dnes je 28.5.2024

Input:

Zařazení prací do kategorií

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.21.2
Zařazení prací do kategorií

 

Zařazení prací do kategorií

 

Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví se práce zařazují do čtyř kategorií. Kritéria, faktory a limity pro zařazení prací do kategorií stanoví prováděcí právní předpis; hodnocení rizika a minimální ochranná opatření stanoví zvláštní právní předpis. Do kategorie se nezařazují práce prováděné na pracovištích staveb prozatímně užívaných ke zkušebnímu provozu, který nepřekročí jeden rok.

 

Kritéria zařazení škodlivin do kategorií upravuje vyhláška MZ č. 432/2003 Sb., ze dne 4. prosince 2003, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. Limity chemických látek, prachu a další, na které se odvolává, jsou uvedeny v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., limity hluku a vibrací pak v nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

 

Faktory, které se ve smyslu vyhlášky posuzují, jsou rozděleny do skupin: Prach, Chemické látky, Hluk, Vibrace, Neionizující záření a elektromagnetická pole, Ionizující záření, Fyzická zátěž, Pracovní poloha,

Nahrávám...
Nahrávám...