dnes je 18.5.2024

Input:

Vzor osnovy školení

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.3
Vzor osnovy školení

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

 • Seznámení s pracovním řádem zaměstnavatele

 • Seznámení s kolektivní smlouvou a s vnitřními předpisy zaměstnavatele

 • Seznámení s havarijním plánem zaměstnavatele

 • Seznámeni s evakuačním plánem zaměstnavatele

 • Seznámení s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, jež musí zaměstnanec při své práci dodržovat.Seznámení se zaměřuje zejména na dále uvedená témata.

 • Rizika související s výkonem práce a pracovištěm
  Seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik (seznámení se provádí podle zpracovaného dokladu o vyhodnocení rizik a přijatých opatřeních na ochranu před jejich působením
  – § 102 zákoníku práce, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci);

 • Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi
  (udržování pořádku a čistoty, uspořádání staveniště, umístění pracoviště-dostupnost,stanovení komunikací,výrobních a pracovních prostředků a zařízení,zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, práce s břemeny, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,zajištění spolupráce s jinými osobami, předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi a v jeho těsné blízkosti, vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno;
  – § 3 zákona č. 309/2006 Sb. + odpovídající vnitřní předpis;

 • Práce s azbestem
  – vyhl. č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací;

 • Kategorizace prací
  Informace o tom, do jaké kategorie byla práce, kterou bude zaměstnanec konat,zařazena (vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli; § 37 až 40 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů);

 • Hluk a vibrace ve stavebnictví
  Protihluková opatření u zdroje, kolektivní opatření, osobní ochrana sluchu a rukou,sledování zdravotního stavu zaměstnanců
  Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací – vybraná ustanovení;

 • Pracovně lékařská péče a posuzování zdravotní způsobilosti k práci
  Informace o zařízení poskytujícím závodní preventivní péči a informace o druzích povinného očkování a lékařských preventivních prohlídek souvisejících s výkonem práce (dle § 103 odst. 1, písm. d) zákoníku práce)

 • Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP
  Listina základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů – čl. 28, 29, 31)

  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 276, 278 až 280 Právo na informace a projednání se zaměstnancem

  • § 281 až 285 Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

  • § 38 Povinnosti z pracovního poměru

  • § 301 a 302 Základní povinnosti zaměstnanců

  • § 302 Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců

  • § 78-99 Stanovené pracovní podmínky (pracovní doba, rozvržení pracovní doby, začátek a konec pracovní doby, přestávky v práci, nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami, nepřetržitý odpočinek v týdnu, práce přesčas, noční práce, dny pracovního klidu, podmínky úpravy pracovní doby, evidence pracovní doby, pracovní pohotovost, konto pracovní doby)

  • § 101 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – základní ustanovení

  • § 102 Prevence rizik

  • § 103 Povinnosti zaměstnavatele při zajišťování BOZP

  • § 106 Práva a povinnosti zaměstnanců

 • Obecné zásady bezpečného chování na pracovišti

  • § 322 Kontrola odborových orgánů

  • § 108 Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP

  • § 172-185 Odpovědnost zaměstnance za škodu

  • § 267 a 268 odst. 2 Odpovědnost za škodu na odložených věcech

  • § 266 Odpovědnost při odvracení škody

 • Zákaz požívání alkoholických nápojů (zneužívání jiných návykových látek)

  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 106 odst. 4, písm. e) a i)

  Zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů – vybrané části

 • Kouření na pracovišti

  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 106 odst. 4, písm. e)

  Zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů – vybrané části – § 8 – zákaz kouření

 • Bezpečnostní značky, značení a signály

  Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – § 6

  Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů, ve znění p. p.

