dnes je 16.6.2024

Input:

Vzor osnovy školení pro zaměstnance, kteří provádějí povrchovou úpravu materiálu

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.6.3
Vzor osnovy školení pro zaměstnance, kteří provádějí povrchovou úpravu materiálu

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Základní rámec osnovy

 • Seznámení s pracovním řádem

 • Seznámení s kolektivní smlouvou a s vnitřními předpisy

 • Seznámení s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, jež musí zaměstnanec při své práci dodržovat. Seznámení se zaměřuje zejména na dále uvedená témata.

 • Seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik (seznámení se provádí podle zpracovaného dokladu o vyhodnocení rizik a přijatých opatřeních na ochranu před jejich působením – § 102 zákoníku práce, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů)

Stupeň nebezpečí při povrchové úpravě materiálů závisí na způsobu provádění práce (vznik nemocí z povolání a průmyslových otrav, poškození zaměstnanců chemickými látkami – poleptání, popálení např. žíravinami vznik požáru a výbuchu exhalace). Další nebezpečí pro zaměstnance při povrchové úpravě materiálů spočívá v mechanickém nebezpečí (např. pohmoždění části těla při provozu stříkacího zařízení, dopravníků bubnů pro pokovování a omílání, náraz při zpětném vrhu, píchnutí při fyzickém styku s elektrodami elektrostatického zařízení, stříkání s rozpouštědly, nátěrovou hmotou nebo vzduchem pod tlakem při výstřiku hmoty apod. porušení celistvosti jakékoliv části stříkacího a rozprašovacího zařízení. Zaměstnancům hrozí přímý nebo nepřímý dotyk s živými elektrickými částmi nebo úraz elektrickým proudem způsobený elektrostatickým výbojem. Je nutno upozornit též na možnost popálení nebo opaření při manipulaci se zařízením (např. při použití předehřáté nátěrové hmoty, v důsledku použití horkého vzduchu, nebo v důsledku netěsností nebo protržení jakékoli části zařízení při ohřevu lázně nebo při sušení výrobků atd. Při povrchové úpravě materiálů může dojít k mimořádné události též v důsledku rozstřikování a rozprašování nátěrových hmot (např. při chemické reakci, vytvořením vyšší koncentrace než je dolní mez výbušnosti hořlavé nátěrové hmoty atd.), neočekávaném úniku nátěrové hmoty po krátkém přerušení její dodávky (např. ucpání trysky), poruše automatického uzavírání, umožňující pokračování nekontrolovaného toku nanášené hmoty, při překročení maximálního pracovního tlaku, chybějících indikátoru nebo výstrahy na zařízení, nebo chybějícího nebo nesprávně nastaveného zařízení pro odpojení od přívodu energie.

Nesprávně nastavená tepelná ochrana, dovolující přehřívání, styk nebo vdechnutí rozprášené nátěrové hmoty, požití nebezpečných látek a také styk s chemickými látkami nebo přípravky obsahujícími těžké kovy, mohou představovat ohrožení života a zdraví zaměstnance na pracovišti pro úpravu materiálu.

 • Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí (udržování pořádku a čistoty, uspořádání, umístění pracoviště-dostupnost,stanovení komunikací,výrobních a pracovních prostředků a zařízení,zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, práce s břemeny, hlavní uzávěry médií, odstraňování a odvoz odpadu, předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat, zajištění spolupráce s jinými osobami, předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na robotizovaném pracovišti, vedení evidence přítomnosti zaměstnanců)

 • Kategorizace prací

Informace o tom, do jaké kategorie byla práce, kterou bude zaměstnanec konat, zařazena (vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli; § 37 až 40 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

 • Hluk a vibrace

Protihluková opatření u zdroje, kolektivní opatření, osobní ochrana sluchu a rukou, sledování zdravotního stavu zaměstnanců (nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací – vybraná ustanovení

 • Pracovnělékařská péče a posuzování zdravotní způsobilosti k práci

Informace o zařízení poskytující pracovnělékařskou péči a informace o druzích povinného očkování a lékařských preventivních prohlídek souvisejících s výkonem práce (dle § 103 zákoníku práce)

 • Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP

Listina základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů – čl. 28, 29, 31)

