dnes je 18.5.2024

Input:

Zásady pro zajištění bezpečnosti při svařování

22.10.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.8.5
Zásady pro zajištění bezpečnosti při svařování

Ing. Miloslav Kočí

Základní povinnosti

Před započetím svařování vyhodnoťte, zda nejde o práce se zvýšeným nebezpečím.

Jde-li o práce se zvýšeným nebezpečím, může se svařovat jen na písemný příkaz, po provedení opatření v něm uvedených.

Před zahájením svařování na pracovišti zkontrolujte odstranění hořlavých látek, zabezpečení proti požáru, výbuchu a zabezpečení ochrany osob, zabezpečení svařovacích zařízení.

Pracovníci zúčastnění na svařování a jejich vybavení nesmějí být znečištěni mastnotami (olejem, tukem apod.).

Svářeč musí mít příslušnou svářečskou kvalifikaci doloženou osvědčením.

Na pracovišti udržujte pořádek, svařovací zařízení a příslušenství i skladovaný materiál nesmějí být příčinou úrazu (zakopnutí, pád, poranění nástrojem, svařencem).

Vadné svařovací zařízení ohrožující zdraví nebo život se musí ihned odpojit a zajistit proti použití.

Po celou dobu svařování, při přerušení i po ukončení práce po nezbytně nutnou dobu, pracoviště i přilehlé prostory kontrolujte z hlediska možnosti vzniku požáru, u nebezpečných prací nejméně 8 hodin po skončení práce.

Pracovníci na svařovacím pracovišti, kde se ke svařování používá elektřina, musejí být prokazatelně seznámeni s poskytováním první pomocí při úrazu elektrickým proudem.

Obloukové svařování

Svařovací vodiče ke svařovacímu zdroji připojujte tak, aby se zabránilo nahodilému dotyku výstupních svorek zdroje.

Nahrávám...
Nahrávám...