dnes je 18.5.2024

Input:

BOZP členů družstev, kteří pracují

28.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.19
BOZP členů družstev, kteří pracují

JUDr. Eva Dandová

Související právní předpisy

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména ust. § 393.

  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanskýí zákoník

  • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), zejména ust. § 579 odst. 1.

  • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (zrušen k l. lednu 2014)

Člen družstva, který pracuje pro družstvo

Právní stav před 1. 1. 2014

Do 31.12.2013 platilo podle § 5 odst. 3 zákoníku práce, že pracovní vztahy mezi členem družstva a jeho členy se řídí zákoníkem práce, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Tím byl vyjádřen princip subsidiarity (nadřazenosti) zákoníku práce ve vztahu k členům družstva, kteří pracují. Zároveň platilo podle § 226 odst. 2 obchodního zákoníku, že je-li podle stanov družstva podmínkou členství v družstvu též pracovní vztah člena k družstvu, mohou stanovy obsahovat úpravu tohoto vztahu, tato úprava však nesmí odporovat pracovněprávním předpisům, ledaže by byla pro člena výhodnější. Tuto "výhodu" odchylné úpravy měla družstva historicky, již za platnosti tzv. prvního zákoníku práce (zákona č. 65/1965 Sb.).

Z uvedeného tedy vyplývalo, že pokud není zvláštní úprava ve stanovách uvedena, platí pracovněprávní předpisy a dále, že v případě, když by část stanov družstva odporovala pracovněprávním předpisům a byla pro člena družstva méně výhodná, byla by neplatná.

To ovšem znamenalo, že pracovní vztah člena družstva není automaticky vztahem pracovněprávním, i když nic nebránilo tomu, aby člen družstva měl s ním uzavřen i pracovní poměr nebo pro něj pracoval na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

Vztah člena družstva, který pracoval, byl tedy pracovním vztahem stojícím mimo úpravu zákoníku práce, nicméně na zákoníku práce závislý, protože pracovněprávní úprava pro něj byla garantem minimálních práv.

Právní stav po 1. 1. 2014

Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník a nový zákon o obchodních korporacích, který obsahuje podrobnou právní úpravu družstev a obchodní zákoník byl zrušen.

Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, s účinností zrušila ustanovení § 5 odst. 3 zákoníku práce, neboť byl zrušen obchodník zákoník a ustanovení nemělo svůj odkazující základ. Právní úprava vztahu mezi družstvem a jeho členy je nově obsažena v zákoně o obchodních korporacích. Dle ustanovení § 579 odst. 1 tohoto zákona platí, že "podmiňují-li stanovy vznik členství pracovním poměrem člena k družstvu, může se členem družstva stát pouze osoba způsobilá k uzavření pracovní smlouvy". Následující odstavec téhož paragrafu pak uvádí, že "členství v družstvu vzniká dnem vzniku pracovního poměru a končí dnem zániku pracovního poměru, je-li podle stanov podmínkou členství v družstvu pracovní poměr člena k družstvu; stanovy mohou určit, že členství nezaniká zánikem pracovního poměru".

Důvodová zpráva k návrhu zákona o obchodních korporacích vysvětlovala, že "oproti současné úpravě není nadále umožněno mít vůči družstvu pracovněprávní vztah, do budoucna bude možné mít pouze pracovněprávní poměr. Pracovněprávní vztah není vůči družstvu důvodný, navíc je dnes využíván k obcházení zákona o trvalém pobytu. Navrhuje se proto sjednotit podmínku vzniku členství v družstvu pouze na pracovní poměr."

Ačkoliv terminologie

Nahrávám...
Nahrávám...