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

§ 276, 278 až 280 Právo na informace a projednání se zaměstnancem

§ 281 až 285 Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

§ 38 Povinnosti z pracovního poměru

§ 301 a 302 Základní povinnosti zaměstnanců

§ 302 Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců

§ 78 – 99 Stanovené pracovní podmínky (pracovní doba, rozvržení pracovní doby, začátek a konec pracovní doby, přestávky v práci, nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami, nepřetržitý odpočinek v týdnu, práce přesčas, noční práce,dny pracovního klidu, podmínky úpravy pracovní doby, evidence pracovní doby, pracovní pohotovost, konto pracovní doby)

Povinnosti zaměstnanců všeobecně

§ 101 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – základní ustanovení

§ 102 Prevence rizik

§ 103 Povinnosti zaměstnavatele při zajišťování BOZP

§ 106 Práva a povinnosti zaměstnanců

§ 322 Kontrola odborových orgánů

§ 108 Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP

§ 172–185 Odpovědnost zaměstnance za škodu

§ 267 a 268 odst.2 Odpovědnost za škodu na odložených věcech

§ 266 Odpovědnost při odvracení škody

 • Zákaz požívání alkoholických nápojů (zneužívání jiných návykových látek)

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 106 odst. 4, písm. e) a i)

Zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů – vybrané části

 • Kouření na pracovišti

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 106 odst. 4, písm. e)

Zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů – vybrané části

§ 8 – zákaz kouření

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

§ 5 Zásady bezpečného chování (obecně platné)

§ 6 Bezpečnostní značky, značení a signály

§ 7 Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma

PP-265-20.11.1967 o posuzování zdravotní způsobilosti k práci

Zásady bezpečného chování zaměstnanců

Zásady bezpečného chování formuluje zaměstnavatel podle konkrétních podmínek na jeho pracovištích. Dále uvedené příklady těchto zásad jsou pouze orientační.

Zaměstnanci jsou povinni:

 1. Nastupovat do zaměstnání odpočatí, duševně a tělesně připravení k plnění pracovních úkolů.

 2. Počínat si při práci tak, aby neohrozili zdraví své ani svých spoluzaměstnanců,

 3. Dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požadavky a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stanovené pracovní postupy.

 4. Při práci vždy myslet na svou bezpečnost a nepřeceňovat vlastní schopnosti.

 5. Neuvádět do chodu stroj nebo zařízení, pokud se nepřesvědčili, že tím neohrozí zdraví nebo život svůj či jiné osoby.

 6. Zdržet se prací, pro něž nejsou poučeni ani vyškoleni, zejména prací, které vyžadují odbornou způsobilost (sváření, řízení manipulačního vozíku, obsluha zdvíhacích zařízení aj.).

 7. Zdržet se obsluhy strojů nebo zařízení, pro něž nejsou zaškoleni ani zaučeni.

 8. Účastnit se školení a výcviku pořádaného zaměstnavatelem za účelem rozšíření znalostí právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, podrobovat se stanoveným lékařským prohlídkám.

 9. Dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích v provozních a výrobních budovách i venkovních komunikací v areálu zaměstnavatele.

 10. Řídit se dopravními značkami a bezpečnostními tabulkami, které jsou v objektu zaměstnavatele umístěny, dbát varovných signálů a smluvených znamení.

 11. Každý úraz si dát řádně ošetřit a ihned (i při tzv. drobných poraněních) jej hlásit nejblíže nadřízenému.

 12. Používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní prostředky, chránit je před poškozením a pečovat o jejich drobnou údržbu.

 13. Při zdravotních potížích, nevolnosti apod. ohlásit svůj stav nejblíže nadřízenému.

 14. Oznámit ihned vedoucímu nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců, a podle svých možností a schopností se podílet na jejich odstraňování.

 15. Podrobit se na výzvu oprávněného zaměstnance (pracovní řád) vyšetření za účelem jištění, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Zaměstnancům je zakázáno:

 1. Vstupovat na pracoviště pod vlivem alkoholu, požívat alkohol na pracovištích zaměstnavatele a v průběhu pracovní doby také mimo areál zaměstnavatele.

 2. Vstupovat na pracoviště a do prostorů a zařízení, kam nebyli pracovně vysláni a kde nejsou seznámeni s riziky, která mohou ohrozit jejich zdraví nebo dokonce život.

