dnes je 13.6.2024

Input:

Vypracování písemných pravidel bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky podle zákona č. 350/2011 Sb.

28.6.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.17.4
Vypracování písemných pravidel bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky podle zákona č. 350/2011 Sb.

Ing. Alois Losman

Předpis stanovující povinnosti při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

Povinnosti všech, kdo nakládají (tj. používají při práci, skladují, prodávají nebo jakkoliv jinak manipulují) s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní (věta R 45 a R 49), mutagenní (věta R 46) a toxické pro reprodukci, jsou stanoveny v § 44a § 44b zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých dalších zákonů. Uvedený zákon byl doplněn zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích.

Povinnost zpracovat písemná pravidla

Citovaná ustanovení stanovují i zcela nové povinnosti při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, např. vypracování písemných pravidel bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky. Vzhledem k tomu, že § 44a odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb. pouze rámcově upravuje obsah pravidel, pak pravidla předkládaná k projednání právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání jsou zpracována nedostatečně, obsahují buď málo kvalitních informací, nebo naopak příliš mnoho balastních informací.

Návod na vypracování pravidel

Pro usnadnění zpracování pravidel předkládáme návod na jejich vypracování:

Pravidla pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky

Obecně: pravidla mají být stručná, jasná a zcela konkrétní

Měla by obsahovat alespoň tyto části:

 1. Identifikace pracoviště, pro které jsou pravidla vydávána, jeho stručný popis, účel a způsob použití nebezpečných chemických látek a směsí.

  • zcela krátce napsat, že se jedná např. o pracoviště laboratoří, kde se nebezpečné chemické látky a směsi používají k analytickým účelům, nebo jako surovina v uzavřeném technologickém procesu výroby výrobku x.

 2. Výčet nebezpečných vlastností u všech používaných Nebezpečných chemických látek a směsí.

  Výčet nebezpečných vlastností musí obsahovat alespoň:

  • klasifikaci

  • výstražný symbol nebezpečnosti (písemné označení)

  • R věty (včetně slovního vyjádření)

  • S věty (včetně slovního vyjádření)

 3. Základní zásady bezpečné manipulace a skladování, zaměřené na ochranu zdraví a životního prostředí

  • popsat, jakým způsobem zaměstnanci manipulují s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, jak mohou být chemickým látkám a přípravkům exponováni (včetně odpovídajícího vybavení zaměstnanců předepsanými osobními ochrannými pracovními prostředky s ohledem na technické vybavení pracoviště a úroveň větrání, úroveň PEL a NPK-P). Výčet osobních ochranných pracovních pomůcek musí být zcela konkrétní, nestačí napsat např. vhodné ochranné rukavice, ale nutno uvést i materiál rukavic, odolný vůči chemikálii, se kterou se

Nahrávám...
Nahrávám...