dnes je 18.4.2024

Input:

Podmínky pro výkon inspekce práce

11.11.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.3
Podmínky pro výkon inspekce práce

Ing. Pavel Petrů

Související právní předpisy:

 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zejména ust. §4, § 7 § 9, § 39 § 45.

 • Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. (do 31. prosince 2013).

 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), (od 1. ledna 2014).

 • Vyhláška č. 266/2005 Sb., kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce.

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména ust. § 108 odst. 7.

 • Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů.

 • Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, zejména ust. § 3 § 79, § 157.

 • Zákon č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Inspekce práce

Inspekce práce je označením pro státní kontrolu, kterou vykonávají Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek. Pokud zákon č. 251/2005 Sb., nestanoví jinak, pak se řídí postup při výkonu inspekce práce podle části třetí zákona o státní kontrole (ust. § 44 zákona č. 251/2005 Sb.).

Roční program kontrolních akcí

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje vždy několik měsíců před začátkem následujícího roku Roční program kontrolních akcí na následující rok. Program kontrolních akcí projednává s vyššími odborovými orgány a organizacemi zaměstnavatelů, kteří jej touto cestou mohou ovlivnit, a předkládá jej Ministerstvu práce a sociálních věcí ke schválení. Program vychází z Národního akčního programu BOZP ČR a jsou v něm zohledněny a promítnuty výsledky analýzy pracovní úrazovosti, analýzy podnětů ke kontrole a Poznatky z kontrolní činnosti za uplynulé období. Státní úřad inspekce práce zveřejňuje roční program kontrolních akcí na svých webových stránkách (http://www.suip.cz/rocni-program-kontrolnich-akci/) a každý má tak možnost se s ním seznámit.

Inspektor inspekce práce

Průkaz inspektora

Osobou, se kterou se zaměstnavatel a jeho zaměstnanci při výkonu dozoru inspekce práce setkávají, je inspektor. Oprávnění inspektora k výkonu kontroly podle zákona č. 251/2005 Sb. vyplývá z průkazu inspektora, který mu vydává Státní úřad inspekce práce. Jak vypadá průkaz inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce, stanoví vyhláška č. 266/2005 Sb., kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů SÚIP a oblastních inspektorátů práce. Inspektor je povinen se při výkonu kontroly prokázat svým průkazem inspektora a kontrolovaná osoba může vyžadovat toto prokázání.

Inspektor a utajované skutečnostmi

Inspektor je oprávněn se seznamovat s utajovanými skutečnostmi jen v tom případě, jestliže se prokáže platným osvědčením pro příslušný stupeň utajení těchto skutečností podle ustanovení zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, resp. ve smyslu ust. § 157 odst. 1 zákona č.  412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (utajovaná skutečnost podle dosavadních právních předpisů se považuje za utajovanou informaci podle zákona 412/2005 Sb.). Utajované informace jsou klasifikovány podle stupně utajení a mohou být: přísně tajné, tajné, důvěrné a vyhrazené. Osvědčení inspektora pro příslušný stupeň utajení zajišťuje personální bezpečnost ochrany utajovaných informací; osvědčení je veřejnou listinou a má stanovenou omezenou časovou platnost.

Oprávnění inspektora

Zákon o inspekci práce vybavil inspektora inspekce práce řadou oprávnění, která na druhé straně, tedy na straně kontrolované osoby, musí být respektována a musí být pro uplatnění těchto oprávnění vytvořeny podmínky kontrolovanou osobu.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 251/2005 Sb. je inspektor mj. oprávněn:

 • vstupovat bezplatně do objektů, zařízení a výrobních prostorů kontrolovaných osob za účelem výkonu kontroly,

 • požadovat na kontrolovaných osobách poskytnutí pravdivých a úplných informací o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech,

 • požadovat na kontrolovaných osobách, aby v určených lhůtách předložily originální doklady, popřípadě tyto doklady úředně ověřené a další písemnosti, záznamy dat na paměťových médiích prostředků výpočetní techniky, jejich výpisy a zdrojové kódy programů, vzorky materiálů, látek nebo výrobků (dále jen "doklady“) potřebné ke kontrole,

