dnes je 25.5.2024

Input:

Označování, publikování, prodej a nahlížení do technických norem

7.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1.4
Označování, publikování, prodej a nahlížení do technických norem

JUDr. Anna Janáková

Označování ČSN

Pokud se týče označování českých technických norem, začíná zákonem chráněným označením ČSN a následuje šestimístné třídící číslo:

  • první dvě čísla označují třídu norem podle oboru a oddělují se od následujících čtyř mezerou,

  • třetí a čtvrté číslo označují skupinu (případně podskupinu norem) a

  • poslední dvě čísla jsou pořadovým číslem normy v dané skupině.

Za šestimístným třídícím znakem je název normy. Například:

ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov.

ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení.

Seznam tříd

Seznam tříd ČSN obsahuje 99 položek, a to:

01 Obecná třída

02 Strojní součásti

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

04 Slévárenství

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

07 Kotle

08 Turbíny

09 Spalovací motory pístové

10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

12 Vzduchotechnická zařízení

13 Armatury a potrubí

14 Chladicí technika

15 Výrobky z plechu a drátu

16 Výrobky z plechu a drátu

17 Jemná mechanika

18 Průmyslová automatizace

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

20 Obráběcí stroje na kovy

21 Tvářecí stroje

22 Nástroje

23 Nářadí

24 Upínací nářadí

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

28 Kolejová vozidla

29 Kolejová vozidla

30 Silniční vozidla

31 Letectví a kosmonautika

32 Lodě a plovoucí zařízení

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

34 Elektrotechnika

35 Elektrotechnika

36 Elektrotechnika

37 Elektrotechnika - energetika

38 Energetika - požární bezpečnost

39 Zbraně pro civilní potřebu

40 Jaderná technika

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

42 Hutnictví

43 Hutnictví - strojní zařízení

44 Hornictví

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

46 Zemědělství

47 Zemědělské a lesnické stroje

48 Lesnictví

49 Průmysl dřevozpracující

50 Výrobky průmyslu papírenského

51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

52 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

56 Výrobky potravinářského průmyslu

57 Výrobky potravinářského průmyslu

58 Výrobky potravinářského průmyslu

62 Průmysl gumárenský, pryž

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

64 Plasty

65 Výrobky chemického průmyslu

66 Výrobky chemického průmyslu

67 Výrobky chemického průmyslu

68 Výrobky chemického průmyslu

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

71 Sklo a tavené horniny - materiálové listy a výrobní zařízení

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

73 Navrhování a provádění staveb

74 Části staveb

75 Vodní hospodářství

77 Obaly a obalová technika

79 Průmysl kožedělný

80 Textilní suroviny a výrobky

81 Strojní zařízení textilního průmyslu

82 Stroje a zařízení pro úpravu povrchu

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

84 Zdravotnictví

85 Zdravotnictví

86 Zdravotnictví

87 Telekomunikace

88 Průmysl polygrafický

89 Hudební nástroje

90 Kancelářské, školní a kreslicí potřeby

91 Vnitřní zařízení

93 Výstrojné zařízení

94 Výstrojné zařízení

97 Výměna dat

98 Zdravotnická informatika

99 Metrologie

Označování harmonizovaných evropských norem

Harmonizované evropské normy (převzaté) se označují původním označením (zkratka "EN" označuje evropskou normu), před kterým je uvedena zkratka ČSN a pak následuje původní číselné označení, například:

ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení.

ČSN EN 14042 Ovzduší na pracovišti – Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologických činitelům.

U některých norem je uveden číselný údaj za dvojtečkou. Taková praxe u evropských norem se zavádí i u nás, kdy je norma opatřena rokem vydání, například:

ČSN EN 60825-1:2007 Bezpečnost laserových zařízení.

Můžeme se setkat i s takovýmto označením:

ČSN EN ISO 3690 (05 1105) - Svařování a příbuzné procesy - Stanovení obsahu vodíku v obloukově svařovaném svarovém kovu; (idt ISO 3690:2012).

Uvedení "ISO" či jiné další zkratky za "EN" (např. IEC, ETS) v označení normy informuje, že jedná nejen o evropskou normu, ale též normu Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO či jiné mezinárodní organizace (např. Mezinárodní elektrotechnická komise).

Věstník ÚNMZ

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a statní zkušebnictví oznamuje:

  • -> české technické normy a
  • -> harmonizované normy a určené normy

a jejich změny, opravy nebo zrušení ve Věstníku ÚNMZ. V oznámení harmonizovaných norem se uvede též technický předpis, k němuž se tyto normy vztahují. Věstník ÚNMZ je k dispozici k volnému stažení a prohlížení na webových stránkách ÚNMZ: http://www.unmz.cz/urad/vestnik-unmz

Prostřednictví shora uvedených webových stránek je možné si zajistit předplatné Věstníku ÚNMZ v tištěné podobě.

Rozmnožování a rozšiřování technických norem

České technické normy jakožto úřední díla (ust. § 3 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon) jsou vyloučeny z ochrany poskytované autorským právem. Nicméně přímo zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (ust. § 5 odst. 8) poskytuje speciální ochranu,

Nahrávám...
Nahrávám...