dnes je 18.5.2024

Input:

Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v laboratořích

28.6.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.15.2
Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v laboratořích

PhDr. Alena Juklíčková – Ing. Alois Losman

Chemické laboratoře

Práce v chemických laboratořích je spojena s působením mnoha nebezpečných a škodlivých faktorů pracovního procesu (chemických, fyzikálních, biologických i psychofyzických). Např. ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích, se zabývá prací s laboratorními chemikáliemi, je zaměřena na nevhodné ukládání – kombinaci látek, pravidla likvidace laboratorních odpadů, prací s hořlavinami, plyny, výbušninami, radioaktivními látkami, chemickými karcinogeny, topnými plyny apod. Součástí je i požární bezpečnost laboratoří a první pomoc při úrazech v těchto prostorách.

Laboratoře – základní pojmy a definice

Laboratoř – je místnost pro odborné nebo vědecké práce, experimentální, kontrolní vývojové apod. v různých oborech – technických i vědeckých, např. v chemii, fyzice, biologii, potravinářství, elektrotechnice, fyziologii apod.

Laboratorní jednotka – oddělený prostor, který zpravidla obsahuje více laboratoří a dalších zařízení. Laboratorní jednotky obsahují též hygienická zařízení, zejména šatny, umývárny, zařízení pro osobní hygienu, toalety, kuřárnu, jídelnu, kanceláře a další místnosti patřící laboratornímu personálu, mohou zahrnovat chodby v dosahu laboratoří.

Poloprovoz – modelová provozní jednotka s malou výrobní kapacitou, sloužící k ověření výsledků výzkumu a získání podkladů pro provozní výrobu.

Všeobecně

Laboratoře musejí být vybaveny

  • osobními ochrannými pracovními prostředky,

  • hasicími prostředky,

  • prostředky pro poskytnutí první pomoci,

  • přívodem pitné vody,

  • vhodnou přenosnou svítilnou (tam, kde není zřízeno nouzové osvětlení),

  • asanačními a neutralizačními prostředky podle charakteru práce.

Základní podmínky bezpečné práce v laboratořích

Vstup do laboratoře musí být označen podle povahy práce výstražnými tabulkami.

Před zahájením každé úlohy je třeba se předem seznámit se s možnými pracovními riziky.

Při laboratorních pracích musí být učiněna opatření odpovídající nebezpečím, která je možné předpokládat na základě vlastností a množství používaných látek a materiálů.

V laboratoři je třeba používat předepsaný pracovní oděv: bílý laboratorní plášť by měl být celý zapnutý. Dlouhé vlasy je nutno mít sepnuté.

V případě potřeby je stanoveno používat další osobní ochranné pracovní pomůcky: gumové rukavice, brýle, ochranný štít nebo roušku. Při práci s biologickým materiálem (krev, sérum, plazma, moč) je nutno vždy používat gumové rukavice.

V laboratoři je zakázáno jíst, pít, kouřit. Před odchodem z laboratoře je nutno vždy si umýt ruce mýdlem.

Při práci musí být udržován pořádek na pracovišti a udržována maximální čistota. Pracuje se s maximální pozorností a rozmyslem.

Požadavky na zařízení a vybavení laboratoří

Zařízení, přístroje a nářadí musejí být udržovány v provozuschopném a bezpečném stavu. Laboratorní nádobí se nesmí používat na jídlo, pití a přechovávání potravin. Potraviny ani nápoje určené ke konzumaci nesmějí být ukládány do chladniček a mrazicích boxů určených pro přechovávání chemických látek a biologického materiálu. V laboratořích je zakázáno jíst, pít a kouřit. K tomu jsou vyhrazeny zvláštní prostory.

Rozvody energií a jiných médií musí být označeny dle druhu přepravovaných látek.

Používání nevhodných nebo poškozených přístrojů, nářadí a laboratorního nádobí je zakázáno.

U všech strojů a zařízení musí být zakryté převodové soukolí i pohyblivé části strojů. Vypínání musí být snadno dosažitelné z místa obsluhy.

Analytické přístroje, laboratorní odstředivky a ostatní pomůcky je třeba instalovat a pracovat s nimi podle pokynů výrobce.

Práce a manipulace s chemikáliemi

Tuhé chemikálie (např. pevný oxid uhličitý) se nesmí nikdy brát nechráněnou rukou.

Žíravé, toxické a infekční kapaliny se smějí pipetovat jedině za použití bezpečnostních pipet, popř. sacího zařízení, které nedovolí vniknout kapalině do úst.

Při všech manipulacích s látkami ve zkumavkách a otevřených nádobách musí být ústí nádob odvrácené od pracovníků do volného prostoru.