 • pořizovat kopie části dokladů nebo výpisy z dokladů pro potřebu doložení neplnění nebo nedostatečného plnění povinností zjištěných při výkonu kontroly; za tím účelem použít technické prostředky na zhotovení fotodokumentace, obrazových nebo zvukových záznamů,

 • v případech hodných zvláštního zřetele, popřípadě nebezpečí hrozícího z prodlení:

  • zajišťovat doklady; jejich převzetí musí kontrolované osobě písemně potvrdit a ponechat jí kopie převzatých dokladů,

  • odebírat k rozboru nezbytně nutné množství vzorků materiálů, látek nebo výrobků); jejich převzetí musí kontrolované osobě písemně potvrdit,

  • nařizovat provedení měření, prohlídek, zkoušek nebo revizí,

 • nařizovat zachování místa úrazového děje v původním stavu až do skončení šetření o pracovním úrazu nebo po dobu nezbytnou k zadokumentování místa úrazového děje,

 • používat telekomunikační zařízení kontrolované osoby v případech, kdy je jejich použití nezbytné k výkonu kontroly,

 • kontrolované osobě:

  • ukládat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a určovat přiměřené lhůty k jejich odstranění

  • vyžadovat podání písemné zprávy o přijatých opatřeních

  • může rovněž navrhovat potřebná technická a jiná opatření k odstranění rizik – viz ustanovení § 132a zákoníku práce,

 • ukládat fyzické osobě jménem orgánu inspekce práce pořádkovou pokutu za nesplnění povinností kontrolované osoby,

Vydávání rozhodnutí o zákazech

Inspektor je oprávněn vydat rozhodnutí o zákazu:

 1. používání objektů, pracovišť, výrobních, pracovních prostředků nebo zařízení, pracovních nebo technologických postupů, látek nebo materiálů, vykonávání prací nebo činností, které bezprostředně ohrožují bezpečnost zaměstnanců nebo dalších fyzických osob zdržujících se s vědomím kontrolované osoby v jejích prostorech, a to až do doby odstranění závady, s výjimkou pevných trakčních zařízení a trakčních vozidel na drahách a ve veřejné silniční dopravě, lodí a letadel; za tím účelem může nařídit, aby přítomné fyzické osoby ihned opustily prostory, ve kterých je bezprostředně ohrožena jejich bezpečnost. Vyžaduje-li to nebezpečí hrozící z prodlení, může rozhodnutí oznámit ústně; odvolání nemá odkladný účinek. Jestliže bylo rozhodnutí oznámeno ústně, musí jej inspektor uvést v dílčím protokolu. Rozhodnutí o vydaném zákazu musí být oznámeno kontrolované osobě písemně bez zbytečného odkladu po dni oznámení ústního rozhodnutí,

 2. práce přesčas, práce v noci, práce zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců, je-li vykonávána v rozporu s ustanoveními § 83 odst. 6, § 96, § 99, § 166 odst. 1 zákoníku práce, práce přesčas vykonávané podle ustanovení § 93a zákoníku práce.

Povinnosti inspektora

Inspektor je podle ustanovení § 8 zákona č. 251/2005 Sb. vůči kontrolované osobě povinen:

 • chránit práva a právem chráněné zájmy kontrolované osoby,

 • zachovávat mlčenlivost o totožnosti toho, kdo podal podnět k provedení kontroly,

 • zabezpečit řádnou ochranu pořízených kopií částí dokladů a jejich výpisů a zajištěných originálních dokladů proti ztrátě, zničení, poškození nebo zneužití,

 • vrátit neprodleně kontrolované osobě zajištěné doklady, pominou-li důvody jejich zajištění; o pořízení kopií částí dokladů a pořízených výpisech provést záznam do protokolu o provedené kontrole,

 • zjistit při kontrole skutečný stav a doložit kontrolní zjištění,

 • pořídit o výsledku kontroly dílčí protokol a protokol; dílčí protokol musí být součástí protokolu,

 • seznámit kontrolovanou osobu s obsahem protokolu a předat jí jeho stejnopis; seznámení s protokolem potvrzuje kontrolovaná osoba podpisem protokolu. Odmítnutí kontrolované osoby seznámit se s protokolem nebo seznámení s ním potvrdit, uvede inspektor v protokolu,

 • zachovávat mlčenlivost o osobních údajích vztahujících se k fyzickým osobám a o obchodním tajemství, o kterých se při výkonu kontroly dověděl.

