dnes je 19.5.2024

Input:

BOZ rodinného závodu

9.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.28
BOZ rodinného závodu

JUDr. Anna Janáková

Související právní předpisy

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména § 101 odst.1, 2 a 5, § 102, 104, § 105.

  • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ust. § 2 až § 11, § 12 a §13.

  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ust. § 700.

  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

  • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zejména ust. § 6 odst. 1 písm. j).

  • Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.

  • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení zasílání záznamu o úrazu.

Charakter rodinného závodu

Podle § 700 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se za rodinný se považuje závod:

  • ve kterém společně pracují manželé nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně a

  • který je ve vlastnictví některé z těchto osob.

Na ty z nich, kteří trvale pracují pro rodinu nebo pro rodinný závod, se hledí jako na členy rodiny zúčastněné na provozu rodinného závodu.

Bezpečnost a ochrana zdraví při činnosti rodinného závodu

Zákon č. 88/2016 Sb., který k 1. květnu 2016, novelizoval zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, rozšířil svou působnost i na členy rodinného závodu. Došlo tomu novelou ust. § 12 tak, že mezi osoby, na jejichž právní vztahy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, se vztahují vyjmenovaná ustanovení zákoníku práce a ZoBOZP, byli zařazeni další členové rodiny, kteří jsou zúčastněni na provozu rodinného závodu podle zvláštního předpisu (viz shora občanský zákoník).

Povinnosti dalších členů rodiny, kteří jsou zúčastnění na provozu rodinného závodu

Na další členy rodiny, kteří jsou zúčastněni provozu rodinného závodu, se vztahují § 101 odst. 1 a 2, § 102, 104 a 105 zákoníku práce a § 2 až 11 zákona č. 309/2006 Sb. s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu. Tam, kde v zákoníku práce nebo v ZoBOZP uvádí zaměstnavatel nebo zaměstnanec, rozumí se tím členové rodiny, kteří jsou zúčastněni na provozu rodinného závodu (§ 13 ZoBOZP).

Povinnosti dle zákoníku práce

Prvořadou povinností je povinnost zajistit bezpečnost a ochranu členů rodiny zúčastněných na provozu rodinného závoru s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života nebo zdraví, která se týkají výkonu práce. Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou součástí činností členů rodiny, kteří jsou zúčastněni na provozu rodinného závodu, především těch členů, kteří společnou činnost řídí. Povinnost pečovat o BOZP se týká též osob, které se s vědomím členů rodiny zúčastněných na provozu

Nahrávám...
Nahrávám...