČSN ISO 12480-1.

Týdenní kontrola se provádějí v rozsahu stanoveném v příloze A3 ČSN ISO 12480-1. Zaměstnavatel stanoví v systému bezpečné práce, kdo bude tyto kontroly provádět. O kontrolách se vedou záznamy např. v deníku zdvihacího zařízení.

Běžná inspekce

Běžná inspekce se provádí nejpozději jednou za 6 měsíců. Podle tab. 1 přílohy NA ČSN ISO 9927-1 provádí běžnou inspekci odborný technik. Výsledek inspekce musí být zaznamenán. Při zjištění nedostatků se musí provést potřebná opatření k jejich odstranění.

Revize a revizní zkoušky

Lhůty revizí a revizních zkoušek jsou stanoveny v ČSN 27 0142 podle zařazení zdvihacího zařízení do provozní skupiny (podle neplatné ČSN 27 0143 z roku 1989) u starších zařízení podle skupin. Stanovené lhůty jsou v rozmezí 1 – 4 roky u revizí a 2 – 8 let u revizních zkoušek a lze je překročit maximálně o 3 měsíce.

Skupina zdvihadla případně provozní skupina je uváděna v technické dokumentaci (v knize zdvihadla, v paspartu).

Pojmům periodická inspekce a důkladná inspekce podle ČSN ISO 9927-1 odpovídají pojmy revize a revizní zkouška podle ČSN 27 0142.

Obojí provádí revizní technik zdvihacích zařízení. Jejich součástí je i revize elektrických částí zařízení revizním technikem elektrických zařízení.

Bezpečnostní požadavky na zdvihadla

Statickým výpočtem musí být prokázána nosnost konstrukce, na kterém je zdvihadlo zavěšeno (upevněno), případně po které se pohybuje.

Pro zdvihové jednotky se strojním pohonem (kladkostroje) platí ČSN EN 14492-2+A1.

Provozní podmínky jeřábu

Jmenovitá nosnost jeřábu nesmí být překročena s výjimkou zkoušení.

Diagram nosnosti pro různé uspořádání jeřábu (vyložení, prodloužení ramena apod.) musí mít jeřábník k dispozici

Aby se nerozhoupalo břemeno musí být pohyby jeřábu ovládány plynule. Pohyby jeřábu nesmějí být použity k tažení, obracení břemena, pokud by byl použit šikmý tah.

Jeřábník nesmí opustit jeřáb se zavěšeným břemenem.

Před opuštěním musí být jeřáb zajištěn proti zneužití.

Provoz mobilních jeřábů

Pro jakoukoliv práci mobilního jeřábu musí být vypracován systém bezpečné práce. Ten musí respektovat místní podmínky na místě manipulace s břemenem.

Objednatel zdvihání musí informovat o únosnosti místa manipulace, o provozu na místě, jakož i o podzemních a nadzemních vedeních, které by mohly ohrozit bezpečnou manipulaci.

Provoz v blízkosti nadzemních vedení el. proudu

Práce jeřábu v blízkosti nadzemních vedení el. proudu musí řešit systém bezpečné práce s ohledem na druh vedení a velikost provozovaného napětí. V neznámém terénu je nutné se přesvědčit o přítomnosti nadzemních elektrických vedení a podle situace přijmout opatření proti přiblížení.

Zvedací plošiny

Pracovní plošiny

Pohyblivé zvedací pracovní plošiny musí splňovat požadavky ČSN EN 280+A2. Provozují se podle ČSN ISO 18893 a technické dokumentace dodané výrobcem. Závěsné pracovní plošiny musí splňovat požadavky ČSN EN 1808+A1.

Kvalifikace obsluhy

Obsluhovat pojízdnou plošinu může jen obsluhovatel, který je držitelem osvědčení o bezpečném ovládání plošiny. Po předložení osvědčení zaměstnavateli mu zaměstnavatel vystaví oprávnění k obsluze plošiny. Školení a získání osvědčení obsluhy pohyblivé zvedací pracovní plošiny řeší ČSN ISO 18878.

Požadované doklady

Při provozu plošin musí být k dispozici následující doklady:

 • - revizní kniha se záznamy o revizích a zkouškách,
 • - návod výrobce pro obsluhu, údržbu, kontroly a revize,
 • - deník pracovní plošiny se záznamy o:
  1. předání a převzetí plošiny, přemístění, mazání, prohlídkách,
  2. údržbě, závadách a jejich odstranění.

Prohlídky a zkoušení plošin

Před zahájením provozu musí být obsluhou provedena vizuální prohlídka a funkční zkouška podle návodu výrobce.

Pravidelná prohlídka se provádí v termínech stanovených výrobcem v rozsahu podle ČSN ISO 18893, dále při změně provozovatele před uvedením do provozu a po odstávce z provozu tři měsíce a více.

Revize se provádějí ve lhůtách stanovených výrobcem, minimálně 1 x ročně, nejpozději do 13 měsíců od

Nahrávám...
Nahrávám...