 • Osobní ochranné pracovní prostředky

  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 104, § 106 odst. 4, písm. d)

  Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků (informace o správném způsobu používání osobních ochranných pracovních prostředků)

  Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky, – vybrané části

 • Pracovní úrazy a nemoci z povolání

  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 105, § 106, odst. 4, písm. h)

  Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

 • Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání (obecné ustanovení, rozsah odpovědnosti a zproštění odpovědnosti, druhy náhrad,druhy náhrad při úmrtí zaměstnance, společná a zvláštní ustanovení o odpovědnosti za škodu)

  Náhrady škody

  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 253, 254, 273, § 274, § 365 – 393

 • Pracovní podmínky zaměstnankyň, těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň – matek do konce devátého měsíce po porodu

  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 41 odst. 1, písm. c) a g), § 90 odst. 2, § 237, 238, § 239–241

  Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)- § 7 odst. 5, Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma

  Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání § 2,3,4

 • Pracovní podmínky mladistvých

  Zákon č. 262/20006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 79, § 88, § 89, § 92 odst. 1, § 102 odst. 5, § 243–247

  Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, ve znění pozdějších předpisů – § 5

 • Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí

  Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

  příloha, bod 5 – dopravní prostory, nebezpečný prostor

  příloha, bod 6 – nakládací a vykládací rampy

  příloha, bod 8 – poskytování první pomoci

  příloha, bod 9 – venkovní pracoviště

  příloha, bod 10 – skladování a manipulace s břemeny

  příloha, bod 11 – sklad pohonných hmot, hořlavých kapalin a tuhých maziv

 • Nebezpečné látky

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – výběr

Vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku, ve znění pozdějších předpisů

Speciální část osnovy školeníobecně

 • Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

  Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – § 5 (aby zaměstnanci nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus,ochrana proti padajícím nebo vymrštěným předmětům nebo materiálům, ochrana proti pádu nebo zřícení, ohrožení dopravou, aby na pracovištích se zvýšeným rizikem nepracovali osamocení zaměstnanci bez dohledu dalšího zaměstnance, aby nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř)

 • Zacházení s elektrickým zařízením

  Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů § 3, 4 (popř. další)

  ČSN EN 50110-1ed.2 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních

  ČSN EN 50110-2 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky)

  Zásady první pomoci při úrazech elektrickým proudem

  Zařízení pro rozvod energie na staveništi

  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích příloha č 1. bod II

 • První pomoc, traumatologický plán

  Organizace a zajištění první pomoci, spolupráce se zařízením pracovně lékařské péče

  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 94 odst.4, § 102 odst.6, § 103 odst.1, písm. g), § 108 odst.3a, § 274 odst.1

 • Manipulace s břemeny. Zdravotní rizika při ruční manipulaci s břemeny

  Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Speciální část osnovy školeníbezpečná práce na staveništích

 • Požadavky na staveniště

 • Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

 • Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi

 • Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

  příloha č. 1: Další požadavky na staveniště (požadavky na zajištění staveniště, zařízení pro rozvod energie, požadavky na venkovní pracoviště na staveništi)

  příloha č. 2: Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi (obecné požadavky na obsluhu strojů, míchačky,stabilní skladovací zařízení sypkých hmot,mechanické lopaty, vibrátory, stavební elektrické vrátky, jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen)

  příloha č. 3: Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (skladování a manipulace s materiálem-sypký, tekutý, kusový materiál, skladování skla; příprava před zahájením zemních prací, zajištění výkopových prací, provádění výkopových prací, zajištění stability stěn výkopů, svahování výkopů, zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou, ruční přeprava zemin; betonářské práce a práce související přeprava a ukládání betonové směsi, odbedňování, předpínání výztuže,práce železářské; zednické práce; montážní práce; bourací práce; svařování a nahřívání živic v tavných nádobách; lepení krytin na podlahy,stěny,stropy a jiné konstrukce; malířské a natěračské práce; sklenářské práce; práce na údržbě a opravách staveb a jejich technického vybavení; potápěčské práce; práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti; letecké práce ve stavebnictví)

