dnes je 21.6.2024

Input:

275/2011 Sb., Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2012, ve znění účinném k 6.4.2012

č. 275/2011 Sb., Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2012, ve znění účinném k 6.4.2012
VYHLÁŠKA
ze dne 12. září 2011
o Programu statistických zjišťování na rok 2012
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
118/2012 Sb.
(k 6.4.2012)
mění přílohu č. 2
Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Program statistických zjišťování na rok 2012 je uveden v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.
§ 2
Údaje o zpravodajské jednotce
(1)  Kromě údajů charakterizovaných v přílohách č. 1 a 2 u jednotlivých statistických zjišťování obsahuje statistické zjišťování též identifikační údaje zpravodajské jednotky, a to:
a)  u právnické osoby obchodní firmu nebo název a její sídlo,
b)  u podnikající fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě obchodní firmu, a místo podnikání.
(2)  U obou typů zpravodajských jednotek obsahuje statistické zjišťování dále identifikační číslo, a nebylo-li přiděleno, pak daňové identifikační číslo, dále převažující činnost ve sledovaném období, jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby, která výkaz vyplnila, její telefonní a faxové číslo, adresu elektronické pošty a údaje o její datové schránce. V případě, že za zpravodajskou jednotku vyplňuje výkaz jiná osoba, uvede se též jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby, která výkaz vyplnila, její telefonní a faxové číslo, adresa elektronické pošty a údaje o její datové schránce.
(3)  Statistická zjišťování týkající se zdravotnictví, zařízení sociálních služeb, kulturních zařízení, škol nebo školských zařízení obsahují též interní resortní kódové označení vnitřní jednotky a obchodní firmu nebo název a identifikační číslo zakladatele nebo zřizovatele.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.
 
Předsedkyně:
doc. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 275/2011 Sb.
PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ PROVÁDĚNÝCH ČESKÝM STATISTICKÝM ÚŘADEM
NA ROK 2012
I. Přehled statistických zjišťování prováděných Českým statistickým úřadem
 
1. P3-04
Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
2. P 6-04
Čtvrtletní výkaz o finančních ukazatelích
3. P 5-01
Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví
4. Zem 1-12
Měsíční výkaz o porážkách hospodářských zvířat
5. Zem 7-02
Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků
6. Zem 3-01
Roční výkaz o drůbeži
7. Zem 1-02
Výkaz o chovu skotu
8. Zem 2-02
Výkaz o chovu prasat
9. Zem 1-01
Soupis hospodářských zvířat
10. Osev 3-01
Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin
11. Zem 6-01
Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin
12. Zem V 6 až 10
Odhady sklizně zemědělských plodin
13. Les 8-01
Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví
14. Prům 1-12
Měsíční výkaz v průmyslu
15. Prům 2-01
Roční výkaz v průmyslu
16. Stav 1-12
Měsíční výkaz ve stavebnictví
17. Stav 2-12
Měsíční výkaz o stavebních ohlášeních a povoleních, budovách a bytech
18. Stav 4-99
Hlášení o odstranění budovy nebo zrušení celého bytu
19. Stav 7-99
Hlášení o dokončení budovy nebo o dokončení bytu
20. Stav 5-01
Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví
21. SP 1-12
Měsíční výkaz v obchodě a službách
Nahrávám...
Nahrávám...