dnes je 21.5.2024

Input:

99/1995 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o skladování výbušnin, ve znění účinném k 1.3.2017

č. 99/1995 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o skladování výbušnin, ve znění účinném k 1.3.2017
VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu
ze dne 15. května 1995
o skladování výbušnin
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
342/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění § 7 odst. 4; nové přechodné ustanovení
200/2006 Sb.
(k 16.6.2006)
mění § 1, § 7 odst. 3, § 8 odst. 1, § 14 odst. 1, § 22 písm. m
12/2017 Sb.
(k 1.3.2017)
mění celkem 35 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Český báňský úřad stanoví podle § 22 odst. 6, § 29 odst. 3 a § 30 odst. 2 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 376/2007 Sb. a zákona č. 451/2016 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) třídy nebezpečí výbušnin, požadavky na konstrukci a zajištění skladů výbušnin na povrchu a pod povrchem, požadavky na konstrukci a zajištění skladů výbušnin u výrobců a u odběratelů, požadavky na bezpečnost provozu a ochranu zdraví při práci ve skladech výbušnin a požadavky na skladování výbušnin a způsoby jejich skladování,
b) podmínky pro provoz, umístění a provedení zvláštních úschoven výbušnin,
c) technické požadavky na umístění a provedení skladů výbušnin.
§ 2
Třídy nebezpečí výbušnin
Výrobce nebo zpracovatel výbušnin (dále jen „výrobce”) zařadí výbušninu podle chování při výbuchové přeměně do tříd a skupin nebezpečí podle přílohy č. 1, která je součástí této vyhlášky.
§ 3
Označování skladu výbušnin
Podle druhu skladovaných výbušnin se sklad výbušnin (dále jen „sklad”), před dílčím prostorem pro skladování výbušnin, na vnější straně, označuje třídou a skupinou nebezpečí podle přílohy č. 1, která je součástí této vyhlášky.
ČÁST DRUHÁ
SKLADY A ÚSCHOVNY VÝBUŠNIN NA POVRCHU
DÍL PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 4
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) bezpečnostním pásmem prostor určený hranicí, která vymezuje předem zvolený stupeň poškození objektu,
b) bezpečnostní vzdáleností nejmenší dovolená vzdálenost mezi místem nebo objektem, v němž se vyrábějí, zpracovávají nebo skladují výbušniny, nebo hranicí místa manipulace s výbušninami a ohroženým objektem,
c) hromadným výbuchem výbuch, který se po místní iniciaci rozšíří téměř okamžitě a prakticky na celé množství výbušniny nacházející se v objektu nebo jeho samostatné části,
d) kyvnou stěnou těžká stěna uložená čepy v ložiskách tak, aby se účinkem tlakové vlny mohla vychýlit (otočit),
e) meziskladem sklad určený ke skladování výbušnin pro zajištění plynulého procesu výroby nebo zpracování výbušnin, včetně sestavování vyrobených sérií výbušnin,
f) společným skladováním výbušnin skladování v jednom dílčím prostoru pro skladování výbušnin,
g) obložením nejvýše povolené množství výbušniny,
h) odděleným valem ochranný val, který není přímo spojen s ostatními ochrannými valy zajišťujícími tentýž objekt,
i) ochrannou stěnou konstrukce z pevných materiálů, která má stejnou funkci jako ochranný val,
j) ochranným valem ochranný násep, jehož účelem je ochrana okolí proti účinkům výbuchu,
k) opěrnou zdí konstrukce budovaná na vnitřní nebo vnější straně ochranného valu, zajišťující jeho stabilitu,
l) požární odolností doba, po kterou jsou stavební konstrukce nebo požární uzávěry schopny odolávat teplotám vznikajícím při požáru, aniž by došlo k porušení jejich konstrukce,
m) požární stěnou, požárním stropem stavební konstrukce bránící
Nahrávám...
Nahrávám...