  příloha č.5: Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán

  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

  § 2 – 3 – Bližší požadavky na BOZP

  I – Zajištění proti pádu technickou konstrukcí,

  II – Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky,

  III – Používání žebříků,

  IV – Zajištění proti pádu předmětů a materiálu,

  V – Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí

  VI – Práce na střeše,

  VII – Dočasné stavební konstrukce

  VIII – Shazování předmětů a materiálu,

  IX – Přerušení práce ve výškách,

  X – Krátkodobé práce ve výškách

 • Seznámení s bezpečností při používání strojů a nástrojů. Seznámení s průvodní technickou dokumentací (místními provozně bezpečnostními předpisy), zejména v části pokyny pro obsluhu příslušných strojů a technických zařízení,nástrojů a nářadí (kovoobráběcí stroje, dřevoobráběcí stroje, tvářecí stroje, svařování apod. – vyhláška č. 48/1982 Sb. §§ 54–70, 84–87, 110–117, čerpadla směsi a strojní omítačky – nař. vl. č. 591/2006 Sb. příloha č. 2 bod VI., zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce – nař. vl. č. 591/2006 Sb. příloha č. 2 bod XIV; přeprava strojů – zásady – nař. vl. č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, příloha č. 1 – silniční doprava))

 • Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru – příloha 3 Práce s řetězovou pilou

  ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení – vybrané články

  ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení – vybrané články

  ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce – vybrané články

  ČSN ISO 12480-1 Jeřáby – Bezpečné používání – vybrané články

 • Práce v prostředí s nebezpečím výbuchu

  Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu-vybrané části

 • Zaměstnanci vykonávající práce, pro jejichž výkon se požaduje právními nebo ostatními předpisy zvláštní kvalifikace, musí absolvovat ještě další odborně profesní školení včetně ověření znalostí, na jehož podkladě se vydává osvědčení o odborné způsobilosti (např. jeřábníci, vazači, obsluha stavebních a zemních strojů, svářeči, topiči, elektrikáři, řidiči manipulačních vozíků aj.)

 • Zvýšené požární nebezpečí na pracovištích

  Požárně nebezpečné technologie výroby (manipulace s hořlavými kapalinami,láhvemi na plyn, vytápění pracovišť včetně maringotek, umístění topidel – bezpečné vzdálenosti)

  Rozmístění prostředků požární ochrany (přístupnost přenosných a pojízdných hasicích přístrojů, nástěnné hydranty, požární poplachové směrnice)

  Únikové cesty (únikové cesty přístupné a ničím nezastavěné)

  Volné přístupy k prostředkům požární ochrany, k elektrickým rozvaděčům, uzávěrům energií atd.

  Vypínání elektrického proudu, uzavírání vody, plynu (umístění a označení hlavních vypínačů elektrického proudu, hlavní uzávěry vody nebo plynu)

  Na pracovištích platí zásada – kdo odchází z pracoviště poslední, musí se postarat o kontrolu vypnutí svítidel, topidel a zařízení, která by mohla způsobit požár nebo havárii.

Ověřování znalostí zaměstnanců pomocí písemného testu

Příklady všeobecných otázek pro sestavení testu

Poznámka: rozsah testů stanovuje zaměstnavatel podle složitosti vykonávaných činností a bezpečnostně technických nároků na provedení těchto činností. Test musí obsáhnout zásadní požadavky bezpečnosti práce, jejichž dodržování bude u zaměstnance vyžadováno a kontrolováno. Pro dostatečné ověření znalostí zpravidla postačuje 20 až 30 otázek, zaměstnavatel však může použít i testy rozsáhlejší.

Následující příklady testových otázek vycházejí především z ustanovení zákoníku práce a některých s ním souvisejících právních předpisů. S ohledem na to, že jde pouze o vzor, jsou správné odpovědi u každé otázky zařazeny pod písmenem a).

Všeobecná část

Jaké základní hledisko podle zákoníku práce uplatňuje zaměstnavatel při zajišťování BOZP?

a) zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce,

b) zaměstnavatel je povinen zajistit zdravotně nezávadné prostředí,

c) zaměstnavatel je povinen zajišťovat podmínky pro řádný výkon práce.