 3. Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty, značky.

 4. Pracovat bez pověření se strojním, elektrickým nebo jakýmkoliv jiným zařízením, se kterým nejsou obeznámeni a k jehož obsluze nemají příslušnou instruktáž.

 5. Opravovat a čistit stroje, přístroje a jejich součásti, pokud jsou tyto v pohybu a pokud není spolehlivě zajištěno, že se nemohou samovolně rozběhnout.

 6. Rozptylovat jakýmkoliv způsobem (zejména žertováním, škádlením apod.) pozornost zaměstnanců, především těch, kteří obsluhují strojní zařízení.

Pozor na požáry

 • nekuřte a nemanipulujte s ohněm tam, kde je to výslovně zakázáno,

 • hořlavé, snadno vznětlivé a zápalné látky ukládejte na určené místo, ne blízko zdroje ohně, v jejich blízkosti neškrtejte zápalkami či zapalovačem,

 • dbejte, aby byl zajištěn volný přístup k hasicím přístrojům a k místům s hasicími prostředky,

 • zajistěte, aby nouzové východy byly zcela průchodné,

 • při vzniku požáru nepodléhejte panice, účinky požáru nikdy nepodceňujte, naučte se správně ovládat hasicí přístroje, znejte jejich správné použití.

 • Bezpečnostní značky, značení a signály

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
§ 6

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., ve znění p.p., kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů

 • Osobní ochranné pracovní prostředky

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 104, § 106, odst. 4, písm. d)

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků (informace o správném způsobu používání osobních ochranných pracovních prostředků)

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky, – vybrané části

 • Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 105, § 106, odst. 4, písm. h)

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

 • Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání (obecné ustanovení, rozsah odpovědnosti a zproštění odpovědnosti, druhy náhrad, druhy náhrad při úmrtí zaměstnance, společná a zvláštní ustanovení o odpovědnosti za škodu)

 • Náhrady škody

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 253, 254, 273, § 274, § 365 – 393

 • Pracovní podmínky žen, těhotných žen a matek

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 41odst. 1 písm. c) a g), § 90 odst. 2, § 237, 238, § 239 – 241

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
§ 7 odst. 5, Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma

Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání § 2, 3, 4

 • Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

příloha, bod 5 – dopravní prostory, nebezpečný prostor

příloha, bod 8 – poskytování první pomoci

příloha, bod 10 – manipulace s břemeny

 • Nebezpečné látky

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – výběr

Vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku, ve znění pozdějších předpisů

Pozor na škodliviny

 • při práci s nebezpečnými chemickými látkami nejezte, nekuřte a nepijte,

 • před jídlem, pitím a kouřením v přestávkách práce se škodlivými látkami si vždy důkladně omyjte ruce, obličej a někdy i celé tělo. Totéž udělejte vždy po skončení práce,

 • důsledně dodržujte technologické postupy a bezpečnostní předpisy, používej osobní ochranné pracovní prostředky a dbej na osobní hygienu,

 • potraviny a nápoje nedávejte mezi chemické látky a jiné škodliviny,

 • při trvalé práci s chemickými látkami dbejte důsledně na pravidelné lékařské prohlídky.

 • Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – § 5 (zaměstnanci nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus,ochrana proti padajícím nebo vymrštěným předmětům nebo materiálům, ochrana proti pádu nebo zřícení, ohrožení dopravou, na pracovištích se zvýšeným rizikem nepracují osamocení zaměstnanci bez dohledu dalším zaměstnancem, nevykonávat ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř)

 • Zacházení s elektrickým zařízením

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů § 3, 4 (popř. další)

ČSN EN 50110-1ed.2 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 50110-2 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky)

Zásady první pomoci při úrazech elektrickým proudem (pro poskytování první pomoci při úrazech elektřinou platí doporučení ČES 00.02.94:1994 První pomoc při úrazu elektrickou energií.

Opatrně s elektřinou

 • při poruchách elektrického rozvodu či zařízení nikdy neprovádějte opravu sám, nesahejte na elektrické rozvody a zařízení,

 • nedotýkejte se živých částí ani holého vedení elektrického proudu, které spadlo na zem,stroj či technické zařízení můžete pouze zapínat a vypínat,

 • provádět veškeré opravy a údržbu elektrických částí pracovních strojů a technických zařízení je výhradní záležitostí osob s elektrotechnickou kvalifikací.

