dnes je 16.6.2024

Input:

71/2002 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu

č. 71/2002 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu
VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu
ze dne 21. ledna 2002
o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu
Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6 písm. a) a b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Vyhláška stanoví požadavky na havarijní prevenci a na plány zdolávání závažných provozních nehod (havárií) (dále jen „havarijní plán”) a dále opatření směřující k záchraně životů lidí a omezení škod při vzniku a zdolávání závažných provozních nehod (dále jen „havárií”) v organizacích provádějících hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem (dále jen „organizace”) v dolech a na pracovištích při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích zaměřených na vyhledávání a průzkum ložisek ropy a zemního plynu a při podzemním skladování ropy a zemního plynu.
§ 2
Výklad pojmů
Pro účely této vyhlášky se považuje za:
a) havarijní plán - soubor opatření a činností směřující k záchraně života a ochraně zdraví osob a majetku při haváriích s popisem způsobu zdolávání havárií a seznamem prostředků umožňujících zdolání předvídatelných havárií,
b) havárii - událost, kterou byly nebo by mohly být vážně ohroženy životy a zdraví osob nebo majetek; jde zejména o důlní požár, výbuch plynů a uhelného prachu, důlní otřes, průtrž hornin a plynů, erupce ropy a zemního plynu, zával důlních děl, průval vod a bahnin nebo kuřavky, zastavení hlavního ventilátoru a závažnou poruchu ve větrání nebo na těžním zařízení.
ČÁST DRUHÁ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I
ZÁSADY VYPRACOVÁNÍ HAVARIJNÍHO PLÁNU
§ 3
Vypracování havarijního plánu
(1) Organizace zajistí vypracování havarijního plánu pro všechny předvídatelné druhy havárií.
(2) Havarijní plán je nutné vypracovat přehledně, stručně a srozumitelně, a to pro
a) každý důl,
b) každé pracoviště při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu, při vrtných a geofyzikálních pracích prováděných na vrtbě zaměřených na vyhledávání a průzkum ložisek ropy a zemního plynu a při podzemním skladování ropy a zemního plynu (dále jen „provozní středisko”).
(3) Vypracování havarijního plánu a provádění změn se zúčastňují zaměstnanci určení závodním dolu, popřípadě vedoucím pracovníkem (dále jen „závodní dolu”), vedoucí závodní báňské záchranné stanice a podle potřeby zástupce hlavní báňské záchranné stanice; pracuje-li na dole nebo provozním středisku uvedeném v odstavci 1 také dodavatelská organizace, přizve závodní dolu k těmto činnostem i zástupce této organizace.
(4) Závodní dolu zajistí, aby havarijní plán byl včas vypracován, podle potřeby doplňován a upravován.
(5) Závodní dolu zajistí, aby v případě, kdy při havárii na jím řízeném dole by mohlo dojít k ohrožení sousedního dolu, havarijní plán zajišťoval také bezpečnost sousedního dolu a aby závodní tohoto sousedního dolu byl o situaci neprodleně vyrozuměn.
(6) Pokud by předvídatelnou havárií mohly být ohroženy osoby nebo objekty nacházející se mimo hranice dolu nebo provozního střediska, pro
Nahrávám...
Nahrávám...