Na které osoby se vztahuje povinnost zaměstnavatele při zajišťování péče o BOZP?

a) na všechny osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích,

b) na zaměstnance, kteří u něho pracují v pracovním poměru,

c) na zaměstnance pracující na základě pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Co považuje zákoník práce za právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jejichž požadavky musí zaměstnavatel uplatňovat v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, například v prevenci rizik, při zajišťování školení pro své zaměstnance apod.?

a) předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, předpisy o bezpečnosti technických zařízení a normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví,

b) předpisy vztahující se k technické bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti pracovního prostředí,

c) předpisy vydávané orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce a orgány ochrany veřejného zdraví.

Při vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů a přijímání opatření k jejich odstranění je zaměstnavatel povinen zejména:

a) pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav technické prevence a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek,

b) přizpůsobovat stav svých pracovišť vývoji nejnovějších poznatků vědy a techniky,

c) organizovat práci tak, aby nedocházelo k pracovním úrazům nebo ohrožení nemocí z povolání.

Co jsou podle zákona o zajištění dalších podmínek BOZP rizikové faktory pracovních podmínek?

a) faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísně), a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost),

b) faktory, které představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců a jiných osob,

c) faktory, jimiž nesmějí být exponováni mladiství a těhotné ženy.

Nelze-li rizika možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen:

a) umístit bezpečnostní značky a zavést signály, poskytující informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

b) upozornit zaměstnance na zvýšenou možnost pracovních úrazů,

c) vydat zákazy některých prací na takových pracovištích.

Zaměstnavatel podle zákoníku práce nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával práce, které:

a) neodpovídají jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti,

b) vyžadují souhlas orgánů státního odborného dozoru nebo orgánů ochrany veřejného zdraví,

c) vzhledem ke zvýšeným nárokům jsou upraveny zvláštními předpisy.

Kdy je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky?

a) nelze-li rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními v oblasti organizace práce,

b) má-li zaměstnanec důvodné podezření, že je bezprostředně a vážně ohrožován při výkonu práce na zdraví nebo na životě,

c) požádá-li o ně zaměstnanec se zřetelem na rizika možných ohrožení své bezpečnosti a zdraví.

Vyžaduje zákoník práce po zaměstnavateli zpracování písemného dokladu vztahujícího se k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnancům?

a) zaměstnavatel zpracovává vlastní seznam ochranných prostředků na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce,

b) zaměstnavatel vede pouze evidenci vydaných ochranných prostředků,

c) zaměstnavatel pořizuje záznamy z kontrol používání ochranných prostředků.

V případě vzniku pracovního úrazu je zaměstnavatel povinen v prvé řadě:

a) zajistit postiženému zaměstnanci poskytnutí první pomoci a vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu,

b) oznámit pracovní úraz příslušné pojišťovně,

c) ohlásit pracovní úraz příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce.

Sepsat záznam o úrazu je právním předpisem požadováno:

a) nejpozději do 5 pracovních dnů po oznámení úrazu,

b) nejpozději do 5 kalendářních dnů po oznámení úrazu,

c) nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, v němž započala pracovní neschopnost.

Nositelem odpovědnosti za škodu vzniklou zaměstnanci poškozením na zdraví při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním podle zákoníku práce je vždy:

a) zaměstnavatel, u něhož byl zaměstnanec v době úrazu v pracovním poměru,

b) zaměstnavatel, pro kterého zaměstnanec v době úrazu pracoval,

c) zaměstnanec, pokud neprokáže zavinění na straně zaměstnavatele anebo zaměstnanců jednajících jménem zaměstnavatele.

Nositelem odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci nemocí z povolání podle zákoníku práce je vždy:

a) zaměstnavatel, u něhož zaměstnanec pracoval naposledy před jejím zjištěním v pracovním poměru za podmínek, z nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen,

b) zaměstnavatel, který tuto škodu způsobil porušením právních povinností nebo úmyslným jednáním proti pravidlům slušnosti a občanského soužití,

c) zaměstnavatel, na podkladě pravomocného rozhodnutí orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností práce.