Jakékoliv manipulace s látkami dýmavými, dráždivými, zapáchajícími a toxickými plyny se smějí provádět jedině v digestoři.

Při práci s vakuem nebo přetlakem ve skleněné aparatuře musejí být používány vhodné nádoby. Skleněná aparatura musí být umístěna v uzavřené digestoři nebo chráněna krytem. Místo krytu lze ve výjimečných případech použít obličejový štít nebo ochranné brýle s bočním krytím.

Olejové lázně smějí být zahřívány jen pod teplotou vzplanutí použitého oleje. Pokud do lázně vnikne voda, musí být ohřev přerušen a vyměněn.

Ramena odstředivek musí být stejnoměrně zatížena. Odstředivky musí být během centrifugace uzavřeny, víko nesmí být otevřeno, dokud přístroj není opět v klidu. Většina centrifug je chráněna proti předčasnému otevření pojistkou.

Při nasazování skleněných trubiček, teploměrů apod. do zátek nebo hadiček je nutné chránit ruce např. textilními rukavicemi, použít se může i dostatečně silná textilie.

Při práci se zatavenými skleněnými trubicemi, ve kterých se provádějí chemické reakce, je nutné chránit obličejovým štítem nebo ochrannými rukavicemi.

Při zahřívání, např. destilaci kapalin s teplotou varu pod 100 °C, se užívá elektricky vyhřívané vodní lázně, elektricky vyhřívaných topných hnízd a infrazářičů. Pokud k ohřevu slouží zahřívané olejové lázně, nesmí do oleje vniknout voda.

Utajenému varu, např. při destilaci, lze zabránit varnými kaménky nebo skleněnými kuličkami, vloženými do nádoby před začátkem zahřívání. Při podezření na utajený var se vypne zdroj tepla a kapalina se nechá bez otřesů zchladnout.

Zátky lahví se nesmějí pokládat potřísněnou plochou na desku stolu (snížení možnosti poleptání, otravy a kontaminace).

Spalování, popř. žíhání látek se musí provádět jen v digestoři.

Hořlaviny, výbušniny a radioaktivní látky

Práce s hořlavými kapalinami smějí být prováděny pouze ve stanoveném množství.

Při zahřívání hořlavých kapalin je třeba posoudit specifické vlastnosti zahřívaného systému. Při ohřevu hořlavých kapalin v topných lázních s kapalným médiem se volí lázeň tak, aby byla s ohřívanou kapalinou mísitelná. To se nevztahuje na práci v malém rozsahu.

Při destilaci hořlavých kapalin je zakázáno ponechat aparaturu bez dozoru. Při použití vodního chlazení se musí kontrolovat přívod vody do chladiče. Při práci s hořlavými látkami v laboratoři je nutno zamezit tvorbě výbušných směsí a vyloučit iniciace požáru.

Při rozlití hořlavých kapalin je třeba ihned zhasnout plynové spotřebiče v místnosti, vypnout elektrický proud, vyhlásit zákaz vstupu nepovolaných osob a zajistit vhodné větrání.

Při práci s alkalickými kovy, hydridy, organokovovými sloučeninami a silnými oxidačními činidly je třeba předem připravit hasicí prostředky pro případ havárie. Všechny tyto práce lze provádět pouze s ochrannými prostředky očí a obličeje. Při otevírání plechovek s hydridy je třeba dbát zvýšené opatrnosti a počítat s přetlakem vodíku.

Při práci s výbušninami a radioaktivními látkami je nutno postupovat podle zvláštních předpisů.

Práce s látkami, které ohrožují lidské zdraví

Provoz na všech pracovištích, kde se pracuje s látkami nebo přípravky škodlivými zdraví, musí být upraveny tak, aby tyto látky nemohly ohrozit pracovníky na těchto pracovištích, ani v okolí pracoviště, aby neohrožovaly podzemní a povrchové vody a aby neunikaly do ovzduší v koncentraci škodící zdraví, tj. nesmí být překročeny nejvyšší přípustné koncentrace pro pracovní prostředí. Musí být rovněž zajištěny asanační prostředky pro případ havárie.

Hlavní zásadou při práci se škodlivými látkami a přípravky je preventivně se vyvarovat všech možností vzniku otrav (vyloučit přímý kontakt pracovníků s těmito látkami), použít všech nezbytných ochranných prostředků (ochranných brýlí, rukavic, obličejových štítů, masek, atd.) a dodržovat všechny bezpečnostní předpisy.

Při práci s látkami škodlivými zdraví není dovoleno jíst ani pít nebo kouřit. Před jídlem, pitím a kouřením v pracovních přestávkách a po skončení práce si musí pracovníci důkladně umýt ruce a obličej, podle povahy práce musí po jejím skončení provést důkladnou očistu celého těla. Pokud pracovník pracuje v ochranném oděvu, nesmí jíst ani pít po celou dobu práce.

