dnes je 25.5.2024

Input:

Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce při práci s chemickými látkami

28.6.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.17.2
Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce při práci s chemickými látkami

PhDr. Alena Juklíčková – Ing. Alois Losman

V souvislosti s užíváním chemických látek je třeba dbát i na činnosti, které se provozují v prostorech, kde se chemické látky používají.

Základní zásady bezpečného zacházení s chemickými látkami.

Před vlastním zahájením jakékoliv činnosti s chemickými látkami (popř. se zařízeními, v nichž jsou chemické látky obsaženy) je třeba se seznámit

  • s charakterem a nebezpečnými vlastnostmi látek (je možné použít bezpečnostní listy chemických látek nebo obdobné dokumenty),

  • s doporučenými způsoby zacházení včetně bezpečnostních a ochranných opatření (pravidly pro zacházení s nebezpečnými chemickými látkami),

  • se zásadami první pomoci,

  • se způsoby likvidace uniklých látek,

  • s místním provozním a bezpečnostním předpisem (provozním řádem pracoviště, předpisem pro obsluhu strojů a zařízení apod.).

Základní pravidla bezpečné práce s chemickými látkami

Při každé činnosti s chemickými látkami je třeba používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pro každou konkrétní látku!) přidělené zaměstnavatelem na základě vyhodnocení rizik práce a konkrétních podmínek na pracovišti.

V případě práce s nebezpečnými chemickými látkami, zejména s výbušnými, hořlavými a toxickými v prostorách nebo místech s možností vstupu nepovolaných osob, je třeba zajistit pracoviště a označit jej výstražnými barvami, značkami a nápisy.

Před zahájením prací je třeba vybavit pracoviště dostatečným množství asanačních prostředků (např. apex), prostředků první pomoci a osobních ochranných prostředků pro pracovní i havarijní účely.

Při práci v uzavřených prostorách, nádobách a nádržích s výskytem plynů, par či prachů nebezpečných chemických látek je třeba zajistit přívod vzduchu (dýchání s maskou) a zajistit kontrolu další osobou zvenčí (mimo ohrožený prostor) a průběžné sledování obsahu nebezpečných koncentrací látek, popř. minimální koncentraci kyslíku ve vzduchu.

Před zahájením ruční manipulace s nebezpečnými látkami je nutné zkontrolovat stav držadel a úchytů, těsnost uzavření nádob a pevnost obalů. Je nutné Vyvarovat se přenášení těchto nádob na zádech nebo v náručí, případně tažení nebo tlačení po podlahách nebo skluzech. Při čerpání a stáčení strojním zařízením, při manipulaci motorovými vozíky nebo jinými dopravními a transportními prostředky je třeba se řídit místním provozním a bezpečnostním předpisem, řešícím bezpečné provádění každé manipulace.

Na jednotlivých pracovištích, u jednotlivých strojů a zařízení je třeba zajistit dostatečný pracovní a manipulační prostor umožňující bezpečně provádět požadované operace, zkontrolovat funkčnost systému větrání nebo odsávání plynů, par a prachů chemických látek a zamezit stékání kapalin do vybrání a prohlubní strojů a zařízení, případně podlah, usazování prachů na povrchu předmětů a konstrukcí, hromadění plynů a par v obtížně větratelných koutech místností.

Chemické látky je možné skladovat jen na místech k tomu určených, v předepsaném množství a odpovídajících obalech s vyznačením obsahu a bezpečnostním označením podle vlastností látek, zabránit společnému skladování látek, které spolu mohou reagovat, u skladu zabezpečit větrání.

V prostorech s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů musí zaměstnavatel provádět kontrolu na přítomnost výbušné atmosféry před zahájením provozu a nejméně jednou měsíčně. Důležité je přijímat opatření k zabránění iniciace výbuchu. Na nebezpečí výbuchu musí být zaměstnanci upozorněni světelným nebo zvukovým signálem dříve, než budou ohroženi výbuchem.

Hlavní zásady pro bezpečnou

Nahrávám...
Nahrávám...