dnes je 13.6.2024

Input:

Zabezpečení školení o PO

13.3.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.1
Zabezpečení školení o PO

kpt. Ing. Pavla Tománková

Kteří zaměstnavatelé jsou povinni zabezpečit školení

Všem zaměstnavatelům, kteří provozují činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím dle § 4 odst. 2nebo § 4 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, vzniká ve smyslu ustanovení § 16 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně povinnost zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, jakož i preventistů požární ochrany (dále také jen "školení").

Kdo musí být školen

Povinnost školení se vztahuje na všechny fyzické osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k zaměstnavateli a přímo vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím. Pro fyzické osoby, které se příležitostně zdržují na pracovištích právnických osob nebo podnikajících osob, se školení o požární ochraně zabezpečuje, jestliže tyto osoby vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím nebo s těmito činnostmi přicházejí do styku. Současně nesmí být opomenuta řídící linie vedoucích zaměstnanců.

Kdo nemusí být školen

Ve smyslu § 16 zákona o požární ochraně provozovatelům nevzniká povinnost zabezpečit školení pro zaměstnance, kteří vykonávají činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí a kteří prokazatelně nepřicházejí do styku s činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím a ani se jich nedotýkají žádná ochranná opatření ani nároky na jednání nebo konání stanovené podmínkami požární bezpečnosti pro činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím. Výše uvedeným však není dotčena povinnost zaměstnavatele vyplývající z ustanovení § 103 zákoníku práce, zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec na pracovišti do styku.

Jak provádět školení

Školení se provádí zvlášť pro vedoucí zaměstnance a zvlášť pro ostatní zaměstnance následovně:

 • Školení zaměstnanců o požární ochraně se provádí při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i obsah jeho předchozího školení o požární ochraně. Školení se opakuje nejméně jednou za 2 roky.

 • Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně se provádí při nástupu do funkce. Školení se opakuje jednou za 3 roky.

 • Školení osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době, se zabezpečuje před zahájením činnosti a opakuje se nejméně jednou za rok.

 • Školení osob, které vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím na pracovištích právnických osob nebo podnikajících fyzických osob a nejsou k nim v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu, se provádí v rozsahu školení zaměstnanců.

 • Školení o požární ochraně pro osoby, které se příležitostně zdržují na pracovištích právnických osob nebo podnikajících fyzických osob provozujících činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím, nebo které s těmito činnostmi přicházejí do styku, se zabezpečuje v nezbytném rozsahu a způsobem stanoveným provozovatelem těchto činností v dokumentaci požární ochrany.

 • Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek se provádí před zahájením činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím. U opakovaných činností se provádí nejméně jednou za rok. Na odbornou přípravu osob, které jsou zařazeny do preventivních požárních hlídek a nejsou zaměstnanci právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, se vztahují stejné požadavky jako na odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek.

 • Odborná příprava preventistů požární ochrany se provádí před zahájením jejich činnosti a opakuje se nejméně jednou za rok.

Tabulka: Lhůty školení o požární ochraně

Lhůty školení Osoby, které musí být proškoleny 
1x za 1 rok  
 • osoby pověřené zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době

 • zaměstnanci zařazení do preventivních požárních hlídek

 • preventisté požární ochrany

 
1x za 2 roky  
 • zaměstnanci, kteří přímo vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím

 • osoby, které vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím na pracovištích právnických osob nebo podnikajících fyzických osob a nejsou k nim v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu

 
1x za 3 roky  
 • vedoucí zaměstnanci včetně nejvyšších manažerských funkcí

 

Kdo provádí školení

Školení a odbornou přípravu o požární ochraně provádí nejčastěji odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany (dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně). Může je však v určitých případech provádět také proškolený vedoucí zaměstnanec nebo preventista požární ochrany. Při školení by se vždy mělo vycházet ze zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu.

Tabulka: Osoby provádějící školení o požární ochraně

Školení Provádí 
při zvýšeném požární nebezpečí při vysokém požárním nebezpečí 
vedoucích zaměstnanců  odborně způsobilá osoba nebo technik PO  odborně způsobilá osoba nebo technik PO  
Nahrávám...
Nahrávám...