Při práci, kde může dojít k úniku škodlivých chemických látek do ovzduší, musí být zabezpečeno odsávání.

Všechny práce s látkami, které mohou ohrozit lidské zdraví, musejí být technicky zabezpečeny tak, aby nebyly překračovány přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace pro pracovní prostředí (NKP P) jak jsou uvedeny v nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Se zvláště nebezpečnými látkami musí být technickými opatřeními vyloučen přímý kontakt pracovníků. Při práci je nutno používat stanovené osobní ochranné pracovní prostředky, a tam, kde chemikálie pokožku dráždí nebo ji odmašťují, musejí být pracovníci vybaveni ochrannými mastmi, např. Indulonou.

Látky, které jsou nebezpečné lidskému zdraví, musejí být omezeny na nejmenší možnou míru.

Obaly s nebezpečnými látkami, zejména toxickými, se nesmějí přemísťovat otevřené. Žíraviny musejí být odlévány pomocí tzv. výklopných košů. Toxické látky a žíraviny smějí být nabírány pouze lopatkami a špachtlemi, vyrobenými z materiálu, který nereaguje na danou látku.

Je zakázáno pipetovat vysoce toxické látky ústy. Ty je možno nasávat pouze pomocí vakua.

Rozlité kyseliny je nutné ihned spláchnout vodou nebo zasypat práškovou sodou.

Práce s rozpouštědly, která jsou náchylná k tvorbě peroxidů, musejí být prováděny v digestoři se spuštěnými ochrannými skly. Tam, kde z provozních důvodů v digestoři pracovat nelze, musí se používat ochranný štít nebo ochranné brýle.

Při rozsypání nebo rozlití škodlivé látky je nutno okamžitě zajistit její zneškodnění.

Žíraviny nesmějí být přechovávány ve větší výšce, než je výše ramen pracovníka, který s nimi manipuluje (max. ve výšce 165 cm).

Pro nalévání chemikálií (kyselin, louhů, žíravin apod.) ze skleněných balonů či demižonů se musí používat stojanů, do kterých se dají tyto nádoby bezpečně zavěsit a při vylévání do menších nádob naklánět. Tyto výkyvné stojany může nahradit násoskové zařízení nepůsobící přetlak. Pracovníci se musí ochránit štítem na obličej, gumovou zástěrou a gumovou obuví.

Při zřeďování se vždy lije kyselina do vody a nikdy naopak. Kyselina se nalévá pomalu a opatrně, zvláště kyselina sírová.

Při rozpouštění tuhého hydroxidu se musí sypat hydroxid po malých částech do vody za stálého míchání. Nikdy se nenalévá voda na hydroxid.

Rozlitá kyselina dusičná se nesmí odstraňovat pilinami, hadry a jinými organickými látkami. Před odstraněním musí být zneutralizována a není-li to možné, tedy alespoň maximálně zředěna. Nádobí znečištěné organickými látkami se nesmí čistit kyselinou dusičnou (nebezpečí bouřlivých reakcí, vývin oxidů dusíku a samovznícení).

Rozlité kyseliny, zejména koncentrované, je třeba nejprve opatrně zředit vodou, mírně zneutralizovat posypáním uhličitanem (např. soda, křída apod.) nebo politím zředěnými roztoky alkálií, následuje opatrné spláchnutí vodou nebo tekutinu necháme vsáknout do pilin, hadrů, apod. Při asanaci je nutno dbát na to, aby se nezamořila příliš velká plocha.

Rozlitá kyselina chloristá se musí silně zředit vodou a k setření se použije nehořlavý materiál, nikdy ne bavlněný nebo celulózový. Materiál, kterým byla kyselina chloristá stírána, je nutno ihned proprat v tekoucí vodě.

Se rtutí se pracuje velmi opatrně nad mísou. Rozlitá rtuť se sesbírá pomocí kleští na sbírání rtuťových kuliček nebo pomocí tvrdého papíru. Kuličky, jež nebylo možno sebrat, se posypou jemným zinkovým práškem (Zn) nebo sirným květem a vše se pozorně smete. Znečištěná rtuť se uchovává ve zvláštní nádobě převrstvená vodou.

Likvidace odpadů

Před zahájením práce musí být stanoven postup likvidace odpadů.

Chemické nádobí, které bylo použito pro práci s toxickými látkami nebo žíravinami, je nutné před dalším použitím dokonale vypláchnout. Obdobně musí být všechny lahve od toxických látek před jejich likvidací zbaveny zbytku obsahu.

Je zakázáno dávat k mytí nádobí, které je znečištěno silnými kyselinami nebo

Nahrávám...
Nahrávám...