Jaká základní práva zaručuje zákoník práce zaměstnancům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?

a) právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jejich práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením,

b) právo na zvláštní ochranu při výkonu rizikových prací,

c) právo na soustavné prohlubování kvalifikace k výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě a na její udržování a obnovování.

Zákaz požívání alkoholických nápojů se vztahuje i na zaměstnance:

a) který se v pracovní době nachází mimo pracoviště zaměstnavatele,

b) kterému zaměstnavatel poskytl pro důležité osobní překážky v práci pracovní volno s náhradou mzdy,

c) u něhož je požívání alkoholických nápojů s plněním pracovních úkolů obvykle spojeno.

Mezi prohlídky a vyšetření prováděné v rámci závodní preventivní péče a hrazené ze zdravotního pojištění nepatří:

a) vstupní a výstupní lékařské prohlídky,

b) zdravotní výkony provedené v rámci první pomoci,

c) dispenzární prohlídky osob, u kterých vlivy pracovních rizik působí i po skončení expozice danému zdroji.

Speciální část stavební

(pro sestavení testových otázek použity zejména: nařízení vlády č. 101/2005 Sb., nařízení vlády č. 362/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.)

Zhotovitel zajistí, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy uvedené v příloze č. 3 k předmětnému nařízení vlády, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí:

a) svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle vyhlášky č. 87/2000 Sb.

b) prohlídky ntl kotelen

c) obsluha plynových zařízení

Koordinátor během přípravy stavby:

a) zajistí zpracování požadavků na BOZP při udržovacích pracích

b) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činnosti

c) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem

Koordinátor během realizace stavby:

a) zajistí zpracování požadavků na BOZP při udržovacích pracích

b) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností

c) zabezpečuje, aby plán obsahoval informace a postupy zpracované pro zajištění BOZP

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. vstoupilo v platnost dnem:

a) 1. 1. 2007

b) 31. 12. 2006

c) 1. 1. 2006

Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, přičemž důvody přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne:

a) fyzická osoba pověřená zhotovitelem

b) kdokoliv

c) vedení zhotovitele

Před zahájením výkopových zemních prací musí být zabezpečeny:

a) okolní stavby ohrožené výkopem

b) přísuny materiálů

c) všechny okolní stavby

Zhotovitel nebo jím pověřená osoba prohlédne stav stěn výkopu, pažení a přístupu:

a) před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin

b) po přerušení práce delším než 48 hodin

c) po přerušení práce delším než 6 hodin

Všechny otvory a jámy na staveništi (pracovišti) nebo komunikaci, kde hrozí nebezpečí pádu osob:

a) musí být zakryty nebo ohrazeny

b) musí být opatřeny žlutočerným bezpečnostním šrafováním

c) musí být zakryty, pokud je jejich plocha větší než 0,5 m2

Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí:

a) 0,8 m

b) 0,6 m

c) 0,7 m

Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením v zastavěném území při hloubce výkopu větší než:

a) 1,3 m

b) 1,2 m

c) 1,5 m

Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce prováděny samostatně od hloubky:

a) 1,3 m

b) 1,2 m

c) 1,5 m

Při práci na svazích je nutno provést opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu v případě svahů se sklonem strmějším než:

a) 1:1 m

b) 1:2 m

c) 1:3 m

Montážní práce musí být zahájeny pouze po předběžném převzetí montážního pracoviště:

a) fyzickou osobou určenou k řízení montážní prací a odpovědnou za jejich provádění

b) kýmkoliv z montážní čety

c) vedoucím úseku BOZP

O předání montážního pracoviště se:

a) vyhotoví písemný záznam stavby

b) nevyhotovuje písemný záznam

c) vyhotoví písemný záznam ve zvláštních případech

Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích přes výkopy musí být zřízeny:

