dnes je 16.6.2024

Input:

315/2011 Sb., Nařízení vlády o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E, ve znění účinném k 1.8.2017

č. 315/2011 Sb., Nařízení vlády o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E, ve znění účinném k 1.8.2017
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 5. října 2011
o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
220/2017 Sb.
(k 1.8.2017)
mění; vkládá nové přílohy č. 1 a 2
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 148/2010 Sb.:
§ 1
Zjištění totožnosti a stavu žadatele
(1) Před zahájením zkoušky odborné způsobilosti (dále jen „zkouška”) ověří zkušební komisař spolehlivým způsobem totožnost žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E (dále jen „žadatel”), zejména kontrolou evidované přihlášky ke zkoušce1) a předložením občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti. Neprokáže-li žadatel svou totožnost spolehlivým způsobem, a to ani za případné součinnosti policie, nebude k vykonání zkoušky připuštěn.
(2) Zkušební komisař ověří, zda žadateli nebrání v řádném vykonání zkoušky jeho zdravotní stav nebo jiné okolnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit jeho schopnost vykonat zkoušku, zejména předchozí požití alkoholických nápojů, jiných návykových látek nebo léků. Zjistí-li zkušební komisař okolnosti podle věty první, navrhne žadateli vykonání zkoušky v náhradním termínu, popřípadě žadatele z účasti na zkoušce vyloučí. Náhradní termín a místo konání zkoušky oznámí žadateli příslušný útvar policie; oznámení musí být žadateli doručeno nejpozději 10 dnů přede dnem konání zkoušky.
Teoretická část zkoušky
§ 2
(1) Před zahájením teoretické části zkoušky seznámí zkušební komisař žadatele s jejím průběhem a se způsobem označování správných odpovědí a případných oprav.
(2) Zkušební komisař poučí žadatele o zákazu používat v průběhu zkoušky nedovolené pomůcky, například mobilní telefon nebo jiný elektronický přístroj, opouštět místo konání zkoušky nebo rušit její řádný průběh; žadatel, který uvedená pravidla poruší, je z dalšího průběhu zkoušky vyloučen a hodnocen stupněm „neprospěl”.
(3) Zkušební komisař vyzve žadatele k namátkovému výběru jednoho testového souboru tak, aby žadateli předem nebylo známo jeho číslo. Číslo testového souboru žadatel následně zapíše do příslušné kolonky na tiskopise přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti a vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele
Nahrávám...
Nahrávám...