dnes je 18.4.2024

Input:

Legislativní obecný rámec pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.3.2
Legislativní obecný rámec pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Právní předpisy – výběr

Zákon č. 309/2006 Sb.,

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Zákon č. 360/1992 Sb.,

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (změna: 164/1993 Sb.,275/1994 Sb., 224/2003 Sb., 224/2003 Sb. (část), 189/2008 Sb.)

Zákon č. 174/1968 Sb.,

o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů (změna: 575/1990 Sb.,159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb.,151/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb., 189/2008 Sb., 309/2002 Sb.) – poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012

Zákon č. 184/2006 Sb.,

odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

Zákon č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 262/2006 Sb.,

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 251/2005 Sb.,

o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 127/2005 Sb.,

o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 458/2000 Sb.,

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb.,

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 360/1992 Sb.,

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 20/1987 Sb.,

o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb.,

o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.,

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,

o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,

kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb.,

kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb.,

o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Vyhláška č. 394/2006 Sb.,

kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací

Vyhláška č. 526/2006 Sb.,

kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Vyhláška č. 503/2006 Sb.,

o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

Vyhláška č. 501/2006 Sb.,

o obecných požadavcích na využívání území

Vyhláška č. 500/2006 Sb.,

o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

Vyhláška č. 499/2006 Sb.,

o dokumentaci staveb

Vyhláška č. 498/2006 Sb.

o autorizovaných inspektorech

Vyhláška č. 288/2003 Sb.,

kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím matkám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání

Vyhláška č. 268/2009 Sb.,

o technických požadavcích na stavby

Vyhláška č. 137/1998 Sb.,

o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 87/2000 Sb.,

kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

Vyhláška č. 172/1992 Sb.,

o dobývacích prostorech, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 111/1981 Sb.,

o čištění komínů

Vyhláška č. 77/1965 Sb.,

o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,

kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky,ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 66/1988 Sb.,

kterou se provádí zákon o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 18/1979 Sb.,

kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů (změna: 97/1982 Sb., 551/1990 Sb., 352/2000 Sb., 118/2003 Sb., 393/2003 Sb.)

Vyhláška č. 19/1979 Sb.,

kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti (změna: 552/1990 Sb., 352/2000 Sb., 394/2003 Sb.)

Vyhláška č. 20/1979 Sb.,

kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů (změna: 553/1990 Sb., 352/2000 Sb., 159/2002 Sb.)

Vyhláška č. 21/1979 Sb.,

kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů (změna: 554/1990 Sb., 352/2000 Sb., 395/2003 Sb.)

Vyhláška č. 48/1982 Sb.,

kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.)

Ostatní předpisy pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v odvětví stavebnictví – výběr

ČSN EN 14396 (13 6353) Žebříky pevně zabudované v šachtách 3.05

ČSN EN ISO 6165 (27 7400) Stroje pro zemní práce. Základní typy. Identifikace, termíny a definice 11.06

ČSN ISO 6405-1, 2 (27 7508) Stroje pro zemní práce – Značky ovladačů řidiče a jiné ovladače

Část 1: Všeobecné symboly 5.05

Část 2: Značky pro pracovní zařízení a příslušenství 7.96, změny Amd.l 5.06, Amd.2 4.06,

ČSN ISO 9244 (27 7509) Stroje pro zemní práce. Bezpečnostní značky a označení rizika. Všeobecné zásady 10. 97

ČSN ISO 10968 (27 7510) Stroje pro zemní práce. Ovladače obsluhy 5.2005

ČSN ISO 3457 (27 7523) Stroje pro zemní práce. Ochranné kryty. Definice a požadavky 7.09

ČSN EN ISO 2867 (27 7525) Stroje pro zemní práce. Přístupové soustavy 3.09

ČSN ISO 10262 (27 7532) Stroje pro zemní práce – Hydraulická lopatová rýpadla – Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení ochranných krytů obsluhy 5.06

ČSN ISO 24410 (27 7542) Stroje pro zemní práce – Připojení pracovních prostředků nakladačů řízených prokluzem kol 5.06

ČSN ISO 7130 (27 7800) Stroje pro zemní práce. Návod postupu pro výcvik řidiče 3.94

ČSN ISO 8152 (27 7803) Stroje pro zemní práce. Provoz a údržba. Výcvik mechaniků 2.94

ČSN ISO 6750 (27 7805) Stroje pro zemní práce – Příručka obsluhy – Obsah a provedení 5.06

ČSN ISO 12510 (27 7810) Stroje pro zemní práce. Provoz a údržba. Pokyny pro udržovatelnost 10.04

ČSN EN 474 1-11 (27 7911)Stroje pro zemné práce. Bezpečnost.