a) musí být zřízeny přechody nebo přejezdy kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné

b) přechody nebo přejezdy jen kapacitně odpovídající danému provozu

c) nemusí být zřízeny přechody ani přejezdy

Přechody musí být opatřeny zábradlím podle části III, bod 2 Přílohy 3 nař. vl. č. 591/2006 Sb. v případě jejich šířky nejméně:

a) 1,5 m

b) 1,8 m

c) 2,0 m

Nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlí:

a) alespoň po jedné straně

b) po obou stranách

c) nemusí být opatřen zábradlím

Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zabezpečeny v zastavěném území při hloubce větší než:

a) 1,3 m

b) 1,5 m

c) 2,0 m

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti od hrany výkopu:

a) 0,5 m

b) 0,2 m

c) 1,0 m

Žebřík může být používán jen:

a) pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití jednoduchého nářadí,

b) pro práce, pokud nepřesahují 2 hodiny,

c) v případě, že zaměstnanec použije současně i vhodný prostředek osobního zajištění.

Vstup do šachet, studní, vrtů, žump, kanálů, nádrží nebo jiných prostorů:

a) je zakázán, pokud výskyt zdraví škodlivých a výbušných látek přesahuje přípustnou koncentraci,

b) je dovolen, pokud je překročena nejvyšší přípustná koncentrace jen o 10%,

c) je povolen jen na základě písemného pokynu odpovědného vedoucího zaměstnance.

Pracovat na žebřících nad sebou je:

a) zakázáno,

b) dovoleno, pokud je žebřík delší než 5 m,

c) dovoleno, pokud oba zaměstnanci použijí vhodné prostředky osobního zajištění proti pádu.

Žebříky používané pro výstup (sestup) musí přesahovat výstupní plošinu nejméně o:

a) 1,1 m,

b) 0,5 m,

c) 0,8 m.

Ze strany přístupu na žebřík nutno zachovat u paty žebříku volný prostor o šířce minimálně:

a) 0,6 m,

b) 0,9 m,

c) 1 m.

Po žebříku se nesmí vynášet a snášet břemena o hmotnosti nad:

a) 20 kg,

b) 15 kg,

c) 10 kg.

Každé ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, provádí-li se práce ve výšce na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny, se zvětšuje o:

a) 0,5 m,

b) 1 m,

c) 1,5 m.

Při provádění stavebních a udržovacích prací musí být provedena ochrana zaměstnanců proti pádu kolektivním nebo osobním zajištěním na pracovištích a komunikacích (kromě práce na rovných plochách do sklonu 10 stupňů, práce na žebřících do výšky 5 m nad terénem a v dalších specifických případech stanovených nařízením vlády č. 362/2005 Sb.) od výšky:

a) 1,5 m,

b) 1 m,

c) 2 m.

Dodavatel stavebních prací je povinen zaměstnance, kteří pracují ve výškách nad 1,5 m, kdy nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, školit :

a) nejméně 13 za 12 měsíců,

b) nejméně 13 za 6 měsíců,

c) nejméně 13 za 2 roky.

Vystupovat a sestupovat po žebříku současně více zaměstnancům je:

a) zakázáno,

b) dovoleno, pokud zaměstnanci udržují mezi sebou vzdálenost minimálně 1 m,

c) dovoleno, pokud celková hmotnost zaměstnanců nepřesáhne 130 kg.

Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec otočen obličejem:

a) k žebříku a musí mít možnost přidržet se ho oběma rukama,

b) k žebříku a musí mít možnost se tohoto žebříku alespoň jednou rukou přidržovat,

c) do volného prostoru (to znamená zády k žebříku).

Svislá doprava osob musí být zajištěna výtahem nebo montážním košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje na konstrukci vyšší než:

a) 30 m,

b) 40 m,

c) 50 m.