Informování odborů a zástupce BOZP o kontrole

Z dalších ustanovení § 8 zákona č. 251/2005 Sb. je inspektor mj. povinen informovat příslušný odborový orgán nebo radu zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o zahájení kontroly, jestliže u kontrolované osoby působí.

Účast specializovaného odborníka

Oblastní inspektorát práce a Státní úřad inspekce práce jsou podle ustanovení § 40 zákona č. 251/2005 Sb.oprávněny výjimečně přibrat k účasti na výkonu kontroly specializovaného odborníka, který při výkonu kontroly pomáhá inspektorovi. Tato možnost je využívána výjimečně ve složitých případech.

Odborník přibraný inspekcí práce:

 • nesmí být vůči kontrolované osobě podjatý,

 • nesmí se seznamovat s utajovanými skutečnostmi podle ustanovení zákona č. 148/1998 Sb.

 • je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, s nimiž se seznámil při kontrole, a to i po skončení činnosti pro oblastní inspektorát práce, popřípadě Státní úřad inspekce práce.

Provádění kontroly inspektorem inspekce práce

Konkrétní kontrola

Z hlediska časového se při kontrole inspektora může jednat o kontroly předem ohlášené nebo oznámené těsně před jejím provedením v místě kontroly.

Oznámení kontroly

Předem ohlášené kontroly jsou v případě realizace plánovaných preventivních kontrol, kdy inspektor s oprávněnou osobou dohodne předem termín provedení kontroly. Kontrolované osobě oznámí rozsah kontroly a v případech kdy je to pro zdárný průběh kontroly žádoucí zajistí účast odpovědných osob a potřebné doklady. Ohlášení předem lze provést písemně, telefonicky a elektronicky.

Zahájení kontroly bez ohlášení

V případech kdy ohlášení předem by mohlo zmařit provedení kontroly, nebo negativně ovlivnit objektivnost výsledků kontroly lze provést oznámení zahájení kontroly přímo na místě kontroly.

Pokud na kontrolovaném pracovišti není přítomna oprávněná osoba, požádá inspektor vedoucího provozovny, vedoucího směny, nebo jinou osobu aby o zahájení kontroly informovala odpovědnou osobu, popřípadě zprostředkovala kontakt s touto osobou.

Tento postup se používá především při kontrole nelegálního zaměstnávání a kontrole zakázaných prací, a při šetření podnětů zaměstnanců na neplnění zákonem stanovených povinností.

Osoby přítomné při kontrole

Pro oba typy kontrol platí zásada, že kontrolu lze provést jen tehdy, pokud je na pracovišti některá z těchto osob (viz ustanovení § 7 odst. 1, písm. a) zákona číslo 251/2005 Sb.):

 • člen statutárního orgánu kontrolované osoby,

 • zástupce kontrolované osoby,

 • zaměstnanec kontrolované osoby,

 • spolupracující rodinný příslušník,

 • jiná fyzická osoba, která vykonává nebo zabezpečuje činnost, která je předmětem činnosti kontrolované osoby.

Inspektor je při kontrole oprávněn ověřovat totožnost těchto osob fyzických osob, které jsou přítomny zahájení kontroly podle občanského průkazu, cestovního pasu, popřípadě služebního průkazu státního zaměstnance (ust. § 7 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 251/2005 Sb.).

Péče o bezpečnost inspektora

Na místech, na kterých by mohlo dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo zdraví inspektora, může být kontrola vykonána jen za doprovodu fyzické osoby pověřené k tomu kontrolovanou osobou. Kontrolovaná osoba je tedy v takových případech stanovený doprovod poskytnout (ust. § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 251/2005 Sb.). Ve smyslu ust. § 101 odst. 5 zákoníku práce je zaměstnavatel odpovědný za BOZP všech fyzických osob, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích, tedy i za bezpečnost inspektora.

Nahrávám...
Nahrávám...