Část 1: Všeobecné požadavky 6.07

Část 2: Požadavky pro dozéry 7.09

Část 3: Požadavky pro nakladače 6.07

Část 4: Požadavky pro rýpadlo – nakladače 6.07

Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla 6.07

Část 6: Požadavky na dampry 6.07

Část 7: Požadavky pro skrejpry 6.07

Část 8: Požadavky pro grejdry 6.07

Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí 6.07

Část 10: Požadavky pro rýhovače 6.07

Část 11: Požadavky na kompaktory 7.09

Část 12: Požadavky pro lanová rýpadla 7.09

ČSN EN 791 (27 7991) Vrtné soupravy Bezpečnost 11.97

ČSN EN 12336 (27 7992) Stroje pro stavbu tunelů. Štítové stroje, razící vrtací stroje, šnekové razící stroje, montážní stroje pro vyztužování – Bezpečnostní požadavky 7.09

ČSN EN 815+ A2 (27 7993) Bezpečnost vrtacích strojů tunelových neštítových a šachtových beztyčových pro vrtání v horninách 3.09

ČSN EN 12110 (27 7994) Stroje pro stavbu tunelů. Tlakové vzduchové komory. Bezpečnostní požadavky 3.09

ČSN EN 12111 (27 7995) Stroje pro stavbu tunelů.Razící stroje, kontinuální důlní dobývání stroji a rázová rozvolňovací kladiva. Bezpečnostní požadavky 8.03

ČSN EN 996 (27 7996) Souprava pro pilotovací práce. Bezpečnostní požadavky 11.97, změny A 1 10.99, A 2 12.03, oprava 1 8.00

ČSN EN 500-1-6 (27 8311) Pojízdné stroje pro stavbu vozovek. Bezpečnost Část 1 : Společné požadavky 6.07

Část 2 : Specifické požadavky na stroje pro frézování vozovek 7.09

Část 3 : Specifické požadavky na stroje pro stabilizaci zeminy 7.09

Část 4 : Specifické požadavky na stroje pro zhutňování 6.07

Část 6: Specifické požadavky na finišery na vozovky 7.09

ČSN EN 536 (27 8336) Stroje pro stavbu vozovek. Obalovací soupravy pro výrobu asfaltových směsí. Bezpečnostní požadavky 3.00

ČSN EN 12001 (27 8501) Stroje pro přepravu, rozstřikování a ukládání betonové směsi a malty – Bezpečnostní požadavky 12.04

ČSN EN 19432 (27 8603) Stavební stroje a zařízení používané ve stavebnictví – Přenosné ruční pily se spalovacím motorem – Bezpečnostní požadavky a zkoušení 12.08

ČSN EN 12418 (27 8605) Řezací stroje na zdivo a kámen pro práce na staveništi. Bezpečnost 5.01

ČSN EN 13862 (27 8612) Stroje pro řezání podlah. Bezpečnost 7.02

ČSN EN 12348 (27 8648) Stojanové stroje pro vrtání na jádro. Bezpečnost. 7.01

ČSN EN 12629-1-8 (27 8713) Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonu a vápenosilikátových směsí. Bezpečnost. Část 1: Společné požadavky 5.01 Část 2: Stroje pro výrobu bloků 7.03 Část 3: Stroje s posuvným a otočným stolem 7.03 Část 4: Stroje pro výrobu betonových krytinových tašek 11.01 Část 5-1: Stroje pro výrobu betonových trubek vyráběných ve svislé poloze 2.05 Část 5-2: Stroje pro výrobu betonových trubek vyráběných ve vodorovné poloze 2.05

Část 5-3: Stroje pro výrobu předpjatých trubek 2.05

Část 5-4: Stroje pro výrobu betonových trubek s ochranným povlakem 2.05 Část 6: Stacionární a pojízdná zařízení pro výrobu prefabrikovaných vyztužených výrobků 3.05

Část 7: Stacionární a pojízdná zařízení na výrobu předpjatých výrobků na pracovní stolici 4.05

Část 8: Stroje a zařízení pro výrobu stavebních výrobků z vápeno-silikátových směsí (a betonových směsí) 7.03

ČSN EN 13102 (27 8910) Stroje pro výrobu keramiky – Bezpečnost – nakládání a vykládání jemných keramických dlaždic 6.06

ČSN EN 131-1 (49 3830) Žebříky. Termíny, druhy, funkční rozměry 10.07;

ČSN EN 131-2 (49 3830) Žebříky. Požadavky, zkoušení, značení 2.95, oprava 1 12.97, oprava N 4.98

ČSN 72 1010 Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní metody 8.89

ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby 11.93

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 12.98

ČSN 73 0020 Názvosloví spolehlivosti stavebních

Nahrávám...
Nahrávám...