 • První pomoc, traumatologický plán

Organizace a zajištění první pomoci, spolupráce se zařízením pracovnělékařské péče

Zákon č. 262/20006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 94 odst. 4, § 102 odst. 6, § 103 odst. 1 písm. g), 108 odst. 3a, § 274 odst.1

Obsahem těchto informací jsou zejména důležité údaje z traumatologického plánu (adresa a telefon pohotovostních a poruchových služeb, zaměstnanci vyškolení k poskytování předlékařské první pomoci, pracovníci pověření poskytováním technické pomoci, v případě smrtelného pracovního úrazu nebo pracovního úrazu vyžadujícího hospitalizaci nebo průmyslové havárie je nutné povolat vedoucí a další níže uvedené zaměstnance, prostory a prostředky pro poskytování první pomoci- místnosti pro první pomoc, umístění nástěnných lékárniček, dopravu raněných, není-li náhradní odvoz, kdo ho zajišťuje, svolání zajišťuje zaměstnanec odpovědný za odpolední nebo noční směnu nebo za směnu v den svátku.

V době pracovního klidu zajišťují svolání pracovníci ostrahy

 • Manipulace s břemeny. Zdravotní rizika při ruční manipulaci s břemeny

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů § 8, 9

Jak manipulovat s břemeny

 • nezvedejte břemena nadměrné hmotnosti,

 • manipulujte s břemeny do maximálně přípustné hmotnosti,

 • zvedejte břemena vždy z podřepu a ne z předklonu. Přenášej je tak, aby hmotnost předmětu či břemene byla rozložena na celé tělo,

 • zdvíhejte vždy plynulými pohyby s rovnými zády a se vzpřímeným trupem,

 • používejte vhodné pomůcky, jako jsou pásy, vodicí lišty, páky, posuvná kolečka apod., při manipulaci s břemeny,

 • při manipulaci s břemeny vždy používejte osobní ochranné pracovní prostředky

 • při vykládání, nakládání, přepravě břemen pomocí mechanismů, např. dílenským jeřábem, dbejte na jejich nosnost, zvolte vhodné vázací prostředky nebo jiné uchopovací prostředky a dbejte na bezpečnost přepravy.

 • Návody k používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Lakovny

Zaměstnance lakoven a pracovišť obdobného charakteru je nutno dále seznámit:

 • s místním provozním řádem, který musí vypracovat zaměstnavatel. Místní provozní řád obsahuje stručnou charakteristiku používaných látek a míst (částí), které představují zvýšené nebezpečí výbuchu, pokyny pro obsluhu zařízení, nastavení a zkoušení zabezpečovacích, regulačních, měřících a signalizačních zařízení, bezpečnostní a protipožární opatření při uvádění zařízení do provozu anebo při jeho odstavování z provozu, způsob provádění čistících prací, dále pak provozní řád obsahuje rozsah a lhůty k provádění revizí a zkoušek, způsob zjišťování výskytu hořlavých plynů a par v prostorách opatření při vzniku výbušné směsi nebo nebezpečí výbuchu,včetně způsobu opuštění pracoviště, poskytnutí první pomoci a opatření k likvidaci, následků výbuchu a také seznam prací, k jejichž výkonu je zapotřebí příkazu k provedení práce,

 • s návodem pro poskytnutí první pomoci při spáleninách, úrazech el. proudem, otravách výpary rozpouštědel a jiných možných úrazech a označení nejbližšího místa první pomoci,

 • s požárním řádem pracoviště (pracovišť) a požárními poplachovými směrnicemi,

 • s písemnými příkazy pro práce na zařízeních a v prostorách s nebezpečím výbuchu, které vydá zaměstnanec pověřený organizací. (Příkaz musí obsahovat kromě celého jména, funkce, označení pracoviště a pracovní skupiny, která bude práce vykonávat, též druh práce a délku platnosti příkazu. Dále pak příkaz obsahuje způsob kontroly a zabezpečení pracovníků a pracoviště po dobu konání prací, případně způsob kontroly pracoviště po skončení prací, upozornění na možnosti ohrožení a také preventivní bezpečnostní a protipožární opatření podle

Nahrávám...
Nahrávám...