dnes je 19.5.2024

Input:

Zajištění BOZP osamělého zaměstnance, opravárenských čet v kolejišti a při posunu

13.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.5.5
Zajištění BOZP osamělého zaměstnance, opravárenských čet v kolejišti a při posunu

Ing. Miroslava Šmídová

Práce osamělého zaměstnance

V organizaci ČD se při opravách na trati a při kontrolních pochůzkách se při práci v obvodu stanice setkáváme s pojmem tzv. osamělým zaměstnancem, tj. takovým zaměstnancem, který pracuje sám na údržbě zařízení v kolejišti a je bezprostředně ohrožen pohybujícími se vozidly.

Bezpečnostní štítek

Tento zaměstnanec je povinen předem oznámit druh a místo práce dopravnímu zaměstnanci (tj. výpravčímu, signalistovi, dozorci výhybek apod.), v jehož obvodu bude pracovat a předat mu bezpečnostní štítek [tj. upamatovávací pomůcku, která upozorňuje na přítomnost osamělého zaměstnance nebo pracovní skupiny v kolejišti - (zhotoven z tuhého papíru, plechu, plastu – oranžové nebo červené barvy rozměru 105 x 155 mm, s nápisem "BEZEČNOSTNÍ ŠTÍTEK", s uvedením výkonné jednotky nebo názvu cizího právního subjektu)], který slouží k tomu, že dopravní zaměstnanec bude osamělého zaměstnance dohodnutým způsobem vyrozumívat o jízdě vozidel.

Při předání bezpečnostního štítku dopravní zaměstnanec zapíše údaje o konkrétním místě práce, způsobu vyrozumívání včetně data a času jeho předání do telefonního zápisníku a oba záznam podepíší. Dopravní zaměstnanec umístí bezpečnostní štítek na místě určeném v základní dopravní dokumentaci. O počtu převzatých bezpečnostních štítků rozhodne dopravní zaměstnanec dle dopravní situace. V případě odmítnutí převzetí bezpečnostního štítku tuto skutečnost se zdůvodněním dopravní zaměstnanec zapíše do telefonního zápisníku a oba záznam podepíší.

Po skončení práce nebo před přechodem na jiné pracoviště si musí osamělý zaměstnanec bezpečnostní štítek osobně vyzvednout – dopravní zaměstnanec o tom učiní zápis v telefonním zápisníku a oba záznam podepíší.

Opravárenská četa v kolejišti

V případě pracovní skupiny bezpečnost zaměstnanců zajistí vedoucí práce osobně nebo prostřednictvím určeného střežícího zaměstnance (bezpečnostní hlídky).

Bezpečnostní hlídka střežící zaměstnance při práci v kolejišti je povinna:

  • mít oblečen oděv výstražné barvy nebo výstražnou vestu,

  • být stále ve střehu a sledovat pohyb vozidel v kolejišti, nezabývat se při střežení jinou činností,

  • varovat včas a spolehlivě střežené zaměstnance,

  • další povinnosti viz čl. 44 Op 16.

Požadavky na bezpečný posun

Posunem se rozumí každá úmyslně prováděná jízda vozidel, nejde-li o jízdu vlaku, posun mezi dopravnami a jízdu na výlučnou a z výlučné koleje.

  • Upozorňujeme na některé povinnosti při provádění posunu tak, jak jsou upravené předpisy Českých drah: při posunu musí mít zaměstnanci nohavice a rukávy na koncích upnuté, hlavu a vlasy si musí chránit předepsanou pokrývkou hlavy.

  • zaměstnanec musí mít řádně upevněnou ochrannou přilbu a oděv výstražné barvy.

  • pracovní obleky nesmějí být promaštěné či nasáklé jinou hořlavinou.

  • posun smí řídit pouze osoba odborně

Nahrávám...
Nahrávám...