dnes je 24.4.2024

Input:

Okruhy pro školení vedoucích zaměstnanců, včetně odkazů na předpisy

30.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.13.4
Okruhy pro školení vedoucích zaměstnanců, včetně odkazů na předpisy

Miroslava Horská

Příklad

Příloha č. 3

Okruhy pro školení vedoucích zaměstnanců, včetně odkazů na předpisy 

Poznámka: Školení vedoucích zaměstnanců by se mělo skládat z upozornění na povinnosti, které jsou jim uloženy; dále by měli mít obecný přehled o tom, co mají dodržovat jejich zaměstnanci. Detaily pak by měli znát mistři, osoby v prevenci rizik apod.. 

1. Obecné povinnosti v BOZP celá Část pátá zákoníku práce [§ 101 až 108]:

- povinnost zajišťovat BOZP nejen pro své zaměstnance, ale i pro všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích,

- přijímaná opatření k omezení rizik jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností zaměstnavatele na všech stupních řízení,

- plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci více zaměstnavatelů, jsou povinni se vzájemně písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením

- povinnost soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje,

- nelze-li rizika odstranit, je povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení BOZP zaměstnanců bylo minimalizováno,

- přijímat opatření k zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců,

- provádět úkoly v prevenci rizik za spoluúčasti osob odborných v této problematice [§ 9 a následující zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů],

- základní povinnosti v BOZP [celý § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů],

- základní povinnosti v problematice OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů [§ 104 zákoníku práce + nařízení vlády č. 390/2021 Sb. a č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů],

- povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání [§ 105 zákoníku práce, nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb. + nařízení vlády č. 290/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů - zejména jeho povinnost přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů, ohrožení nemocí z povolání a vzniku nemocí z povolání,

- problematika kontroly odborovými orgány - [§ 322 zákoníku práce]- pozor na novelizaci provedenou nálezem ÚS č. 116/2008 Sb. - již ne závazné pokyny,

- pro některé zaměstnavatele, kterých se týká, připomenutí pravomoci inspekce práce kontrola některých ustanovení zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů poslední novelizace zákony č. 329/2021 Sb. a č. 407/2023 Sb., vyhláška č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 děti byla zrušena a nahrazena vyhláškou č. 350/2021 Sb.

- veřejné prověrky BOZP [§ 108 odst. 5 zákoníku práce]. 

2. Povinnosti v oblasti pracovní doby, dobách odpočinku mezi směnami a v týdnu, pracovní pohotovosti, práce přesčas, kont pracovní doby, noční práce [zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 78 až § 99 ].

Poznámka v roce 2016: Týká se problematiky mladistvých a souvisí s vydáním zákona č. 460/2016 Sb., kterým se mění občanský zákoník (tj. zákon č. 89/2012 Sb.) Tímto zákonem byl upraven i zákoník práce – byl vypuštěn § 56a (týká se okamžitého zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance a v § 77 odstavce 5 a 6 (týkal se možnosti zákonného zástupce mladistvého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let, zrušit dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti).

3. Zvláštní ochrana zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců [hlava IV zákoníku práce]. 

4. Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání [§ 269 a následující zákoníku práce

5. BOZP v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr [§ 74 - 76 zákoníku práce] 

6. Inspekce práce a orgány ochrany veřejného zdraví [zákon č. 251/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů - poslední novelizace v roce 2023 byly provedeny zákony č.172, 281, 284, 303 a 408, zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - poslední novelizace v roce 2023 byly provedeny zákony č. 152, 167, 281 a 412.

7. Základní přehled o předpisech k zajištění BOZP a v nich stanovených povinnostech:

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů předposlední novelizace nařízením vlády č. 330/2023 Sb., poslední č. 452/2023 Sb.

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o evidenci úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb.

- Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

- Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví

Nahrávám...
Nahrávám...