Zaměstnanci proti pádu musí být zajištěni:

a) při práci a pohybu ve výšce a nad volnou hloubkou, kdy jsou ohroženi pádem ze střešních plášťů na volných okrajích, sklouznutím z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů a propadnutím střešní konstrukcí

b) při práci ve výšce a nad volnou hloubkou, kdy jsou zaměstnanci ohroženi pádem z výšky nebo do hloubky nad 2 m nebo propadnutím z této výšky,

c) při práci ve výšce a nad volnou hloubkou od výšky 3 m, kdy jsou zaměstnanci ohroženi pádem nebo propadnutím.

Při použití žebříků, jako zajištění proti sklouznutí ze střechy se sklonem nad 45 stupňů od vodorovné roviny, musí být ještě použito:

a) osobní zajištění zaměstnanců proti pádu,

b) madlo nebo jiná pevná část konstrukce na střeše, za kterou se lze spolehlivě uchopit,

c) textilní lano řádně upevněné, pokud je umístěné v bezprostřední blízkosti žebříku.

S návodem na použití prostředků osobního zajištění je povinen zaměstnance seznámit:

a) dodavatel stavebních prací,

b) výrobce, popř. dodavatel těchto prostředků,

c) pověření zaměstnanci státního odborného dozoru nad bezpečností práce.

Vhodný prostředek osobního zajištění a místo jeho upevnění (ukotvení) je povinen určit zpracovatel technologického nebo pracovního postupu. Jedná-li se však o jednoduché práce, pro které není nutno zpracovávat technologický postup, nebo o situace, které nemohly být v technologickém nebo pracovním postupu zohledněny, určí místo upevnění :

a) zaměstnanec, který práce ve výškách řídí,

b) zaměstnanec, který prostředky osobního zajištění použije,

c) zaměstnanec odborně způsobilý v prevenci rizik.

Za práci ve ztížených podmínkách se považuje:

a) stavební práce ve stísněném prostoru, extrémních klimatických nebo mikroklimatických podmínkách,

b) práce ve výškách nad 10 m,

c) stavební práce, při nichž výkopy prováděné strojem přesahují hloubku 6 m a jsou nedostatečně paženy.

Za nebezpečnou práci se považuje:

a) činnost, která při použití všech stanovených bezpečnostních opatření představuje zvýšené úrazové riziko zaměstnance,

b) činnost, při které se nedodržují předpisy bezpečné práce,

c) činnost, při které zaměstnanec nepoužije požadované osobní ochranné pracovní prostředky.

Shazování předmětů, zbytků stavebních hmot a materiálu na níže položená pracoviště, komunikace a podobné plochy je dovoleno za těchto podmínek:

a) místo dopadu musí být zabezpečeno proti vstupu osob a jeho okolí musí být chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, nebo materiál musí být shazován uzavřeným shozem až do místa uložení,

b) shazování je zakázáno s výjimkou bouracích prací, kdy se musí přechodně používat uzavřených shozů,

c) místo dopadu musí být zabezpečeno vhodným zabezpečením proti rozstřiku shazovaného materiálu a zaměstnanci seznámeni s místem shazování.

Shazovat předměty, u kterých není možné bezpečně předpokládat místo dopadu (např. plechy, krytinu, dráty apod.) nebo předměty, které by mohly strhnout zaměstnance z výšky, lze za těchto podmínek:

a) shazování těchto předmětů je zakázáno,

b) předměty musí být předem zbaveny ostrohranných částí a ohrožený prostor se musí přiměřeně rozšířit a vždy zabezpečit dvoutyčovým zábradlím nebo oplocením,

c) jen při provádění bouracích prací, je-li bezpečně zajištěno místo dopadu dvojitým zabezpečením.

Práce ve výškách v prostorech nechráněných proti povětrnostním vlivům, musí být přerušeny mimo jiné při:

a) teplotě prostředí nižší než –10 °C,

b) teplotě prostředí nižší než –15 °C,

c) teplotě prostředí nižší než –12 °C.

Jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení lze žebřík použít:

a) jen pro lehká lešení s nosností do 50 kg.m2,

b) v žádných případech,

c) jen v případě používání lešenářských žebříků (u dřevěných lešení).

Místo práce a úroveň pracoviště při postupu prací do výšky musí být zvyšováno tak, aby:

a) zaměstnanci mohli pracovat nad sebou nebo v obvyklé pracovní výšce,

b) zaměstnanci mohli pracovat bezpečně, vzájemně se neohrožovali a mohli pracovat v obvyklé pracovní výšce,

c) postupně mohly být montovány, popř. demontovány a přemísťovány nosné i pomocné prvky konstrukcí pro práce ve výšce.

Za dostatečné opatření se proti pádu ze střechy po obvodu, do světlíku nebo do technologických a jiných otvorů se považuje:

a) použití pokrývačských žebříků,

b) použití přípravků pro spouštění a vytahování materiálu,

c) použití ochranné, popř. záchytné konstrukce nebo použití osobního zajištění zaměstnanců proti pádu.

Musí být pracovník stále zabezpečen osobním zajištěním i při přesunu na jiné místo upevnění (ukotvení):

a) ano, musí,

b) nemusí, pokud se zaměstnanec pohybuje po souvislé ploše nejméně 1 m od hrany pádu,

c) nemusí, je-li konstrukce, po které se pohybuje, širší než 0,3 m.

Vyžaduje se ochrana proti pádu v případě, že místo práce uvnitř objektu je pod korunou zdi, na které se pracuje, více než 0,6 m:

a) ne,

b) ano,

c) ano, ale jen v případech, kdy nelze použít kolektivního zajištění.

Pro výstupy k místům práce ve výšce platí tyto požadavky:

a) místa práce musí být bezpečně přístupná po komunikacích (schody, rampy, žebříky apod.),

b) místa práce musí být přístupná z pohyblivých pracovních plošin,

c) tato místa musí být trvale přístupná žebříky a to i v případě, že se na nich nepracuje.

Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení osob. Vymezené ochranné pásmo musí mít pro práci ve výšce od 3 do 10 m šířku nejméně:

a) 1,5 m,

b) 1 m,

c) 2 m.

Ochranné pásmo, vymezující ohrazením ohrožený prostor při práci ve výšce nad 10 m a do 20 m včetně musí být široké:

a) nejméně 3,5 m,

b) nejméně 2 m,

c) 1/10 výšky objektu.

Musí být při práci na souvislých plochách ve výšce zajišťována celá plocha proti pádu zaměstnanců na volném okraji, popř. proti jejich propadnutí:

a) nemusí, stačí jen zajištění plochy (prostoru, místa práce), kde se pracuje, včetně přístupových komunikací,

b) ano, v každém případě,

c) nemusí, ale zaměstnanci se musí pohybovat nebo pracovat ve vzdálenosti větší než 1 m od trasy pádu.

Zaměstnanec musí používat při práci na žebříku osobní ochranné zajištění proti pádu, pokud stojí chodidly ve výšce větší než:

a) 5 m,

b) 1,5 m,

c) 7,5 m.

Na dvojitém žebříku se musí pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od horního konce žebříku, a to nejméně:

a) 0,5 m,

b) 0,2 m,

c) 0,8 m.

Zaměstnanec při práci na jednoduchém opěrném žebříku musí pracovat ve vzdálenosti chodidel od horního konce žebříku nejméně:

a) 0,8 m,

b) 0,6 m,

c) 1 m.

Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky:

a) o největší délce 3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic technicky dokumentované typovým výkresem a výpočtem,

b) maximální délky 3,8 m s příčlemi přibitými do zdvojených postranic,

c) s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic o maximální délce 3 m a doloženém výpočtem pevnosti.

Které z níže uvedených prostředků se považují za prostředky osobního zajištění proti pádu:

a) bezpečnostní lano, bezpečnostní pás, bezpečnostní postroj, samonavíjecí kladka,

Nahrávám...
Nahrávám...